Etüd Proje Müdürlüğü
src IE için ve alt etiketi buraya

Nesrin Gazihan

Etüd Proje Müdürü

MÜDÜRÜN ÖZGEÇMİŞİ:​

1968 yılında İstanbul’da doğdu. 1991 yılında Mimar Sinan Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. 2006 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Ana Bilim Dalı, Restorasyon ve Yenileme Koruma Programı’nda Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 1991-2004 yılları arasında özel sektörde çeşitli konut, sağlık, okul, iş merkezi v.b yapıların Etüd projelendirme ve Eski eser restorasyon yenileme koruma alanlarında çalışmış olup, 2004-2018 yılları arasında Eyüpsultan Belediyesi’nde Plan ve Proje Müdürlüğü’nde Proje birim şefi olarak Belediye mülkü alanların projelendirme ve uygulama çalışmaları ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün çeşitli kademelerinde görev almıştır. 10.08.2021 Tarihinde Büyükçekmece Belediyesi Etüd Proje Müdürü olarak göreve başlamıştır. Orta derecede İngilizce ve Farsça bilmektedir.

Misyon

 

İlçemizin, geleceğe yönelik yaşanılabilir, sağlıklı ve güvenli yaşamın tesis edildiği, planlı bir kent olmasını sağlamak üzere projeler ve çalışmalar yürütmektedir.

 

Vizyon

 

Sürdürülebilir kentleşme normlarıyla uyumlu, modern hizmetlerle planlanmış bir geleceği inşa edecek projeler ile şehrimizi standartların üzerine taşıyarak, ‘marka şehir’ olması yolunda faaliyetleri sağlamak.

 

Etüd Proje Müdürlüğünün Görevleri ve Sorumlulukları:

 

 • Büyükçekmece Belediyesi'nin mülkiyetinde bulunan gayrimenkul ve arsalarına, belediyenin ve kentin ihtiyaçları doğrultusunda ilgili mevzuat ve standartlar çerçevesinde avan ve uygulama projeleri olmak üzere mimari, statik,  mekanik, elektrik ve peyzaj projeleri hazırlamak ve hazırlatmak,
 • Belediye birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda tadilat ve iç dekorasyon projeleri hazırlamak malzeme seçimi, tefriş çalışmaları, fizibilite çalışmaları yapmak ve ilgili yatırımcı müdürlüğüne sunmak,
 • Belediye birimlerinin ihtiyaç duyduğu konularda 3D görseller ve proje raporları hazırlayarak üst makama sunmak,
 • Projeleri hedef ve politikalar doğrultusunda eksiksiz olarak ve zamanında yerine getirilmesini sağlamak, Belediye adına takibini yapmak,
 • İlçenin ihtiyaçları doğrultusunda, kentsel kimliğin yaratılması ve geliştirilmesi için, meydanlar, rekreasyon bölgeleri, bulvar ve caddeler gibi mekanlarda bütüncül ve sürdürülebilir, uzun dönemli Etüt Projeleri yapmak, yaptırmak,
 • İlçe bütününde yapılar ile ilgili kent estetiğini gözeten kararlar üretip, cephe tasarım ve cephe ıslah çalışmaları yapmak veya yaptırmak,
 • İlçe genelinde, bina cephelerine yapılacak olan sundurma, tente, pergola, gölgelik, güneşlik  ve benzeri ilavelerin yapım esaslarını ve kriterlerini belirlemek; başvuruları estetik açıdan değerlendirmek; cadde ve sokak bazında ve şehir estetiği açısından bütünlük sağlayacak şekilde projeler yapmak ve yaptırmak,
 • Büyükçekmece ilçesi genelinde ilan, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği çerçevesinde yürütme ve denetleme yapmak,
 • Büyükçekmece Belediyesi'nin özel mülkiyetinde bulunan gayrimenkul ve arsalara; meydanlar, cadde, sokak, kamu ve özel mülklere konulacak her türlü ilan ve reklam panoları, megaboard, bilboard, ışıklı - ışıksız pano, elektrik, elektronik ve bilgisayar sistemi ile çalışan ilan ve reklamlar ile ilgili talepleri incelemek, şekil, konum ve ölçülerini belirlemek, değerlendirmek, bu ilan ve reklamın konulup konulmayacağı hususunda olumlu veya olumsuz görüş vermek,
 • İlçe genelinde kullanılacak her tür kentsel donatı elemanının estetik, fonksiyonel ve bütüncül bir yaklaşımla tasarımını ve detaylandırmasını yapmak ve yaptırmak,
 • Fiziksel engellilerin topluma kazandırılması ve hayatlarını kolaylaştırıcı standartlar geliştirilmesi amacı ile tasarım projeleri ve uygulamalarını yapmak, yaptırmak,
 • Etüt Proje hizmetlerinin daha verimli ve etkin sunulması yönünde (AR-GE) araştırma ve geliştirme çalışmalarını yapmak, projeler geliştirmek ve uygulamak,
 • Kentsel sanat yapıları için proje yaptırmak, proje yarışmaları düzenlemek, sanat yapıları için üniversiteler ile protokoller yapmak,
 • Belediyenin yapacağı kentsel tasarım ile ilgili tüm Yapım, Hizmet alımı, Danışmanlık ile ilgili ihale ve kontrollük hizmetlerini (İhale dosyalarının hazırlanması, kontrollük, muayene ve kabul, kesin hesap işlemleri dâhil) yapmak veya yaptırmak,
 • Kent estetiğini bozan, görüntü kirliliğine neden olan tüm olumsuzlukların önüne geçilmesi amacı ile Zabıta Müdürlüğü ile koordinasyonu sağlamak,
 • Meclis Kararı alınması gereken durumlarda dosya hazırlayarak, Belediye Meclisine sunmak,
 • Toplumu bilgilendirmek amacıyla Etüt Proje Müdürlüğü'nün faaliyet alanları ile ilgili yazılı ve görsel olarak halkı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek, özendirmek için kitap, kitapçık, broşür, vb. bastırmak, ilan yolu ile tanıtım yapmak, Kentsel Tasarım Kılavuzu hazırlamak veya hazırlatmak,
 • Kent kimliğinin oluşturmak amacıyla Büyükçekmece genelinde meydan, ana arter, cadde, sokak, kaldırım düzenlemeleri ve bu alanların görüntü, kullanım ve mekân kalitelerini arttıracak araştırma, inceleme amacına yönelik yurt içi ve yurt dışı teknik inceleme gezileri yapmak,
 • Etüt Proje çalışmalarını desteklemek görünür ve bilinir kılmak adına söyleşi, tiyatro, sanatsal etkinlikler, sempozyum, panel, konferans, çalıştay ve yarışmalar gibi faaliyetleri planlamak Belediyenin diğer müdürlükleri ile birlikte organize etmek ve gerçekleştirmek,
 • Büyükçekmece genelinde toplumsal ihtiyaç ve isteklerin belirlenmesi, uygulamalarda halkın katılımının sağlanması amaçlı sosyolojik araştırmalar ve anketler yapmak veya yaptırmak,
 • Proje üretme konusunda yeni teknolojilere vakıf olmak, takip etmek, personelin bu amaçla eğitimini sağlamak için hizmet alımı ihalesi yapmak,
 • Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla, yurtdışı ve yurtiçi üniversitelerle, yurtdışı ve yurtiçi ilgili meslek örgütleriyle, mesleğin gelişimi ve proje teknolojileri ile ilgili diyalog kurmak, haberleşme ağı kurmak, teknoloji ve bilgi alışverişini sağlamak,
 • Etüt Proje Müdürlüğü bünyesinde; konuları ile ilgili gerekli birimlerin elemanlarından oluşan komisyonlar kurmak,
 • Müdürlüğün Stratejik Planını hazırlamak,
 • Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlamak ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek,
 • Müdürlüğün faaliyet raporunu hazırlamak,
 • Etüt Proje çalışmaları sırasında toplanan ve toplanacak bilgi ve dokümanların tasnifini yaparak uygun ortamlarda ve formatlarda arşivlenmesini sağlamak,
 • Müdürlüğün Performans Hedeflerini belirlemek ve bu hedeflere ulaşmak için çalışmalar yapmak.

MÜDÜRLÜĞE AİT BİLGİLER

1.Fiziki Yapı Hizmet Birimleri
Müdürlüğümüzle ilgili iş ve işlemler Mimarsinan Merkez Binası’nda yürütülmektedir.

2. İş Akışı Şeması
Müdürlüğümüz teşkilat şeması aşağıdaki gibidir.

3. Personel Durumu
Müdürlüğümüzün hizmet ve faaliyetleri 1 Müdür, 2 Memur, 2 Büro Elemanı ve 1 Harita Teknikeri olmak üzere toplam 6 personelle yürütülmektedir.

4. Sunulan Hizmetler
Belediyemiz sınırları dahilinde, Belediyenin her türlü gayrimenkullerinin korunması ve değerlendirilmesi, resmi kurum ve kuruluşlara ait yerlerin işgalden korunması, arındırılması ve gerekli işlemlerin yapılması,
Belediyemize ait olan ve tek başına yapılaşmaya müsait olmayan parseller ve yol artığı kısımların imar planı gereği bitişik parsellere satışları yapılarak gelir elde edilmesi,İmar planlarına göre yol, yeşil alan, park ve
çocuk bahçesi alanında kalan şahıs parsellerinin planın tahakkuku açısından 4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı yasaya göre istimlak işlemlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması,Mülkiyeti Mazine adına kayıtlı olup, imar planlarında park, yeşil alan, çocuk bahçesi ve yol sahasında kalan taşınmazların tespitlerinin yapılarak amacı doğrultusunda kullanmak üzere Hazîneden bedelsiz devirlerinin sağlanması,

2886 sayılı yasaya göre gelir getirmek amacıyla Belediyemiz tarafından İhaleleri öngörülen yerlerin İhale edilmesi için gerekli çalışmaların yapılarak İşlemlerin yürütülmesinin sağlanması,Belediye tasarrufunda olan kira karşılığı verilen yerlerin aylık kira bedellerinin düzenli olarak ödenmesini ve artışlarının yapılarak takibinin sağlanması,Vatandaşlardan gelen dilekçelere ve resmi kuruluşlardan gelen evraklarla İlgili gerekli İşlemler yapılarak zamanında cevap verilmesi.

Müdürlüğün Amaç ve Hedefleri
Belediyemizin sorumluluk alanlarındaki arsa ve arazi düzenlemelerini yapmak ve Belediye mülklerinin etkin ve rasyonel kullanımını sağlamaktır.Amaç Belediyemiz mülkiyetindeki gayrimenkullerin plan amaçları ve alınacak yönetim kararları doğrultusunda satışı, kiralanması, gayri ayni hak tesisi, kat karşılığı verilmesi, gayrimenkulün herhangi bir hizmete tahsisi işlemlerini zamanında, seri, doğru, ekonomik ve etkili bir şekilde gerçekleştirmek.
Hedef Emlak yönetimi işlemlerinin verimlilik ve etkinliğinin Başkan ve Başkan Yardımcıları tarafından yapılacak bir değerlendirme ile her yıl % 80’in üzerine çıkarmak.Revizyon uygulama imar planı doğrultusunda kamu hizmetine (yol-park) tahsis edilen kamuya / özel kişilere /tüzel kişilere ait gayrimenkullerin istimlak, satın alma ve/ veya tahsis işlemlerinin zamanında ve prosedüre uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak.Belediyeye ait gayrimenkullerin, belediye ve ilçe sakinlerinin yararı gözetilerek değerlendirilmesi, imar planlarında kamuya ayrılmış alanların elde edilmesinin hızlandırılması, yasaların belediyelere terkinini öngördüğü alanların tescilinin ve mevcut alanların en verimli şekilde kullanımını sağlamak.Atıl vaziyetteki gayrimenkullerin değerlendirilmelerini sağlamak.​​

EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ’NCE YAPILAN İŞLER

1-Evrak Kayıt İşleri
2-Taşınmaz kayıt envanteri
3-Taşınmaz Satış ve Kiralama İşlemleri
4-Ecrimisil ve İşgal İşlemleri
5-Semt Pazarı İşlemleri
6-Liman İşletme Gelirleri
7- Şartlı ve Şartsız taşınmaz bağış işlemlerini yürütmek
8-Kamulaştırma İşlemleri
9-4734 Sayılı Kanunun 22 e. Maddesine Göre Taşınmaz Kiralama İşlemleri
10-775 sayılı yasa kapsamında G.Ö.B. Kapsamında Yapılan İşlemler
11-4706 sayılı yasa kapsamında devirler
12-İrtifak Ve İntifa Hakkı Tesis İşlemleri​​

HelpMan

CANLI DESTEK

SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ.