COVİD UYGULAMALARI HES VATANDAŞ AYDINLATMA METNİ

COVID-19 TEDBİRLERİ ÇERÇEVESİNDE İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

 

Veri Sorumlusu: T.C. Büyükçekmece Belediyesi 

Adres: Fatih Mah. Şehremini Sok. No:1 Büyükçekmece / İstanbul 

Bu Aydınlatma Metni veri sorumlusu sıfatıyla T.C. Büyükçekmece Belediyesi (bundan sonra “Organizasyon” olarak anılacaktır) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) ve ilgili yasal düzenlemeler uyarınca COVID-19 tedbirleri kapsamında işlediğimiz kişisel verilerinizle ilgili sizleri bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.

 

Faaliyetin Niteliği ve Tanımı

Organizasyon, Dünya Sağlık Örgütü tarafından salgın hastalık olarak ilan edilen COVID-19 virüsü salgınına karşı sizlerin ve toplumun sağlığını korumak, virüsün daha geniş kitlelere yayılmasını önlemek amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşların önerileri, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun gereklilikleri uyarınca tedbirler almaktadır. 

Bu kapsamda Organizasyon, tesislerde geçirilen süre boyunca hastalığın bulaşma riskini bertaraf etmek adına sizlerin beyan ettiği Hayat Eve Sığar (HES) kodunu sistemde sorgulatmakta ve HES kodu sonuçlarını saklamaktadır. 

Organizasyon yukarıda belirtilen veri işleme faaliyetlerini; ziyaretçilerin ve Organizasyon binalarında bulunanların COVID-19 virüs salgınına karşı korunmasına yönelik gözetimin sağlanması ve bu çerçevede iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin en üst seviyede yerine getirilmesi faaliyetleriyle sınırlı tutar.

 

İşlenen Kişisel Verileriniz

COVID-19 uygulamalarımız çerçevesinde aşağıda yer alan kişisel verilerinizi işlemekteyiz:

İşlenen Kişisel Verileriniz

Verilerinizin İşlenme Amaçları 

Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

Veri İşleme Faaliyetlerimizin Hukuki Sebebi

 • Ad
 • Soyad
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Acil Durum Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Basılı Formlar

 

 • Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirebilmesi için zorunlu olması

 

 

 

İşlenen Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz 

 

Özel nitelikli kişisel veriler kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık bilgileri, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir. 

Özel nitelikli kişisel veriler 3. kişilerce öğrenildiği takdirde ilgili kişinin ayrımcılığa maruz kalmasına veya mağdur olmasına neden olabilecek nitelikteki verilerdir. Bu nedenle bu tür verilerinizin daha sıkı bir koruma gerektirdiğini biliyor ve işlenmeleri sırasında yüksek derecede hassasiyet gösteriyoruz.

COVID-19 uygulamalarımız çerçevesinde aşağıda yer alan özel nitelikli kişisel verilerinizi işlemekteyiz:

İşlenen Kişisel Verileriniz

Verilerinizin İşlenme Amaçları 

Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

Veri İşleme Faaliyetlerimizin Hukuki Sebebi

 • HES Kodu Aracılığıyla Elde Edilen Hastalık Riski Taşıyıp Taşımadığınız Bilgisi 
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Acil Durum Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • İlgili Kişi Olarak Sizlerin Beyanı
 • İş yeri koruyucu hekimliği
 • Kamu sağlığının korunması
  • Kişisel Verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme;

 

Verilerinizin Aktarıldığı Kişi Grupları

 

Kişisel verileriniz, yukarıdaki hukuki sebeplere bağlı kalınarak riskli grupta yer aldığınız tespit edildiğinde faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ile yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla yurt içindeki yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir. 

Verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır.

 

Kişisel Verilerinize Yönelik Haklarınız

 

KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca, aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel Verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
 • Kişisel Verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;
 • Kişisel Verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme;
 • KVKK hükümlerine uygun olarak Kişisel Verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
 • KVKK hükümlerine uygun olarak Kişisel Verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle ilgili kişinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme;
 • Kişisel Verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Haklarınızı Kullanmanız için İzlemeniz Gereken Yöntemler

 

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu vasıtasıyla,

 1. Islak imzanız ve kimlik fotokopiniz ile birlikte Fatih Mah. Şehremini Sok. No:1 Büyükçekmece / İstanbul adresine göndererek,
 2. Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile kvkk@bcekmece.bel.tr e-posta adresine göndererek,
 3. Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalayarak, kayıtlı elektronik posta (KEP) vasıtasıyla buyukcekmecebelediyesi@hs01.kep.tr  adresine göndererek,
 4. Geçerli bir kimlik belgesi ile bizzat başvurarak, organizasyona iletebilirsiniz. 

Veri sorumlusuna başvuru usul ve esaslarına ilişkin yasal zorunluluklar kapsamında ilgili kişi olarak sizler, başvurunuzda isminize, soy isminize, başvurunuz yazılı ise imzanıza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. Kimlik numaranıza, yabancı iseniz uyruğunuza, pasaport (veya varsa kimlik) numaranıza, tebligata esas yerleşim yeriniz veya iş adresinize, varsa bildirime esas almamız için e-posta adresiniz ve faks numaranıza son olarak talep konusuna yer vermelisiniz. Ayrıca başvurunuza kimliği doğrulayıcı belgeler ile talep konunuza ilişkin bilgi ve belgeleri başvurunuza eklemelisiniz. 

Süreci sizler için en etkin şekilde işletmemiz adına talep konunuzda hangi hakkınızı kullanmak istediğinizi, talep ettiğiniz işleme ilişkin detayları açık ve anlaşılır şekilde belirtmelisiniz.

Önemle belirtmek isteriz ki talep konusu, ilgili kişinin kendisiyle ilgili olmalıdır. Başkası adına başvuru yapılıyor ise, talebi yapan kişinin talep edilen işleme yönelik özel olarak belgelendirilmiş bir yetkiye dayanması (vekâletname) gerekmektedir. Yetkisiz yapılan başvurular ise değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

 

 1. Başvurunuzun Değerlendirilmesi

Başvurularınızı değerlendirerek sizlere en kısa sürede ve en geç başvurunuzun tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde dönüş yapmaktayız.

HelpMan

CANLI DESTEK

SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ.
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz. [ Kabul Et ]