Tuselog

TUSELOG
Türkiye Belediyeler Birliği ile İsveç Bölgeler ve Yerel Yönetimler Birliği (SALAR) işbirliğinde “Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Programı” (TUSELOG) yürütülmektedir. Genel hedefi Türkiye’de yerel yönetişime destek olmak olan TUSELOG Programının, TBB’nin kapasitesinin geliştirilmesi ve Belediyelerin hizmet verme kapasitelerinin iyileştirilmesi olarak belirlenen iki özel amacı bulunmaktadır.

Bahse konu Programın belediyelerin hizmet verme kapasitelerini geliştirmek özel amacı kapsamında; Türkiye’den 19 ve İsveç’ten 5 belediye arasında eşleştirmeler yapılarak beş modülde projeler yürütülmektedir. Büyükçekmece Belediyesi olarak içinde yer aldığımız enerji modülünde Bornova, Zeytinburnu, ve Karşıyaka Belediyeleri ile birlikte hazırlamış olduğumuz “Enerji Verimliliği Önlemleri ve Kamuyu Bilinçlendirme Yöntemleri” konulu proje 2013 Ocak ayından itibaren, İsveç ülkesinden Umeå Belediyesi ortaklığında yürütülmektedir.

​Projenin yerel ölçekteki hedefi; Enerji verimliliği, CO₂ salınımının azaltılması ve yenilenebilir enerji alanlarında belediye kapasitesinin geliştirilmesidir. Projenin hedef grupları belediye personeli ve o belediyenin sınırları içinde ikamet eden vatandaşlar olup, proje süresince yapılacak faaliyetlerle hedef grubun enerji verimliliği konusundaki farkındalığının arttırılması amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında bugüne dek, İsveç’in Linköping şehrine bir kez ön çalışma ziyareti, Umeå kentine bir kez proje çalıştayı ziyareti düzenlenmiş olup, Türkiye’de düzenlenen ilk çalıştay, tüm proje ortaklarının katılımıyla Büyükçekmece’de gerçekleştirilmiştir.

11.06.2013 tarihinde gerçekleşen TUSELOG Belediyeler Ortaklık Modülleri Protokol İmza Töreni’ne Büyükçekmece Belediyesi adına Başkanımız Dr. Hasan AKGÜN’ü temsilen Belediye Başkan Vekili Ahmet ŞAHİN katılmıştır. Proje çalışmalarımız Dış İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde halen devam etmekte olup, faaliyetlerimiz proje bitim tarihi olan 31.12.2014 tarihine kadar sürdürülecektir. Proje kapsamında kurulan “Enerji Yönetim Birimi” 2 Çevre Mühendisi, 1 Makine Mühendisi ve 1 Elektrik Mühendisi personelinden oluşmaktadır.​

Büyükçekmece Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresi

Devlet yönetiminde süregelen yeniden düzenleme çalışmaları yerel yönetimler dünyasını da önemli oranda etkilemektedir. Gerek küresel gerekse de ulusal ve yerel dinamiklerin etkisiyle gerçekleştirilen yeniden düzenleme çalışmalarının sonuncusu olan büyükşehir düzenlemesi Türk Yerel Yönetim Sisteminde köklü değişikliklere yol açmıştır. Bu düzenleme ile Türkiye’deki büyükşehir belediyesi sayısı 16’dan 30 çıkarılmış, büyükşehir belediyelerinde il özel yönetimleri kaldırılmış, köy yönetimleri ve belde belediyeleri mahalleye dönüştürülmüş, il mülki sınırları ile büyükşehir belediyesi sınırları örtüştürülmüştür. Bu yeniden yapılanma sürecinin devam edeceği yönünde güçlü bir eğilimin olduğu görülmekte olduğu için Büyükçekmece Belediyesi ile Marmara Belediyeler Birliği’nin işbirliği ile Büyükçekmece I. Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresi adıyla bir bilimsel etkinlik düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.

14-15 Mayıs 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Kongre’nin bu yılki teması “BELEDİYELERİN GELECEĞİ VE YENİ YAKLAŞIMLAR” olarak belirlenmiştir. Bu ana tema doğrultusunda kentleri türlü açılardan ele alan gerek yurtiçinden gerekse yurtdışından farklı disiplinlerde uzman bilim insanları, yerel yönetimlerde deneyim sahibi olan yöneticiler, iş dünyası ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin kongreye katılımı beklenmektedir. Böylece yerel yönetimler alanındaki değişim ve dönüşüm süreçlerinin disiplinlerarası çalışmalarla ortaya konması, uygulama örnekleri yardımıyla sistemin aksayan yönlerinin ve başarılı yönlerinin saptanması ve geleceğe yönelik farklı modellerin geliştirilmesinin olanakları tartışılacaktır. Bu bağlamda aşağıdaki konu başlıkları belirlenmiştir.

Alt Başlıklar:
1. Yerel Demokras​i ve Katılım
2. Sosyal Belediyecilik
3. Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm
4. Büyükşehir Belediye Yönetimlerinin Sorunları ve Geleceği
5. Halk Sağlığı ve Belediyeler
6. Kent ve Ekoloji
7. Uluslararası Göç ve Kentler
8. Kent, Kültür, Kimlik ve Sanat
9. Teknoloji Kullanımı ve Belediyeler
10. Yerel Kalkınma ve Belediyeler
11. Yerel Yönetimler Maliyesi
12. Ulaşımda Belediyelerin Rolü
13. Afet Yönetimi ve Belediyeler
14. Yerel ve Küresel Ölçeklerde İyi Uygulama Örnekleri

Roman Çalıştayı

24-2​5 ŞUBAT 2017

Belediyemiz ev sahipliği ve koordinatörlüğünde Marmara Bölgesi Roman Denekleri Federasyonuna bağlı 22 derneğin temsilcileri ve Türkiye’de faaliyet gösteren Roman Sivil Toplum Kuruluşları temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleşen çalıştayın amacı; katılımcı kuruluşların deneyim paylaşımı ile derneklerin kapasite artırmalarına katkı sağlamak, iyi örneklerin yaygınlaştırılmasını sağlamak, yapılan çalışmaların ve faaliyetlerin ulaşılabilir olmasını sağlamaktır. Çalıştayın temel konusu; STK’ların kapasitelerini geliştirebilmek amacıyla onlara savunuculuk, lobi faaliyetleri ve insan hakları izleme konularında eğitimler verilmesidir.

Bu kapsamda toplantının birinci günü “Romanların genel tarihi” hakkında bilgilendirme sunumu ve “Türkiye’de yaşayan Romanların sosyolojik profili” hakkında sunum gerçekleştirilirken, ikinci günü “Proje Döngüsü”, “Liderlik ve İletişim”, “İnsan Hakları İhlalleri ve İnsan Hakları İhlallerinin İzlenmesi” ve “Savunuculuk, STKların Görevi ve İşlevi” sunumları gerçekleştirilmiştir. Ardından dernek başkanları ile birlikte liderlik, STK yöneticiliği ve deneyimleri hakkında konuşma yapılmıştır.