Dr. Ali Kaya

Strateji Geliştirme Müdür Vk.

Müdürün Özgeçmişi
05.08.1976 yılında Adana’nın Ceyhan İlçesinde dünyaya geldi. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Ceyhan ilçesinde tamamladı.1996 yılında Jandarma Genel Komutanlığı saflarına katılarak ülkemizin çeşitli yerlerinde Karakol Komutanlıklarında farklı kademelerde görev yaptı. 2011 yılında kendi isteği ile görevinden istifa ederek Büyükçekmece Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü emrinde göreve başladı.

Aynı yıl Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. 2012 yılında Özel Kalem Müdürlüğüne atandı ve 2015 yılına kadar Başkanlık Makamında görevde bulundu. 2014 yılında Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yerel Yönetimler-Mahalli İdareler Ana Bilim Dalında ”Yerel Yönetimlerde Marka Şehirler: Avrupa 12 Yıldızlı Şehir Ünvanlı Büyükçekmece Belediyesi Örneği’ projesi ile Yüksek Lisans Eğitimini tamamladı.

2017 yılındaSt. Clements Üniversitesi Uluslararası Hukuk ”Kamu Hukuku” alanında ” 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununun Getirmiş Olduğu Yenilikler Çerçevesinde, İç Kontrol Sistemi ve Performans Yönetimi Aracı Olarak Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi: Uygulanabilirlikleri, Karşılaşılan Sorunlar, Olumlu ve Olumsuz Yaklaşımlar İle Sistemlerin Geleceği ve Tavsiyeler.” Konulu Tezi ile Doktora eğitimini tamamladı.

Çalışmalarına, Mali hizmetler müdürlüğü bünyesinde, 11.08.2015 tarihinde; Stratejik Araştırma Geliştirme ve Planlama Birimini kurarak başladı. İç Kontrol, Bütçe ve Performans Programı, Anketler, Raporlamalar ve diğer konularda çalışmalarda bulunmuştur ve bu çalışmalara halen devam etmektedir.17.01.2017 tarihinde atanmış olduğu Halkla İlişkiler Müdür Vekilliği görevinin yanında, 01.06.2018 tarihinden itibaren Büyükçekmece Belediyesi Strateji Geliştirme Müdür Vekili olarak atanmıştır. Evlidir.

(Almış Olduğu Diğer Eğitimler (Kurslar, Seminer ve Kongreler)

Yeni Dönemde Strateji ve Risk Eğitimi

2018

(Internal Control Institute (ICI) Türkiye)

-Yerel Yönetimlerin Finansman Teknik Destek Eğitimi

2017

 

(FMDV-UCLG MEVA-İstanbul)

-Proje Yazarlığı

2016

(Marmara Belediyeler Birliği)

-Proje Döngüsü

2015

(İstanbul Kalkınma Ajansı)

-Global Liderlik Formu

2015

(Bahçeşehir Üniversitesi)

-Yerel Yönetimler  Akademisi

2014

(Bahçeşehir Üniversitesi)

-Diplomat Okulu

2014

(Bahçeşehir Üniversitesi)

-Stratejik Yönetim

2012

(Bahçeşehir Üniversitesi)

-Küresel Tehdit  ve Terörizm

2012

(Bahçeşehir Üniversitesi)

-Bilgisayar İşletmenliği

2012

(Büyükçekmece Halk Eğitim Merkezi)

-Kamu Diplomasisi

2011

(Bahçeşehir Üniversitesi)

-Algılama Yönetimi

2011

(Bahçeşehir Üniversitesi)

– İnsan Hakları Semineri

2009

(İstanbul İl Jandarma Komutanlığı)

-Kriz Yönetimi ve Psikolojiktik

2008

(Bahçeşehir Üniversitesi)

– Küresel Tehdit: Terörizm

2007

(Bahçeşehir Üniversitesi)

MİSYON
Kurumumuzun mali kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, mali saydamlığın ve hesap verilebilirliğin teminini sağlamak amacıyla kurum içi ve kurum dışı paydaşlarımıza nitelikli personelimizle hizmet vererek, hesap verilebilirliği, mali karar ve işlemlerde mevzuata uygun olarak gerçekleştirmek.

VİZYON
Kanun ve mevzuata hakim,fütürist, yenilikçi mevcut teknolojiyle en iyi şekilde bütünleşmiş, güçlü ve sağlam bir alt yapıya sahip, iş heyecanını ve gülümsemeyi unutmayan, üzerine düşen görev ve sorumluluklardan hiçbir zaman yılmayan ve eşit hizmet prensibini kendisine örnek model edinmiş çağdaş bir müdürlük olmaktır.

Strateji Geliştirme Müdürlüğünün Görevleri

Aşağıda belirtilen görevler, strateji geliştirme müdürlüğü tarafından yürütülür:

1-Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.
2-Yurtiçi ve yurt dışı fonlardan yararlanılabilmesi amacıyla AR-GE, İnovasyon, Yapay zeka ve Sürdürebilirlik alanında çalışmalar yapmak.
3-İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
4-İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.
5-İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.
6-Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek.
7-İdarede kurulmuşsa Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.
8-İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
9-İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
10-Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
11-Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.
12-İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.
13-Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek.
14-Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.
15-İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.
16-İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.
17-Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
18-İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak.
19-Üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

HİZMETLER
​​Stratejik Plan, Performans programı, İç Kontrol, Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu, İç ve Dış paydaş anketleri ile diğer kurumsal AR-GE çalışmaları ve raporlama konularında hizmet verilmektedir.

Telefon:  444 0 340