Strateji Geliştirme Müdürlüğü
src IE için ve alt etiketi buraya

Dr. Ali Kaya

Strateji Geliştirme Müdürü

MÜDÜRÜN ÖZGEÇMİŞİ:​

1976 yılında Adana’nın Ceyhan İlçesi’nde doğdu. 1997-2011 yılları arasında Jandarma Genel Komutanlığı emrinde görev yaptı. 2011 yılında Büyükçekmece Belediyesinde Zabıta Müdürlüğünde zabıta memuru olarak göreve başladı. 2012-2015 tarihleri arasında Özel Kalem Müdürlüğü ve Başkanlık makamında görev yaptı. 2011 yılında Anadolu üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. 2013-2014 yılları arasında Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde, Yerel Yönetimler ve Mahalli İdareler bölümünde yüksek lisans eğitimini, 2014-2017 yılları arasında St. Clements Üniversity’de Uluslararası Hukuk (Kamu Hukuku) bölümünde doktora eğitimini tamamladı. 2015-2017 tarihleri arasında Stratejik Araştırma ve Geliştirme Birimi sorumlusu, 2018 yılı itibariyle Strateji Geliştirme Müdür V., 2017-2020 tarihleri arasında Halkla İlişkiler Müdür V., Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdür V. görevlerinde bulundu. Halen, 2018 yılında atanmış olduğu Strateji Geliştirme Müdürlüğü görevini yürütmektedir .Evlidir. İngilizce bilmektedir.

MÜDÜRLÜĞE AİT BİLGİLER

Misyon

 

Kurumumuzun mali kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilerek kullanılmasını, mali saydamlığı ve hesap verilebilirliği sağlamak amacıyla, kurum içi ve kurum dışı paydaşlarımıza  mali karar ve işlemlerde mevzuata uygun olarak hizmet vermek.

 

Vizyon

 

Mevzuata hâkim, yenilikçi teknolojiyle bütünleşmiş, güçlü ve sağlam bir alt yapıya sahip, iş heyecanını ve gülümsemeyi unutmayan, eşit hizmet prensibini kendisine ilke edinmiş çağdaş bir müdürlük olmak.

 

Strateji Geliştirme Müdürlüğünün Görevleri ve Sorumlulukları:

 

 • 5393 ve 5018 sayılı kanunları doğrultusunda, ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde kurumun orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek ve amaçlarını oluşturmak için gerekli çalışmaları yapmak; kurumun stratejik planının hazırlanması için gerekli işlemleri koordine etmek,
 • Performans programının hazırlanmasını koordine etmek, raporlamak ve sonuçlarının değerlendirilmesi çalışmalarını yürütmek,
 • Kurum Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek,
 • Belediyenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek,
 • Belediye hizmetlerinin geliştirilmesi; performansla ilgili bilgi toplamak amacıyla verileri toplamak, analiz etmek, yorumlamak,
 • Kurumun bütçe tahminleri, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve kurum faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,
 • Belediyenin görev alanına giren konularda hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek, genel araştırmalar yapmak,
 • Belediye müdürlüklerinin periyodik faaliyet raporlarının Başkana sunulmasını sağlamak,
 • Harcama birimleri tarafından hazırlanan müdürlük faaliyet raporlarını da esas alarak Belediyenin faaliyet raporunu hazırlamak,
 • Belediyenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporu hazırlamak,
 • Diğer birimlerin yapacağı araştırmalara destek vermek ve koordinasyonu sağlamak,
 • Mali Kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,
 • İç kontrol sisteminin kurulması standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak,
 • Yurtiçi ve yurt dışı fonlardan yararlanılabilmesi amacıyla çeşitli proje alanlarında çalışmalar yapmak,
 • Üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

İdareye İlişkin Bilgiler

HelpMan

CANLI DESTEK

SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ.