Teftiş Kurulu Müdürlüğü
src IE için ve alt etiketi buraya

Neriman Çağ

Teftiş Kurulu Müdürü

MÜDÜRÜN ÖZGEÇMİŞİ:​

1961 yılında Sivas’ta doğdu. 1988 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat bölümünden mezun oldu. Memuriyete 1980 yılında Sivas’ta başladı. 1981-1983 yılları arasında özel sektörde muhasebe alanında görev yaptıktan sonra 1983 yılında İstanbul Belediye Başkanlığı emrinde tekrar memuriyete atandı. 1990’da Fatih Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Müdürlüğü, 1990-1994 yılları arasında aynı Belediyede Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Müdürlüğü, Eminönü Belediye Başkanlığı emrinde Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü görevlerini yerine getirdi. 2012 yılında atanmış olduğu Büyükçekmece Belediyesinde, Teftiş Kurulu Müdürü olarak görevine devam etmektedir.

MÜDÜRLÜĞE AİT BİLGİLER

Misyon


Görev ve yetkisi alanında bulunan kamu hizmetlerinin geliştirilip etkinleştirilmesini, verimlilik ve performansın artırılmasını, Belediyenin Mevzuat, plan, program ve projelere uygun çalışmasını sağlamak amacıyla; teftiş, inceleme, soruşturma ve araştırmalar yaparak gerekli görüş ve öneriler hazırlamak.

 

Vizyon

 

Belediyeye bağlı birimlerinin teftişlerinin etkin ve süratli bir biçimde yürütülmesi hususunda genel ilkeleri tespit etmek ve  etkili şekilde teftiş sistemini geliştirmek.

 

Teftiş Kurulu Müdürlüğünün Görevleri ve Sorumlulukları:

 

  • Belediye Teşkilatı ile varsa bağlı kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemlerine ait hususların ilgili kanun, yönetmelik, genelge ve emirlere uygunluğu yönünden teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma işlerini yürütmek,
  • Belediyemize ait birimlerin faaliyet ve işlemlerinde olabilecek hataların önlenmesine yardımcı olmak,
  • Çalışanların ve belediye teşkilatının gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı duruma gelmesine rehberlik amacıyla; hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek, kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor halinde Başkanlık Makamına sunmak,
  • Mevzuat gereği olan ve Başkanlık Makamı tarafından verilen görevleri yapmak,
  • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve  Yolsuzluklarla  Mücadele Kanunu, ve yürürlükteki ilgili mevzuat ile Büyükçekmece Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde öngörülen yetkilerini kullanarak görevlerini yerine getirmek.

İdareye İlişkin Bilgiler

HelpMan

CANLI DESTEK

SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ.