Orhan Akgün

Mali Hizmetler Müdürü

Müdürümüzün Özgeçmişi
1965 yılında Edirne’de doğdu. 1985 yılında İstanbul Büyükçekmece Lisesi Matematik Bölümünden mezun oldu. 1989 yılında İstanbul Tepecik Belediyesi​​nde Hesap İşleri Müdürlüğü emrinde göreve başladı. 1999 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olmuştur. Daha sonra 2000 yılında İstanbul Muratbey Belediyesinin kuruluş ve teşkilatlanma çalışmalarını yürütmek üzere kurucu üye olarak geçici süre ile kurucu memur olarak Hesap İşleri Müdürlüğünde görev yapmıştır. Aynı yıl kurucu memur olarak görev aldığı Muratbey Belediyesine naklen atanmıştır. 2002-2009 yılları arasında Muratbey Belediyesinde Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür. 2009 yılındaki Mahalli İdare Seçimleri sonrasında 5747 sayılı yasa gereği Muratbey İlk Kademe Belediyesi Büyükçekmece Belediyesine devredildiğinden Orhan AKGÜN Büyükçekmece Belediyesine atanmıştır. Halen Büyükçekmece Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü görevini yürütmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.​

Misyon:​
Hizmetlerin yapılmasında kullanılan kaynakların ekonomik ve sosyal şartlara bağlı, kanunlarla verilen görev ve yetkiler çerçevesinde mahiyetine uygun olarak sağlıklı etkili ve güvenilir bir biçimde kullanılması, muhasebenin temel kavramları ve kabul görmüş bütçe ve muhasebe ilkelerine uygun olarak muhasebeleştirilmesi sağlanarak hesap verilebilirliliği kolaylaştırmaktır.

Vizyon:
Teknolojik Gelişmelere açık,
Çağdaş ve Bilimsel,
Doğru, Güvenilir ve Tarafsız,Şeffaf,
Sorumluluk ve İş disiplinine sahip,
Etik değerlere bağlı,Değişime açık,
Özverili ve Uzlaşmacı,Hesap verilebilir,
Mali Saydamlık ilkelerine uyan,Toplumsal değerlere saygılı,
Bilgiyi arayan, toplayan,
Eşitlik kavramıyla birlikte mükemmelliğe ulaşmayı hedefleyen bir Mali Hizmetler Müdürlüğü olmaktır.

A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

1.Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün Yetkileri
Müdürlüğümüz, belediyenin tüm gelir, gider ve mali konularla ile ilgili iş ve işlemlerin yerine getirilmesinde yürürlülükteki mevzuat kapsamında yetkilidir.

2.Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün Görevleri
Müdürlüğümüz, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacakları ve Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Bütçe Kanunu, Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile diğer ilgili Kanun ve Yönetmelikler’de belirtilen Belediye’nin gelir ve giderleriyle alakalı her türlü iş ve işlemleri yapmaktır.

3.Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün Sorumlulukları
Müdürlüğümüz kanunlarda, yönetmeliklerde ilgili diğer mevzuatlarda belirtilen​ sorumluluklarla birlikte görev ve yetkilerinin yerine getirilmesinde, Belediye Başkam’na ve Başkan Yardımcısı’na karşı sorumludur.​

B-Müdürlüğe Ait Bilgiler

1.Fiziki Yapı Hizmet Birimleri
Mali Hizmetler Müdürlüğü genel hizmetleri Mimarsinan Hizmet Binasında yürütür. Kumburgaz Ek Hizmet ​Binasında da Harcamalara Katılım Birimi ile hizmet vermektedir.

2. Personel Durumu
Müdürlüğümüz hizmet ve faaliyetlerini Mimarsinan merkez hizmet binasında Kumburgaz hizmet binasında 1 Müdür, 1 Müdür Yardımcısı 30 personel olmak üzere toplam 32 personel görev yapmaktadır.

Gelir Şefliği

1. Personel Durumu
Müdürlüğümüz hizmet ve faaliyetlerini Mimarsinan merkez hizmet binasında Kumburgaz hizmet binasında 1 Şef, 12 Büro Elemanı (1 Evrak Kayıt Memuru, 5 Tahsilat Memuru, 3 İlan Reklam ve Çevre Temizlik Vergisi Memuru, 1 İşgali Harcı Memuru, 2 Genel Tahakkuk Memuru) personel olmak üzere toplam 13 personel görev yapmaktadır.​

2.Genel Evrak İşlemleri

Telefon: ​444 0 340​
Fax: (212) 883 54 63
E-posta : hesap@bcekmece.bel.tr