Emlak İstimlak Müdürlüğü
src IE için ve alt etiketi buraya

Halilibrahim Bulut

Emlak İstimlak Müdürü

MÜDÜRÜN ÖZGEÇMİŞİ:​

1990 yılında İstanbul’un Bakırköy ilçesinde doğdu. 2012 yılında Okan Üniversitesi Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü, Harita ve Kadastro Programından; 2015 yılında Anadolu Üniversitesi, İşletme Bölümünden mezun oldu. 2018 yılında Okan Üniversitesi, Gayrimenkul Finansmanı ve Değerleme Programında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2012 yılında Büyükçekmece Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünde Harita Teknikeri olarak göreve başladı. 2015-2020 yılları arasında Emlak İstimlak Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. Halen 2020 yılında atanmış olduğu Emlak İstimlak Müdürü görevini yürütmektedir.

Misyon

 

Yetki alanı dahilindeki kişi, kurum, kuruluş ve şahıslara ait gayrimenkullerle ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde ihdas, devir, temlik,  intifa hakkı, irtifak hakkı ve benzeri gayrimenkul mükellefiyet ve hakların tesislerini kurmak süreçlerini yönetmek ve diğer iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

 

Vizyon

 

İlçemizin sosyal, ekonomik ve çevresel gelişiminin daha ileri seviyeye ulaşması için, hesap verilebilirlik ve şeffaflık anlayışıyla etkin çözümler üreterek katkı sağlamak.

 

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Görevleri ve Sorumlulukları:

 

 • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönelim Kontrol Yasalarına göre Belediye adına kayıtlı taşınmazların, envanterinin tutulması işlerinin yürütmek,
 • Belediyemiz adına kayıtlı veya tasarrufundaki her türlü gayrimenkulün korunması, değerlendirilmesi ve diğer resmi kurum ve kuruluşlara ait taşınmazların, Zabıta Müdürlüğü ve diğer birimlerle birlikte işgallerden korunmasını sağlamak,
 • 22886/4734 sayılı ihale yasalarına göre; Belediye taşınmazları ile kamuya terkli alanlardaki işgallerin, kira, ecrimisil işlemleri ve tahliyesini sağlamak ve bütçeye kaynak oluşturulması açısından, satılabilir belediye malı taşınmazların ihale yolu ile satışını yapmak,
 • Belediyemize ait kira ve ecrimisil ödeyenlerin bedel tespiti, kira artışı, tahakkuk ve tahsilatla ilgili işlemlerin yapılmasını sağlamak,
 • 2942/4650 sayılı yasalara göre İmar Planlarında yol, meydan, park, çocuk bahçesi, yeşil alan vb. kamu hizmetlerine ayrılan yerlerin, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Fen işleri Müdürlüğünce hazırlanan 5 yıllık program dâhilinde, istimlaklarının veya irtifak tesislerinin yapılmasını sağlamak,
 • Hazineye ait taşınmaz malların değerlendirilmesine ilişkin, 4706/4916 Sayılı yasalar kapsamında devir ve hak sahiplerine satış işlemlerini yapmak,
 • Yatırım Müdürlüklerinin, gerçekleştirmeyi planladıkları projelerinin hayata geçirilebilmesi için, ihtiyaç duyulan gayrimenkullerle ilgili olarak, Belediye sınırları içinde veya dışında kurum, kuruluş ve şahıslara ait gayrimenkullerin ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde alım, kiralama, trampa tahsis intifa irtifak hakkı vb. konularında gerekli işlemleri yapmak,
 • 2886/4734, 3194, 2981/3290, 4706/4916, 2942/4650 sayılı yasalar çerçevesinde taşınmazlara ilişkin kıymet takdirlerinin yapılması için “Başkanlık Kıymet Takdir Komisyonu” teşekkülünü Başkanlık Onayı ile sağlamak, Komisyonun işleyişini ve sekretarya görevini yerine getirmek,
 • Belediyemizin hissedar olduğu taşınmazların, 3194 sayılı yasanın 17’nci maddesine göre, hissedarlarına imar kanunu mevzuatı çerçevesinde satışını gerçekleştirmek,
 • Belediye sınırları içinde kurulan semt pazarları ile ilgili Pazar belgelerini hazırlamak, yıllık vize bedellerinin tahsilini sağlamak, gelir tarifesi doğrultusunda Pazar yerlerini devretmek isteyenlerin devir işlemlerini iptal ve boş yerlerin ilgili yönetmelik çerçevesinde tahsisini yapmak,
 • 775 Sayılı Gecekondu Önleme Yasası çerçevesindeki eksik kalan işlemleri tamamlamak,
 • Kamu kurum ve kuruluşlar arasında gerekli evrak işleyişini sağlamak, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'na göre kişilerin bilgi edinmeye dair dilekçe ve müracaatlarına istinaden gerekli bilgilendirmeyi yapmak,
 • 5393 sayılı Belediye Kanununda verilmiş görev ve yetkilerle ilgili olarak, Belediye Meclisinin ve Belediye Encümeninin almış olduğu kararları, yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yerine getirmek.

HelpMan

CANLI DESTEK

SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ.