ÇOCUK AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA 16 YAŞINDAN BÜYÜK ÇOCUKLAR İÇİN AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu: T.C. Büyükçekmece Belediyesi

Adres:  Fatih Mah. Şehremini Sok. No:1 Büyükçekmece / İstanbul

Bu Aydınlatma Metni veri sorumlusu sıfatıyla T.C. Büyükçekmece Belediyesi (bundan sonra “Organizasyon” olarak anılacaktır) tarafından siz değerli vatandaşlarımızı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) ve ilgili yasal düzenlemeler uyarınca işlediğimiz kişisel verilerinizle ilgili bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.

 1. İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlemenin Kapsamı 

Kişisel veri sizlerin kimliğini belirleyen veya belirlenebilir kılan herhangi bir veridir. Örneğin, adınız soyadınız, telefon numaranız veya adresiniz birer kişisel veridir. Kişisel verileriniz işlenmesi ise verileriniz üzerinde gerçekleştirilen elde etme, değiştirme, kaydetme, muhafaza etme, silme, açıklama, aktarma gibi her türlü işlemi ifade eder. 

 

 • Kimlik Verileriniz 
İşlenen Kişisel VerilerinizVerilerinizin İşlenme Amaçları Veri İşleme Faaliyetlerimizin Hukuki Sebebi
 • Ad, soyad, TCKN, 
 • Doğum yeri, doğum tarihi, 
 • Cinsiyet,
 • Anne adı, baba adı, 
 • Kimlik bilgileri
 • Kurs Kayıt Süreçlerinin Yürütülmesi, 
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Kursiyer Bilgilerinin Alınması / Kaydedilmesi
 • Kütüphane Üyelik Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Oyuncak Kütüphanesi Kayıt Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Evden Yeniden Okula Projesi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme kurulması ve/veya ifası

 

 •  İletişim Verileriniz

İşlenen Kişisel Verileriniz

Verilerinizin İşlenme Amaçları 

Veri İşleme Faaliyetlerimizin Hukuki Sebebi

 • E-Posta Adresi,
 • Telefon Numarası,
 • Adres

 

 • Kurs Kayıt Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Kursiyer Bilgilerinin Alınması / Kaydedilmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Kütüphane Üyelik Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Evden Yeniden Okula Projesi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme kurulması ve/veya ifası

 

 • Görsel ve İşitsel Kayıtlarınız

İşlenen Kişisel Verileriniz

Verilerinizin İşlenme Amaçları 

Veri İşleme Faaliyetlerimizin Hukuki Sebebi

 • Fotoğraf

 

 • Kurs Kayıt Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme kurulması ve/veya ifası

 

 • Mesleki Deneyim Verileriniz

İşlenen Kişisel Verileriniz

Verilerinizin İşlenme Amaçları 

Veri İşleme Faaliyetlerimizin Hukuki Sebebi

 • Eğitim bilgileri

 

 • Kurs Kayıt Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Kursiyer Bilgilerinin Alınması / Kaydedilmesi,
 • Kütüphane Üyelik Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Evden Yeniden Okula Projesi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme kurulması ve/veya ifası

 

 

 1. İşlenen Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz ve İşlemenin Kapsamı 

Özel nitelikli kişisel veriler kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık bilgileri, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir. 

Özel nitelikli kişisel veriler 3. kişilerce öğrenildiği takdirde ilgili kişinin ayrımcılığa maruz kalmasına veya mağdur olmasına neden olabilecek nitelikteki verilerdir. Bu nedenle bu tür verilerinizin daha sıkı bir koruma gerektirdiğini biliyor ve işlenmeleri sırasında yüksek derecede hassasiyet gösteriyoruz.

 • Sağlık Bilgileriniz
İşlenen Özel Nitelikli Kişisel VerilerinizVerilerinizin İşlenme Amaçları Veri İşleme Faaliyetlerimizin Hukuki Sebebi
 • Engel durumu,
 • HES kodu
 • Kurs Kayıt Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Kursiyer Bilgilerinin Alınması / Kaydedilmesi
 • Sözleşme kurulması ve/veya ifası

 

 1. Kişisel Verilerinizi Aktardığımız Alıcı Grupları ve Aktarım Amaçları

Kişisel verileriniz, yukarıdaki hukuki sebeplere bağlı kalınarak yurt içindeki alıcılara aktarılabilecektir. Aktarım faaliyetlerimiz şu şekildedir:

Yurtiçi Alıcı Grubu

Aktarım Amaçları

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

 • Kurs Kayıt Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

 

 1. Kişisel Verilerinizi Saklama Süremiz

Kişisel verileriniz ilgili mevzuatta bir süre öngörülen veya işleme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanır. Verileriniz, veri işlemeyi gerektirecek hukuki sebeplerin ortadan kalkması halinde resen veya sizin talebiniz ile silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. 

Belirtmek isteriz ki; Belirtmek isteriz ki Organizasyon nezdinde saklanan verileriniz, ilgili Bakanlıkça yayımlanmış arşiv faaliyetleri ve saklama sürelerine ilişkin yönerge ve talimatlara göre belirlenen sürelerle saklanmaktadır. 

 1. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişileri ifade etmektedir. İlgili kişi sıfatıyla siz değerli vatandaşlarımız, KVKK uyarınca işlenen kişisel verilerinizle ilgili şu haklara sahipsiniz: 

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verileriniz işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Talebiniz üzerine gerçekleştirilen eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesi işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

 1. Haklarınızı Kullanmanız için İzlemeniz Gereken Yöntemler

 

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu vasıtasıyla,

 1. Islak imzanız ve kimlik fotokopiniz ile birlikte Fatih Mah. Şehremini Sok. No:1 Büyükçekmece / İstanbul adresine göndererek,
 2. Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile kvkk@bcekmece.bel.tr e-posta adresine göndererek,
 3. Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalayarak, kayıtlı elektronik posta (KEP) vasıtasıyla buyukcekmecebelediyesi@hs01.kep.tr  adresine göndererek,
 4. Geçerli bir kimlik belgesi ile bizzat başvurarak, organizasyona iletebilirsiniz. 

Veri sorumlusuna başvuru usul ve esaslarına ilişkin yasal zorunluluklar kapsamında ilgili kişi olarak sizler, başvurunuzda isminize, soy isminize, başvurunuz yazılı ise imzanıza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. Kimlik numaranıza, yabancı iseniz uyruğunuza, pasaport (veya varsa kimlik) numaranıza, tebligata esas yerleşim yeriniz veya iş adresinize, varsa bildirime esas almamız için e-posta adresiniz ve faks numaranıza son olarak talep konusuna yer vermelisiniz. Ayrıca başvurunuza kimliği doğrulayıcı belgeler ile talep konunuza ilişkin bilgi ve belgeleri başvurunuza eklemelisiniz. 

Süreci sizler için en etkin şekilde işletmemiz adına talep konunuzda hangi hakkınızı kullanmak istediğinizi, talep ettiğiniz işleme ilişkin detayları açık ve anlaşılır şekilde belirtmelisiniz.

Önemle belirtmek isteriz ki talep konusu, ilgili kişinin kendisiyle ilgili olmalıdır. Başkası adına başvuru yapılıyor ise, talebi yapan kişinin talep edilen işleme yönelik özel olarak belgelendirilmiş bir yetkiye dayanması (vekâletname) gerekmektedir. Yetkisiz yapılan başvurular ise değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

 1. Başvurunuzun Değerlendirilmesi

Başvurularınızı değerlendirerek sizlere en kısa sürede ve en geç başvurunuzun tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde dönüş yapmaktayız. 

HelpMan

CANLI DESTEK

SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ.
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz. [ Kabul Et ]