Gelirler Müdürlüğü
src IE için ve alt etiketi buraya

Ergül Söker

Gelirler Müdürü

MÜDÜRÜN ÖZGEÇMİŞİ:

1979 yılında Tunceli Pertek ilçesinde doğdu. 1999 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgisayar Programcılığından, 2014 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümünden ve 2017 yılında Arel Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinden mezun oldu. 1999-2001 yılları arasında bilgisayar öğretmeni olarak özel bir eğitim kurumunda çalıştı. 2002 yılı itibari ile göreve başladığı Büyükçekmece Belediyesinde 2015 yılına kadar Bilgi İşlem Müdürlüğünde Kent Bilgi Sistemi sorumlusu olarak, 2015-2019 yılları arasında Gelirler Müdürlüğü taşınmaz sorumlusu olarak 2019-2021 yıllarında taşınmaz şefliği ve 2021-2024 yılları arasında tahakkuk şefliği yapmış olup, 2024 yılında Gelirler Müdürü olarak atanmıştır.

Misyon

 

Belediye gelirlerinin tahsil süreçlerinde uygun iş akışlarıyla etkinliğini sağlayarak, hem mükellef haklarını hem kamu kaynaklarını korumaktır.

 

Vizyon

 

Sunulan nitelikli hizmetlerin sonucu olarak vergisel mükellefiyetlerde gönüllülüğü artırmak, gelişen teknolojilerin sunduğu imkânlarla kolaylık sağlamaktır.

 

İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün Görevleri ve Sorumlulukları:

 

 • 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile diğer ilgili mevzuat doğrultusunda Muhasebe Yetkilisi adına belediye gelirlerinin;
 • Görev alanına giren vergi, resim, harç, ceza vb. gelirler hakkında tarh, tahakkuk, tahsil ve takip işlemlerini  süresinde yapmak
 • Diğer müdürlükler tarafından tarh edilen gelirlerin tahakkuk, tahsil ve takip işlemlerini süresinde yaparak bu konuda diğer birimlerle koordinasyon sağlamak,
 • Muhasebe Yetkilisi adına Muhasebe Yetkilisi Mutemetleri tarafından yapılan tahsilatın, mevzuata uygun bir şekilde bankaya yatırılmasını sağlamak,
 • Tahakkuk ve tahsilata ilişkin belge ve raporları, muhasebeleştirme işlemleri için muhasebe servisine göndermek,
 • Süresinde ödenmeyen alacakların tahsili hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun gereği takip, icra ve haciz işlemleri yapmak,
 • Mevzuatın gerektirdiği vergilendirme ile ilgili ihbarname, fiş, alındı makbuzu gibi her türlü belgeleri bastırmak, düzenlemek, tebliğ etmek, tahsil işlemleri yapmak ve arşivlemek,
 • Vergi mükelleflerini, vergi mevzuatından doğan hak ve ödevleri konusunda bilgilendirmek; beyan ve ödeme gibi mükellefiyetler ile ilgili konularda, gelişen teknoloji ışığında mükelleflere kolaylık sağlayacak çözümler geliştirmek,
 • Mevzuatta yazılı vergi, harç, ücret, pay, ceza ve diğer belediye gelirlerinin kanunlarda belirtilen süreler içerisinde tahakkuk ve tahsilâtını yapmak, gelir artırıcı çalışmalar yapmak,
 • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamındaki düzeltme taleplerini incelemek, terkin, iade ve mahsup gibi işlemleri yapmak,
 • Gelir kayıplarının önlenmesi amacıyla yoklama memurları eliyle tespitler yapmak,
 • Vergi, harç ve katılma payına konu olmayıp, ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet karşılığında tahsil edilecek ücretler için ilgili birimlerce hazırlanan ücret tarife tekliflerini meclise sunarak uygulamada koordinasyon sağlamak,
 • Belediye gelirlerine yönelik kişi ve kuruluşlar tarafından idari ve yargı organları nezdinde yapılan itirazlara ilişkin yazılı ya da sözlü savunmalara esas bilgi ve belgeleri yasal süresi içerisinde ilgili birimlere ulaştırmak,
 • Mahalli İdareler Uzlaşma Yönetmeliği kapsamında kurulan Uzlaşma Komisyonu ile uzlaşma taleplerini incelemek ve uzlaşmaları yapmak,
 • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında bina, arsa ve araziler için uygulanacak emlak vergi değerlerinin tespitiyle ilgili Asgari Ölçüde Arsa Birim Değer Tespiti çalışması yapmak, komisyon kurulması ve kurulan komisyonun çalışmalarına ilişkin sekretarya görevini yürütmek,
 • Harcama birimi olarak bütçeden tahsis edilen ödeneği 5018 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata uygun kullanmak,
 • Müdürlüğün iş ve işlemlerinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uymak,
 • Gelen ve giden evrakı gereğinin yapılarak yasal süreler içerisinde cevaplamak, iş ve işlemleri Standart Dosya Planı’na uygun arşivlemek,
 • Stratejik planda belirlenen amaç, hedef ve performans hedefleri doğrultusunda tüm iş ve işlemleri zamanında ve doğru olarak yerine getirmek,
 • Belediyenin diğer birimleri ile koordineli bir şekilde kaynak ve gelir artırıcı faaliyetlerde bulunmak,
 • Gelirlerin zamanında tahakkuku ile gelir ve alacakların süresinde takip ve tahsilini sağlamak,
 • Muhasebe Yetkilisi Mutemetleri aracılığıyla yapılan tahsilatı mevzuata uygun bankaya yatırmak ve parasal limitlere uymak,
 • İç ve dış denetim sırasında denetçilere bilgi ve belge sağlamak, gerektiğinde mali mevzuatın uygulanmasına yönelik açıklayıcı düzenlemeler hazırlamak,
 • Belediye ücret tarife tekliflerinin hazırlanarak meclise sunulmasında koordinasyonu sağlayarak, müdürlüğün tarife teklifini sunmak.

HelpMan

CANLI DESTEK

SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ.