Plan ve Proje Müdürlüğü
src IE için ve alt etiketi buraya

Olgun Yazıcı

Plan Proje Müdürü

MÜDÜRÜN ÖZGEÇMİŞİ:​

1981 yılında Trabzon’da doğdu. 1999 yılında Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri bölümünü kazandı.3 yıl özel sektörde çalıştıktan sonra, 2010 yılında harita Mühendisi olarak Büyükçekmece Belediyesinde göreve başladı.Halen 2020 yılında atanmış olduğu Plan ve Proje Müdürü görevini yürütmektedir.

Misyon

 

Şehir planlama sürecinin her aşamasında toplumsal fayda ve kamu yararı kavramlarına öncelik vererek insan-mekan, şehir-şehirli ilişkisinin en etkili şekilde kurgulandığı tüm yaşamsal kaynakların, doğal ve kültürel zenginliklerin korunduğu sosyal mekanların ve kent hayatının kıyı kullanım alanlarıyla bütünleştirildiği plan ve projeler üreterek Büyükçekmece Halkımızın yaşamaktan mutluluk ve onur duyduğu yaşam kalitesi yüksek, sürdürülebilir ve yaşanabilir mekanlar oluşturmaktır.

 

Vizyon

 

Uluslararası arenada yarışan şehircilik anlayışı  ve şehir planları ile mevcut ve gelişen dinamikleri kullanarak Büyükçekmece'mizi küresel değer üreten bir marka şehir yapmaktır.

 

Plan ve Proje Müdürlüğünün Görevleri ve Sorumlulukları:

 

 • Bakanlıklar, Büyükşehir Belediye Başkanlığı veya diğer resmi kurumlarca hazırlanan l/5000 ölçekli Nazım İmar Planı veya tadilatlarında Başkanlığa bilgi vermek,
 • Başkanlığın l /5000 ölçekli planlara ve tadilatlarına itiraz edilmesi talebi halinde bunlara itiraz etmek, sonuçlarını takip etmek ve Başkanlık onayı alınarak dava açılması için Hukuk İşleri Müdürlüğü ile koordineli olarak çalışmak,
 • İlgilisince ve Başkanlığımızca hazırlanan l/l000 ve l/500 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilat Tekliflerine ilişkin ilgili kurumların görüşlerini alarak Belediye Meclisine sunmak,
 • Meclis tarafından değerlendirilmesi istenilen dilekçe taleplerini Belediye Meclisine iletilmek,
 • Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca onaylanan l/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ve tadilatlarına uygun olarak, l/l000 ölçekli Uygulama İmar Planlarını Belediye Meclisine sunmak ve kabul edilenleri Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na göndermek,
 • 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları ile plan değişikliklerini Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca onaylandıktan sonra gazetede ve belediyenin web sayfasında ilan ederek bir ay süre ile askıya çıkarmak, Belediye içerisinde dağılımını yapmak, bu süre içerisinde ilgililerince yapılan itirazların değerlendirilmesini yaparak Belediye Meclisine sunmak,
 • Meclis tarafından olumlu bulunanları gereği yapılmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na göndermek, olumsuz bulunanlar ile ilgili olarak ilgilisine bilgi vermek,
 • Onaylanmış Uygulama İmar Planlarını tatbik etmek üzere İlgili Müdürlük ve kurumlarla koordinasyon oluşturarak 5 yıllık imar programı hazırlamak,
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2013/41 sayılı Genelgesi gereğince; Plan İşlem Numarası (PİN) alınması ve değişikliklerinin sisteme girilmesini sağlamak,
 • Bakanlık, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve diğer resmi kurumlarca ilçeye yönelik oluşturulan plan ve projelere ilişkin inceleme, araştırma, raporlama ve gerektiğinde öneri sunmak,
 • Plan üretme konusunda yeni teknikleri öğrenmek amacı ile yayınları takip etmek ve personelin bu amaçla eğitimini sağlamak,
 • İmar planı yapımında ulusal ve uluslararası deneyimlerden yararlanmak için yurt içi ve yurt dışı teknik geziler yapmak,
 • Kentin planlanması veya mekânsal projelerin geliştirilmesine yardımcı olacak seminer, toplantı ve benzeri aktivitelere katılmak veya düzenlemek, plan ve projelere yönelik gerektiğinde kent ortakları ile toplantılar düzenleyerek görüş alışverişinde bulunmak,
 • Planlama ve imar uygulaması konularına yönelik belediyemize karşı açılan veya belediyemizin açtığı davalara teknik rapor hazırlamak,
 • Uygulama İmar Planlarının, Nazım İmar Planlarının ve imar durum bilgilerinin Kent Bilgi Sistemi ortamına aktarılmasını ve güncel kalmasını sağlamak,
 • Gerektiğinde parsellerin yapılaşmasına ilişkin Başkanlık ve müdürlük onaylarını almak,
 • Parsellere imar planlarına uygun ve İmar Yönetmeliğine göre imar durumu düzenlemek,
 • Geçici inşaatlar için Belediye Encümen'inden onay alınarak imar durumu düzenlemek,
 • İmar mevzuatı gereğince ön görülen 3194/18. Madde İmar Uygulaması (Parselasyon) veya Islah İmar Planı uygulamaları, talebe bağlı 3194 sayılı imar kanunun 15. 16. ve 17. Madde uygulamaları (tevhit yola terk, ifraz, ihdas ve benzeri) ile irtifak hakkı tesisi gibi işlemlere ilişkin Belediye Encümenine sunulacak olan teklif belgelerini hazırlamak, incelemek ve alınan kararların takibini yapmak,
 • Meri imar planlarına ve kent estetiğine uygun olarak Kot Kesit ve İnşaat İstikamet Rölövesi hazırlamak, şuyulandırma ve ipotek terkini ile ilgili işlemleri yapmak.

MÜDÜRLÜĞE AİT BİLGİLER

HelpMan

CANLI DESTEK

SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ.