Neriman Çağ

Teftiş Kurulu Müd. Vk.

Müdürümüzün Özgeçmişi
1961 yılında Sivas’ta doğdu. İlk, Orta, Lise tahs​​​​ilini Sivas’ta tamamladı. 1984-1988 dönemi Anadolu Üniversitesi İktisat bölümü mezunu. İlk memuriyete 1980 yılında Sivas’ta başladı. 1981-1983 yılları arasında özel sektörde muhasebe alanında görev yaptıktan sonra 1983 yılında İstanbul Belediye Başkanlığı emrinde tekrar memuriyete başladı. 1990 senesinde Fatih Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Müdürlüğünde Müfettiş olarak göreve başlayıp, inceleme, teftiş, denetim ve soruşturma görevlerini yerine getirdi. 1990-1994 yılları arasında Fatih Belediye Başkanlığı Yazı İşleri ve Kararlar Müdürü, aynı zamanda müfettiş sıfatıyla inceleme teftiş, denetim ve soruşturma görevini de yerine getirerek Teftiş Kurulu Müdürü ve Eminönü Belediye Başkanlığı emrinde Yazı İşleri ve Kararlar Müdürü olarak görev yapmak da dâhil olmak üzere çeşitli idari görevlerde bulundu. 17.02.2012 tarihinde Büyükçekmece Belediye Başkanlığına naklen atanarak Teftiş Kurulu Müdürlüğünde Müfettiş olarak göreve başladı. Müfettiş sıfatıyla inceleme, teftiş, denetim ve soruşturma görevleri de dâhil olmak üzere, halen yürütmekte olduğu Teftiş Kurulu Müdürü kadrosuna 20.02.2012 tarihinde vekâleten atanmış bulunmaktadır.
İçişleri Bakanlığı, Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Marmara ve Boğazları Belediyeleri Birliği ve Türkiye Belediyeler Birliğince düzenlenen Mesleki eğitimlerle ilgili katıldığı çeşitli seminerlerden almış olduğu başarı sertifikaları mevcuttur. Evli ve bir çocuk annesidir.

Misyonumuz
Teftiş Kurulu Müdürlüğünün temel misyonu kendisini bağlayan hukuki çerçeve şeffaflık ve hesap verilebilirlik kamu yönetimi argümanları altında ülkenin gelişme seviyesine ihtiyaç ve olası gelişmelerin talep, beklenti ve şikâyetlerin dikkate alınarak sağlanmasıdır.​

Vizyonumuz
Demokratik hukuk devleti ilkelerine uygun olarak ve insan haklarına saygılı sürekli gelişme içerisinde Kalite Yönetim sistemi şartlarına uyarak Belediyemize bağlı birimlerde ve kuruluşlarda genel denetimler yaparak suç işlemeyi önleyici tedbirler almak gerek adli gerekse idari yönden yapılan yargılamaları tarafsız adil ve hızlı biçimde sonuçlandırmaktadır.​

A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar​

1.Denetim
Kurumun amaçlarına zamanında ve verimli bir şekilde ulaşıp ulaşmadığını ve amaca yönelik olarak benimsenen ilke, politika ve yöntemler ile yapılan işlem ve faaliyetlerin yerindelik ve etkinliğini araştırmak, incelemek, denetlemek, planlanan hedeflerden ve mevzuattan sapmalar varsa bunları ve nedenlerini saptayıp tahlil etmek, aksaklıkların giderilmesi ve kurum hizmetlerinin verimli ve rasyonel bir düzeye ulaşabilmesi için alınması gerekli olan önlemleri belirlemek ve ilgili mercilere tavsiyelerde bulunmak amacından hareketle Belediye Başkanı’nın emri veya onayıyla birimlerin denetimlerini yapmak. Belediye Teşkilatı ile varsa bağlı kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemlerine ait hususları ilgili kanun, yönetmelik, genelge ve emirlere uygunluğu yönünden teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma işlerini yürütmek.​

2.Tetkik ve Tahkikat
Müfettişler, belediye personeli hakkında isnat edilen suçlardan dolayı Başkan’ın emri veya onayı üzerineilgili mevzuat hükümlerine göre tetkik ve tahkikat yaparlar. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5393 Sayılı
Belediye Kanunu, 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu, diğer Kanunlar ve Büyükçekmece Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Müdürlüğü Yönetmeliğinde öngörülen yetkilerini kullanarak görevlerini yerine getirmekle sorumludur​.

3.Rehberlik ve Danışma
Belediyemize ait birimlerin faaliyet ve işlemlerinde olabilecek hataların önlenmesine yardımcı olmak, çalışanların ve belediye teşkilatının gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli güvenilir ve tutarlı duruma gelmesine rehberlik amacıyla; hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş
amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek, kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor halinde Başkanlık Makamına sunmak.

4.Teftiş Kurulu Müdürlüğü’nün Sorumlulukları
Müdürlüğümüz yasalarda, yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumluluklarının yanında görev ve yetkilerinin ifasında Belediye Başkam’na karşı sorumludur.​

5.Teftiş Kurulu Müdürlüğü’nün Yetki Alanları
Müdürlüğümüz, görevleriyle ilgili iş ve işlemlerin yerine getirilmesinde ilgili mevzuat dâhilinde yetkilidir. İlgili yasa, yönetmelik, genelgeler ve mevzuatlar doğrultusunda Başkanlık Makamına bağlı olarak görev yapan Müdürlüğümüz emrinde 1 Müfettiş görev yapmakta olup, aynı zamanda Teftiş Kurulu Müdürlüğüne de vekalet etmektedir.​

Telefon: (212) 885 25 00
Fax: (212) 885 02 30​
E-posta : teftiskurulu@bcekmece.bel.tr