Yılmaz Özdamar

Yazı İşleri Müdür Vk.

Müdürümüzün Özgeçmişi
1964 yılında Kumburgaz-İSTANBUL’ da doğdu. Büyükçekmece Lisesinden mezun oldu. 1986 yılından bu yana Büyükçekmece Belediyesinde çeşitli görevlerde bulunmuş olup, halen Yazı İşleri Müdürlüğü Vekili olarak görev yapmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Misyonumuz
Katılımcı, şeffaf, insan odaklı ve adil bir yönetim anlayışıyla hizmetleri etkin ve verimli bir şekilde sunmak, sonuç odaklı ve çevreci bir yönetim anlayışıyla sürdürülebilir kentsel gelişmeyle birlikte hizmet kalitesini artırmak ve vizyonumuzu gerçeğe dönüştürmektir.

Vizyonumuz
Adalet, eşitlik, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine dayalı bir anlayışla, Etik ilkelere bağlı, kamu yararını her şeyin üstünde tutarak vatandaşlarımızın iş ve işlemlerini en süratli bir biçimde yürütmeyi ve hantal bürokrasinin insanlara sunduğu tembellik ve bıkkınlığı tüm çalışan personelimiz ile birlikte yok edip kalitede ve hizmette öncü olmanın azmi içersinde bulunmak. ​

A-Yetki Görev ve Sorumlu​luklar​

1.Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü’nün Görevleri​
Büyükçekmece Belediye Başkanlığı’nın amaçları,​prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanının belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda;Büyükçekmece Belediye Medisi’nin düzenli çalışabilmesi için gerekli desteğin verilmesinden ve meclis işlemlerinin yürütülmesinden, ​kararların yazılması, zabıt tutanaklarının hazırlanması ve onaylarının takibini sağlamak.

İhtisas Komisyonu Toplantıları’nın koordinasyonu ve raporların yazılması, hakkı ​huzurların düzenlenmesi ve Meclis önergelerinin takibini yapmak, Belediye Meclisi üyelerinin özlük işlerinin yürütülmesinden, gelen ve giden rakların kontrollü bir şekilde teslim alınması ve ilgili birimlere gönderilmesinden, kuruma gelen ve kurumdan gidecek olan her türlü evrakın gerekli işlemlerini yapmak ve birimlerle koordineli çalışmak, Her hafta salı ve / veya perşembe günleri toplanan Belediye Encümeni ​plantıları’nın çalışmalarını yürütmek.

Encümen kararlarının ilgili mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde alınmasını takip etmek, belediyeye müracaat eden kişilerin evlilik akitlerinin gerçekleştirilmesinin sağlanmasından, kuruma gelen ve kurumdan gidecek olan evrakın her türlü işlemlerini yapmak ve ilgili müdürlüklerle koordineli çalışmakla görevlidir.
Vatandaş dilekçelerinin kabulü, 4982 Sayılı Kanuna istinaden gelen Bilgi Edinme Başvurularının kabulü ve cevaplandırılması, kamu kurum ve kuruluşlarından gelen evrakların kabulü ve kayıt altına alınması, işlemleri posta aracılığıyla müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır.

2.Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü’nün Sorumlulukları
Müdürlüğümüz yasalarda, yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumluluklarının yanında görev ve yetkilerinin ifasında Belediye Başkam’na ve Başkan Yardımcısı’na karşı sorumludur.

3.Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü’nün Yetki Alanları
Müdürlüğümüz, görevleriyle ilgili iş ve işlemlerin yerine getirilmesinde ilgili mevzuat dâhilinde yetkilidir.​

B-Müdürlüğe Ait Bilgiler

1.Fiziki Yapı Hizmet Birimleri
Müdürlüğümüzle ilgili iş ve işlemler Mimarsinan Merkez Hizmet Binası’nda yürütülmektedir.​

2.Personel Durumu
Müdürlüğümüzün hizmet ve faaliyetleri 1 Müdür, 1 Müdür Yardımcısı, 6 Memur, 2 İşçi statüsünde personel tarafından ifa ve takip edilmektedir​.

Faliyetler

​Belediyemizin karar organları olan Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni’nin olağan ve olağanüstü yapılan tüm toplantılarının sağlıklı ve düzenli bir şekilde yapılmasının sağlanması, bu toplantılarda alınan karar ve zabıtların yazımı, dağıtımı ve ilgili yerlere ulaştırılması, dahili ve harici tüm yazışma işleri, genel evrak ve evlendirme hizmetleri bu müdürlüğümüz emrinde görevli (1) Müdür, (1) Müdür Yardımcısı, (5) memur ve (2) işçi statüsünde personel tarafından ifa ve takip edilmektedir.

A-Genel Evrak
Müdürlüğümüze gelen resmi evraklarla, buna mukabil şahıslarla, resmi dairelerle ve Belediyemiz birimleri arasında yapılan yazışmalar ile vatandaşlar tarafından Belediyemize verilmiş olan dilekçelerin ilgili müdürlük ve birimlerimize havale edilmesiyle ilgili tüm “Genel Evrak İşlemleri” (2) adet “Evrak Kayıt Memuru” eliyle yürütülm​ektedir​.

Ayrıca; vatandaşlar tarafından Belediyemize verilmiş olan (13339) adet dilekçe ile (136) Adet şikayet dilekçesi
ilgili müdürlük ve birimlerimize havale edilerek, dilekçelerin işlem görmeleri sağlanmıştır​.

B-Yazı İşleri Evrak
Müdürlüğümüze bu faaliyet döneminde (1258) adet resmi evrak ve (104) adet dilekçe gelmiş olup, buna mukabil şahıslarla, resmi dairelerle ve Belediyemiz birimleri arasında yapılan yazışmalar olmak üzere (2143) adet evrak gönderilmiştir.​

C-Meclis çalışmaları
Belediye Meclisimiz 2014 yılında (11) adet Olağan toplantı (19 Birleşim halinde) olmak üzere Toplam (11) Toplantı yapmıştır. Bu toplantılarda Toplam (99) adet meclis kararı alınmıştır. Belediye Meclisimizin yapmış olduğu toplantılarda
alınan kararlar yürürlüğe konulmak üzere ilgili birimlere gönderilmiştir.​

D-Encümen Çalışmaları
Belediyemiz encümenince haftada en az bir kez olmak üzere yapılan oturumlarda (Toplam 47 Oturum) alınan encümen kararları (1241 Adet), gereği ifa edilmek üzere ilgili birimlere gönderilmiş olup, Encümen işlemleri ile tüm dahili ve harici yazışma işlemleri (1) adet Daktilograf eliyle yürütülmektedir.​

E-Asker Aile Yardımı çalışmaları
Müdürlüğümüz bünyesinde yürütülmekte olan Muhtaç Asker Ailelerine Yardım işlemleri ile ilgili olarak, 4109 sayılı Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde, Asker Aile Yardımı almak üzere, 2014 Yılı içerisinde müdürlüğümüze toplam (144) Müracaat yapılmış olup, bunlardan (110) Aileye yardım bağlanmış ve (18) adet talep, yapılan inceleme sonucu uygun görülmeyerek reddedilmiştir. Ayrıca; (18) taleple ilgili işlemler devam etmektedir.

F-Evlendirme Memurluğu
Belediyemiz evlendirme memurluğuna müracaat ederek evlenme talebinde bulunan çiftlerin (1733 Adet) nikah akitleri ​evlendirme memurluğumuzca gerçekleştirilmiştir. Ayrıca; (225 Adet) Evlenme İzin Belgesi düzenlenmiştir. Tüm evlendirme hizmetleri (3) Adet Evlendirme Memuru eliyle yürütülmektedir.

Telefon: 444 0 340
Fax: 0 (212) 883 69 68​
E-posta: yaziisleri@bcekmece.bel.tr