Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü
src IE için ve alt etiketi buraya

Şilan Eraslan

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü

MÜDÜRÜN ÖZGEÇMİŞİ:​

1979 yılında Van’da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden mezun olmuştur. 2015 yılı Ocak Ayında Anadolu Üniversitesi İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden ve yine 2015 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. 2014-2019 yılları arasında Büyükçekmece Belediyesinde Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü görevini sürdürmüş olup, 18.11.2019 tarihinden Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü olarak görevine devam etmektedir.

MÜDÜRLÜĞE AİT BİLGİLER

Misyon

 

Birey, aile ve toplum refahını artırmak amacıyla dezavantajlı kesimler öncelikli olmak üzere koruyucu, önleyici, geliştirici, destekleyici, danışmanlık ve rehberlik odaklı bir yaklaşımla, adil ve arz odaklı bütüncül sosyal politikalar üretmek, uygulamak ve izlemek.

 

Vizyon

 

İlçemiz sınırları içerisinde yaşayan dezavantajlı hemşehrilerimize yönelik, bütüncül, sosyal hizmet etiğine uygun ve erişilebilir sosyal hizmetler sunmak.

 

Sosyal Destek Hizmetler Müdürlüğünün Görevleri ve Sorumlulukları:

 

 • Büyükçekmece Belediyesi sınırları içerisinde yaşayıp; sosyal ve ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan ve desteklenmesi gereken yardıma muhtaç çocuk, genç, kadın, yaşlı ve engellilere yönelik bütüncül sosyal hizmetler sunmak,
 • Sosyal hizmet uygulamalarının toplumun tüm kesimlerine ulaştırmak ve bunlarla ilgili veri tabanı oluşturmak,
 • Belediyemize müracaat etmiş ve/veya çeşitli yollarla tespit edilmiş sosyal durum ve incelemeye tabi olacak dar gelirli/ihtiyaç sahiplerinin, Sosyal Yardım Esasları Yönetmeliği doğrultusunda, objektif ve bilimsel yöntemleri kullanarak sosyal inceleme ve değerlendirme yapılmasına sağlamak,
 • İhtiyaç sahiplerine, engellilere ayni veya nakdi yardımlar yapmak,
 • Mücavir alan sınırları içerisinde yaşayan vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmeye ve sorunlarını çözmeye yönelik plan ve projeler üretmek, projelerin uygulanması ve takibini yapmak,
 • İhtiyaç sahibi öğrencilere eğitim desteğinde bulunmak,
 • İlçemizde çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik sosyal, kültürel ve sportif içerikli merkezler/ kulüpler oluşturarak onları sokağın tehlikelerinden ve madde kullanımından uzak tutacak çalışmalar yapmak,
 • Yaşlı vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırıcı ve sosyal yaşam seviyelerini yükseltmeye yönelik hizmetler sunmak; ev ziyaretleri yapmak, bakıma muhtaç ihtiyaç sahibi yaşlıların öz bakım ve gündüzlü bakım hizmet birimleri ve/veya huzurevleri açmak ve işletmek, yaşlıların yaşam kalitesini yükseltmek ve boş zamanlarını değerlendirecekleri sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek,
 • İlçemizde yaşayan vatandaşlarımıza yönelik sosyal etkinlikler düzenleyerek, kentlilik bilincinin gelişmesine, aidiyet duygusunun güçlendirilmesine, gönüllülük esasıyla toplumsal yardımlaşma ve dayanışma duygusunun arttırılmasına yönelik çalışmalar yapmak,
 • İlçemize iç göçle gelen vatandaşlarımızın kente uyum sağlamaları ve toplum bilincini geliştirmeleri için eğitim seminerleri düzenlemek kent ve kentli ailelerle uyum içerisinde yaşayabilmeleri için kentsel değerlerin kazandırılması çalışmaları yapmak,
 • İlçemize ülkesine terk etmek durumunda kalan/bırakılan grup ve/veya bireylere (mülteci/sığınmacı/geçici koruma altındakilere) sosyal yardım, sosyal hizmet, eğitim, sağlık, hukuk ve psiko-sosyal alanlarda danışmanlık ve rehberlik hizmetleri vermek, hizmetlerini ilgili kurum/ kuruluşlarla işbirliği içerisinde sunmak,
 • Sosyal adaletsizliklere eşitsizliklere karşı mücadele ederek yaşamın her alanında fırsat eşitliğinin sağlanması için çalışmak, özellikle kadınların ve dezavantajlı grupların toplumsal hayatın tüm alanlarında hak, fırsat ve imkânlardan eşit biçimde yararlanmalarını sağlamak üzere: sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek,
 • Şiddeti önlemeye yönelik projeler üretmek ve bu konudaki çalışmalara destek vermek, paydaş olmak,
 • Engelli birey ve ailelerinin yaşam standartlarını yükseltmeye, engelli bireyi güçlendirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmak,
 • Engelli vatandaşlarımız ile dezavantajlı grupların erişilebilirlikle ilgili sorunlarının çözümünde kurum, kuruluşlar ve belediyedeki müdürlükler arası işbirliğini geliştirmek,
 • Aile ve bireylerin sorunlarını çözme, danışmanlık ve rehberlik hizmeti alabilmeleri için Toplum Merkezi/ Mahalle Evi/ Aile Danışma Merkezleri vb. açmak ve işletmek,
 • Çalışan anne ve babaların, çocuklarının bakımları, okul öncesi çocukların eğitimlerinin karşılanması ve okula hazırlanması amacıyla kreş ve gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri, çocuk oyun park ve bahçeleri, kütüphaneler, oyuncak kütüphaneleri, ilköğretim ve orta öğretim çocukları için rehberlik-gelişim birimleri açmak ve işletmek,
 • İlköğretim, orta öğretim ve yüksek öğretime devam eden ve barınma sorunu yaşayan çocuk ve gençler için çocuk ve gençlik evleri açmak ve işletmek,
 • İhtiyaç sahibi vatandaşların sağlıklı ve düzenli beslenebilmeleri için aşevleri açmak ve işletmek,
 • İşsiz vatandaşların nitelikli iş gücü kazanmaları ve istihdama katılmaları yönünde meslek edindirme programları düzenlemek, yapılan protokol dâhilinde İŞKUR aracılığı ile veri tabanına işlenen işsiz vatandaşların iş bulmalarına yardımcı olmak,
 • İhtiyaç sahibi vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için sosyal yardım merkezleri açmak ve işletmek,
 • Sosyal hizmet faaliyetleri ile bunlardan yararlananlara ilişkin bilgiler, belediyenin bilgi sistemine oluşturulacak veri tabanına işlemek,
 • Saha taramasında elde edilen bilgileri değerlendirmek ve bunlarla ilgili uygulayıcı kurum ve kuruluşlara aktararak hizmetlerin geliştirilmesine ve yeni hizmet modellerinin oluşturulmasına yardımcı olmak,
 • Doğal afetlere maruz kalmış olup ayni ve nakdi yardıma ihtiyacı olduğu tespite edilen kişilerin ihtiyacına yönelik hizmet sunmak,
 • Hizmetleri Sivil Toplum Kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, gönüllü kişi ve kuruluşlarla işbirliği ve eşgüdüm içerisinden yürütmek,
 • Belediyemiz ile STK’ların daha sağlıklı ve sürdürülebilir ilişkileri olması için, bilgilendirme, danışma, diyalog ve işbirliği düzeylerinin arttırmaya yönelik etkinlikler, toplantı, seminer düzenlemek.

İdareye İlişkin Bilgiler

HelpMan

CANLI DESTEK

SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ.