Cengiz Topel Yaylacı

Sivil Savunma Müdürü

Müdürümüzün Özgeçmişi
1964 yılında Kastamonu’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Karabük’de tamamladı. 1982-1986 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümünü bitirdi. l988 yılında İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğünde memuriyet hayatına başladı. 1988 yılında Büyükçekmece ilçesinin kurulmasıyla Büyükçekmece Kaymakamlığı Sivil Savunma Müdürlüğünün ilk kuruluşunu gerçekleştirdi. 1991 yılında aynı göreve İlçe Müdürü olarak atandı.

Meslek hayatı boyunca; Sivil Savunma Temel Eğitim ve Öğretmenlik Kursu, Kurtarma, İlkyardım, Yangın, NBC, TAG ve AFAD tarafından düzenlenen Afet Bilinci Eğitmen Eğiticisi Kurslarını bitirdi. MGK Genel Sekreterliği tarafından 2008 yılında düzenlenen GÜVEN-2008 tatbikatına katıldı.

2006 yılında Türkiye’nin en büyük deprem tatbikatlarından birisinin Büyükçekmece`deki organizasyonu ve gerçekleştirilmesini sağladı.

Meslek hayatı boyunca 8 adet Takdirname 12 adet Teşekkür Belgesi almaya hak kazandı. İstanbul`da ve ülkemizin değişik bölgelerinde düzenlenen deprem eğitimlerine konuşmacı ve panelist olarak katıldı.

İstanbul`daki özel bir üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Türkiye`de Afet Yönetimi ve Yerel Yönetimlerin Afet Yönetim Sistemindeki Rolü” konusunda Yüksek Lisans yapmıştır.

2010 yılında Büyükçekmece Kaymakamlığı Sivil Savunma Müdürlüğünden Belediyemize naklen geçerek Sivil Savunma Müdürü olarak görev yapmakta olup evli ve 2 çocuk sahibidir.​

MİSYON
Afetlerin halkımız için bir kader olmadığı, gerekli tedbirler alındığında önlenebilir ve zararlarını en aza indirilebilir nitelikte olduğu düşüncesi ile, Belediyemizin öncülüğünde, Sivil Toplum Örgütleri ile gönüllü kuruluşların da katkılarıyla ve tüm halkımızın desteği ile afetlere karşı mücadele seferberliği başlatmak ve afet kültürünü yerleştirmektir.

VİZYON
Modern ve Dünya standartlarında bir afet yönetimi anlayışını benimseyen Belediyemizin temel slogan olarak ”Afetlerin bir kader olmadığı, tedbir alındığı takdirde önlenebilir ve zararları azaltılabilir nitelikte olduğundan” hareket ile, Afet hazırlıkları konusunda Belediyemizin yapacağı her türlü çalışmada halkımızla birlikteliği sağlamak, topyekûn afet seferberliği gerçekleştirmektir.

​TEŞKİLAT YAPISI V​E İDARİ BAĞLILIK
Sivil Savunma Uzmanları ile ilgili Yönetmeliğin 5. Maddesi esaslarına gore Başkanlık Makamına doğrudan bağlı olarak çalışır.
Bu hizmeti yürütürken yeteri kadar teknik ve idari personel tahsisi Başkanlık Makamı tarafından yapılır. Harcama yetkilisi Sivil Savunma Uzmanıdır.

YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca 27663 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Sivil Savunma Uzmanlarının” İdari Statüleri, Görevleri Çalışma Usul Ve Esasları ile Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 6. Maddesine gore; Sivil Savunma , afet, acil durum, seferbelik ve koruyucu güvenlik hizmetlerinin düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesinden kurumun üst yöneticisi(Belediye Başkanı) yetkilidir. Üst Yönetici bu görevleri Sivil Savunma Uzmanı eliyle yerine getirir.
Aynı yönetmeliğin 10.maddesine gore; Sivil Savunma Uzmanları bu yönetmelikte belirtilen görevleri ilgili mevzuat çerçevesinde yapmaya, yaptırmaya, denetlemeye, takip ve koordine etmeye yetkili ve sorumludur.

GÖREV TANIMLARI
– Büyükçekmece Belediyesi Sivil Savunma Planlarını hazırlamak ve güncellemek.
– Tahliyeye ilişkin planlamayı koordine etmek .
– Sivil Savunma Servislerinin kuruluşunu sağlamak ve eğitimlerini yaptırmak.
– Afet, Sivil Savunma ve Acil Durum hizmetleri için gerekli olan araç, gereç ve malzemelerin tedarik ve teminini Belediye içerisindeki ilgili birimlerle koordine ederek planlamak, mevcutların bakım ve korunmalarının takibini yaptırmak.
– Affet ve acil durum hallerinde müdahaleyi koordine etmek ve Belediye Başkanını bilgilendirmek.
– Hizmetlerle ilgili mevzuat, yayın ve direktifleri izlemek.
– Görevlerin yerine getirilmesi amacıyla; Büyükçekmece Belediyesi ile Başbakanlık Afet ve Acil Durum Başkanlığı, İstanbul Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve diğer kamu kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
– Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer savunma ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
– Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik hükümlerinin Büyükçekmece Belediyesindeki uygulanmasını takip etmek ve denetlemek.
– Afet, Sivil Savunma, Acil Durum, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer tehdit ve tehlikeler, Koruyucu Güvenlik ve İlkyardım konularında Belediye Personeli ve İlçedeki diğer kurum ve kuruluşlara eğitim vermek.
– Seferberlik ve Savaş hazırlıkları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak ve yaptırılmasını sağlamak.
– Koruyucu güvenlik ve yangın tedbirleri ile ilgili Büyükçekmece Belediye Başkanı adına hizmetin takip ve denetimini yapmak.

HEDEFLERİMİZ
– 5393 Sayılı Belediye Kanununun 53. maddesinde belirtilen Acil Durum Planlamaları ile ilgili görevleri etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek.
– 27663 Sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan Yönetmelik Hükümlerine uygun görev yapmak.
– Büyükçekmece Belediyesi 2010-2014 Dönemi Stratejik Planı genel esasları ve “ Stratejik amaçlarımız 4.6 kodu’na uygun faaliyetlerde bulunarak afet risklerini en aza indirebilmek.
– Müdürlüğümüzce hazırlanan ve Başkanlık Makamı tarafından 09/12/2011 tarihinde onaylanan “DEPREME HAZIRLIK EĞİTİM PROJESİ” esaslarına gore Büyükçekmecede eğitim faaliyetlerini yaygınlaştırarak tüm halkımızın eğitilmesini sağlamak.​

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ ARAMA KURTARMA BİRLİĞİ ​EĞİTİMLERİ SONUÇ BİLGİLERİ
Olası Marmara depremine hazırlık çalışmalarından olmak üzere Belediyemizin Arama-Kurtarma Birliği yeniden kurularak 20 kişilik ilk grubun eğitimleri yapıldı.

Belediyemiz Sivil Savunma Müdürlüğü ile İstanbul Valiliği Afet ve Acil Durum Müdürlüğü işbirliği sonucunda düzenlenen eğitimlerle,ekip personeline,temel kurtarma,enkaz eğitimi,ilkyardım ve yangın konularında eğitim verilmiştir.

Belediyemiz Sivil Savunma Müdürlüğü’nün koordinasyonu ve Arama Kurtarma Amiri Osman TONBUL’un liderliğinde yapılan eğitimlerle Birlik personelinin afetlere müdahalede ülkemizin her yerinde görev yapabilecek kabiliyette eğitilmeleri hedeflenmiştir.

Belediye başkanımız Dr.Hasan AKGÜN’ün talimatlarıyla yenilenen Arama-Kurtarma Birliğinin eğitim ve tatbikatları önümüzdeki dönemlerde de devam edecektir.

Konu ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanımız Dr.Hasan AKGÜN “Afetler ülkemizin bir gerçeğidir.Toplam yüzölçümümüzün %94’nün aktif deprem kuşağında bulunan ülkemizde,afetlerle ilgili sorumlu kurum ve kuruluşlarının her an hazır bulunmaları gerekmektedir.

Amacımız Dünya kenti Büyükçekmecenin Dünya standartlarında Arama-Kurtarma Birliğine sahip olmasını sağlamaktır.Bu ekibimiz ülkemizin her köşesinde görev yapabilecek nitelikte eğitim ve donanıma sahip olacaktır.Ayrıca ilçemizdeki sivil toplum kuruluşları ile de işbirliği içerisinde bulunmak bu ekibin gönüllü ekiplerle de takviye edilmesini sağlayacağız” dedi.

​Depreme Hazırlık Eğitim Projesi

PROJE AMACI
Olası İstanbul depremine hazırlık çalışmalarından olmak üzere; Büyükçekmecedeki kurum ve kuruluşların, halkımızın depremlerden ve diğer afetlerden en az etkilenecek şekilde eğitimlerini sağlamak.
PROJE KAPSAMI : Proje Belediye personelini, İlçemizdeki kamu ve özel kuruluşları, okulları, sivil toplum örgütlerini ve tüm halkımızı kapsamaktadır.

PROJE HEDEFLERİMİZ
Afetlere karşı bilinçli ve eğitilmiş bir toplum oluşturmak.
Projeyi eğitici film, konferans ve uygulamalı eğitimlerle desteklemek.
Büyükçekmece Belediyesi bünyesinde kurulacak olan hafif arama kurtarma ve acil yardım ekiplerine destek ekiplerini toplum içerisinden sağlamak.
Büyükçekmece İlçesi içerisinde afet bilincinin yaratılmasıyla gönüllü hafif arama kurtarma ekiplerinin kurulmasını sağlamak ve teşvik etmek.

PROJE HEDEF KİTLELERİ
Büyükçekmece Belediyesi Personeli.
Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi Kursiyerleri.
İlçemizdeki Tüm Resmi ve Özel Okullar.
Sivil Toplum Örgütleri.
Sanayi Kuruluşları.
Yaşlılar (Huzur evleri ve bakım evleri).
Engelliler, Rehabilitasyon Merkezleri.
Site Yönetimleri.
Belediyemiz WEB Sitesinden Eğitim Programlarının Yayınlanması.

Telefon: ​0212 873 20 98
Fax: ​0212 871 16 54
E-posta : ​sivilsavunma@bcekmece.bel.tr