Sefa Bingüler

Plan Proje Müd. Vk.

MİSYONUMUZ
Şehir planlama sürecinin her aşamasında toplumsal fayda ve kamu yararı kavramlarına öncelik vererek insan-mekan, şehir-şehirli ilişkisinin en etkili şekilde kurgulandığı tüm yaşamsal kaynakların, doğal ve kültürel zenginliklerin korunduğu sosyal mekanların ve kent hayatının kıyı kullanım alanlarıyla bütünleştirildiği plan ve projeler üreterek Büyükçekmece Halkımızın yaşamaktan mutluluk ve onur duyduğu yaşam kalitesi yüksek, sürdürülebilir ve yaşanabilir mekanlar oluşturmaktır.

VİZYONUMUZ
Uluslararası arenada yarışan şehircilik anlayışı ve şehir planları ile Büyükçekmece’mizi küresel değer üreten bir marka şehir yapmaktır

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

1.Plan ve Proje Müdürlüğü’nün Görevleri​

(1.1)Belediye sınırları dahilinde nazım ve uygulama imar planlarını ve plan tadilatlarını yapmak/yaptırmak, Belediye meclisine sunmak,onaylanan planları askıya çıkarmak ve dağıtımını yapmak.

(1.1.1)1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları Tekliflerinin Hazırlanması;

a-)Başkanlık emri ile 1/1000 ölçekli teklif plan paftalarının hazırlanması,
b-)Büyükşehir Belediyesinde onaylanıp gelen 1/5000 ölçekli plana uygun olarak 1/1000 ölçekli plan paftalarının hazırlanması,
c-)Plan çalışmalarının yapılabilmesi için; ön araştırma (analitik etüt) çalışmaları, (mülkiyet,arazi kullanışı, anket, ilgili birimlerden görev alma gibi) yapıldıktan sonra karar aşamasına getirmek ve planların hazırlanmasını sağlamak,
d-)Plan yapım sürecinde; halihazır haritaları temin etmek, kamu, kurum ve kuruluşlarından görüş almak, arazi tespiti için mevcut durum, topografya, jeomorfolojik, jeolojik ve benzeri etütleri ve görüşleri temin etmek,
e-)Plan askı süresi içerisinde 1/1000 ölçekli onanlı imar planlarına yapılan itirazların incelenmesi, değerlendirilmesi ve Belediye Meclisine sunulması, konuya ilişkin olarak alınan meclis kararının gereğinin yapılması,
f-) İlçe Belediye meclisince uygun görülen plan tekliflerinin Büyükşehir Belediye Başkanlığına onaylanması için gönderilmesi,
g-) Onaylanan 1/1000 ölçekli planların Belediye panosunda askıya çıkartılması için gerekli işlemlerin yapılması,
h-) Onaylanan planların uygulayıcı müdürlüklere dağıtımının yapılması,
ı-) Onaylı 1/1000 ölçekli imar planları hakkında tereddüde düşülen konularda diğer müdürlüklere görüş bildirilmesi,
i-) 1/1000 ölçekli planlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan plan işlem numarasının alınması,
j-)Yapılan planların dijital veri ortamına aktarılması için gerekli işlemlerin yürütülmesi,

(1.1.2)1/1000 ve 1/5000 Ölçekli Uygulama İmarP lan Tadilatlarının Hazırlanması;

a-) Planlarda çıkan aksaklıkların giderilmesi amacıyla Başkanlık emri ile 1/1000 ve 1/5000 ölçekli teklif tadilat paftalarının hazırlanması,
b-) Büyükşehir Belediyesinde onaylanıp gelen 1/5000 ölçekli tadilata uygun olarak 1/1000 ölçekli tadilat paftalarının hazırlanması,
c-) 1/1000 ve 1/5000 ölçekli plan tadilatına ilişkin olarak gerekli kurumlardan kurum görüşlerinin alınması,
d-) 1/5000 ölçekli plan tadilat teklifinin kurum görüşleriyle beraber gereği için Büyükşehir Belediyesine sunulması, 1/1000 ölçekli plan tadilatının kurum görüşleriyle beraber ilçe Belediye meclisine sunulması,
e-) İlçe Belediye meclisince uygun görülen 1/1000 ölçekli tadilat talebinin Büyükşehir Belediye Başkanlığına onaylanması için gönderilmesi,
f-) İlgilisince yapılan plan ve plan tadilatları tekliflerinin değerlendirilerek sonuçlandırılması,
g-) Tadilat talebinin ilgilisine meclis kararıyla uygun görülüp, görülmediğinin tebliğ edilmesi,
h-) Yayınlanan 1/1000 ölçekli plan tadilatlarının Belediye panosunda askıya çıkartılması için gerekli işlemlerin yapılması,
ı-)Plan tadilatı askı süresi içerisinde 1/1000 ölçekli onanlı plan tadilatlarına yapılan itirazların incelenmesi, değerlendirilmesi ve Belediye Meclisine sunulması, konuya ilişkin olarak alınan meclis kararının gereğinin yapılması,
i-) Plan Tadilatının uygulayıcı müdürlüklere dağıtımının yapılması,j) 1/1000 ölçekli plan tadilatı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan plan işlem numarasının alınması,
k-)Yapılan plan değişikliklerinin dijital veri ortamına aktarılması için gerekli işlemlerin yürütülmesi,

(1.2)İlçenin modern kent standartlarına ulaşması,kentsel kimliğin belirlenmesi ve geliştirilmesi için stratejiler belirlemek, stratejilerin gerçekleşmesini sağlayacak projeler yapmak,
(1.3)İlçe sınırları içerisinde kentsel dönüşüm alanlarını belirlemek, bu bölgelere ait plan ve proje çalışmaları yapmak,
(1.4)Tarihi ve kültürel değerlerin korunması için gerekli envanter çalışmalarını yapmak, bu çevrelerde uygulama projeleri ve programları yapmak,
(1.5)Kentsel ihtiyaçları tespit ederek bu doğrultuda yatırımları planlamak ve yatırım önceliklerini belirlemek,
(1.6)Plan üretme konusunda yeni teknolojileri öğrenmek, takip etmek, personelin bu amaçla eğitimini sağlamak, konusu ile ilgili geliştirilen programların temini için Başkanlık makamına bilgi vermek,
(1.7)Gerekli görüldüğünde üniversitelerle, meslek odaları ve sivil toplum örgütleriyle, mesleğin gelişimi ve proje teknolojileri ile ilgili diyaloglar kurmak, haberleşme ağı kurmak, teknoloji ve bilgi alışverişini sağlamak,
(1.8)Yıllık müdürlük bütçesinin hazırlamak,
(1.9)Faaliyet raporlarının hazırlanması,
(1.10)İmar komisyon raporlarının hazırlanması,
(1.11)Başkan Yardımcısınca verilen diğer görevleri yapmak,

(2)Alt birimlerin görev dağılımı Müdürün önerisi üzerine Başkan Yardımcısı tarafından belirlenir.

2.Plan ve Proje Müdürlüğü’nün Sorumlulukları
Müdürlüğümüz yasalarda, yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumluluklarının yanında görev ve yetkilerinin ifasında Belediye Başkanı’na ve Başkan Yardımcısı’na karşı sorumludur.

Personel Bilgileri
Plan ve Proje Müdürlüğü, Büyükçekmece ilçesinin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini koruyarak ilkeli ve vizyonel bir yaklaşımla, kentsel gelişimini sağlamak amacıyla;
1 müdür (inşaat yüksek mühendisi),
3 inşaat mühendisi,
1 makine mühendisi,
1 yüksek mimar,
1 mimar ve 1 memur olmak üzere 8 personel ile hizmet vermektedir.

Müdürlüğe Ait Bilgiler

1.Fiziki Yapı
Müdürlüğümüz ile ilgili iş ve işlemler Atirus İş Merkezi Binası’nda yürütülmektedir

2.Teşkilat Şeması
Müdürlüğümüzün teşkilat şeması aşağıdaki gibidir. Müdürlüğümüz hizmet ve faaliyetleri, 1 Müdür (İnşaat Mühendisi), 3 Şehir Plancısı olmak üzere toplam 4 adet personelle yürütülmektedir.

3.Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Müdürlüğümüzde bulunan hizmetlerin ifası için kullanılan 17 adet bilgi ve teknolojik kaynak mevcuttur. 11 adet iletişim amaçlı olarak 6 adet araç-gereç muhtelif amaç ve hizmetler için kullanılmaktadır.

2014 Yılında Yürütülen Plan Tadilatları
Karaağaç Mahallesi, 168 ada 1,2,3 parsellerin bir kısmına ve 162 ada 1, 2 parsellerin kuzeyinde bulunan park ve yol alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatı
Karaağaç Mahallesi, 152 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatı
Alkent 2000 Mahallesi, Yeditepe ve Çamlıca Site İçi Yolların Kapatılmasına ve Dini Tesis Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatı Çakmaklı Mahallesi, 223 ada 4 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı
Çakmaklı Mahallesi, 158 ada 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı
Cumhuriyet Mahallesi, 312 ada 7 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı
Cumhuriyet Mahallesi,201 ada 9 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatı
Cumhuriyet Mahallesi, 4649 ve 4650 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı
19 Mayıs Mahallesi, 4471 parsele, 4471 parselin doğusundaki ve güneyindeki alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı
Dizdariye Mahallesi, 327 ada 4 ve 5 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatı 17.06.2004 onay tarihli Büyükçekmece Uygulama İmar Planı Plan Notları Tadilatı
Fatih Mahallesi, 3547, 3548, 4042, 4050, 2627, 2630, 3707, 829 parseller ve parsellerin bulunduğu yapı adasını çevreleyen yollara ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı
Pınartepe Mahallesi, 638 ada 19 parselin bir kısmına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı
Muratçeşme Mahallesi, 683 ada 1 parselin kuzeybatıusında bulunan terkli alana ve 682 ada 1 parsel ile 225 parselin bir kısmına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı
Hürriyet Mahallesi, 415 ada 1 parsel, 445 ada 3 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı
19.07.2004 onay tarihli Tepecik Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notlarına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı
03.06.2011 onay tarihli Tepecik Havza Dışı Bölgesi ve E-5 Arası ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notlarında Enerji Nakil Hatlarına İlişkin Plan notu Tadilatı
03.06.2011 onay tarihli Tepecik Havza Dışı Bölgesi ve E-5 Arası ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları Tadilatı ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı
Yenimahalle, 654 ada 1 parsel, 162 ada 10 parsel ve yol alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı
Celaliye Mahallesi, 4597, 287, 288, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298 parseller ve 4597 parselin kuzeyindeki park alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı
Celaliye Mahallesi, 204, 205, 206 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı
Celaliye Mahallesi, 1343 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı
Kamiloıba Mahallesi, 2192 parselin bir kısmına İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı Hürriyet Mahallesi, 34 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı
Muratçeşme Mahallesi, 303 ada 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı
Güzelce Mahallesi, 554 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9- 555 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8- 556 ada 1, 2, 3, 4 parsellere arasında kalan yol alanlarına

Yürütülen İşlemler

1.Yürütülen Evrak İşlemleri
2014 faaliyet döneminde 513 adet evrak gelmiş ve işlem görmüştür

Telefon: 444 0 340
Fax: ​​​(212) 883 69 68