Erdem Sunaçoğlu

İmar ve Şehircilik Müd. Vk.

MİSYON
Büyükçekmece’nin cazibe merkezi haline gelmesi için tarihi, doğal güzelliklerimizi koruyarak, ruhsatlı,sağlam,estetik ve çağdaş binaların yapılmasını sağlamak, aktif, verimli ve kaliteli hizmet vermek.​

VİZYON
Tekonolojiyi kullanan, modern ve çağdaş Büyükçekmece’yi oluşturmak ve hizmet kalitesini artırmak.

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

1.İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün Görevleri
Mimari proje veya tadilat projelerini 3194 sayılı İmar Kanunu, İstanbul İmar Yönetmeliği ve ilgili kanun ve yönetmelikler, imar durumu ve plan notları çerçevesinde incelemek, inşaat yapı ruhsatlarının düzenlemek,İnşaatların ilgili mevzuat yönünden projesine ve ruhsatına uygunluğunu denetlemek, projesine ve ruhsata aykırılığı tespit edilen inşaatlar hakkında yapı tatil tutanağı düzenlemek ve diğer yasal işlemleri yapmak, devam eden inşaatların seviye tespit işlemleri ile hak edişlerini düzenlemek, temel üstü seviyesine gelen inşaatların kontrollerini ve temel üstü vizelerini yapmak, Yapı Denetim Yasasına tabi olan yapı ruhsatlarıyla ilgili, YDK sisteminde yapıya ilişkin bilgi formu güncelleme işlemleri ve verilen yapı ruhsatı bilgi girişlerini gerçekleştirmek, Kat irtifakı müracaatlarında, vaziyet planı ve projesindeki bağımsız bölüm listesiyle ilgili gerekli işlemleri yapmak,Ruhsat süreleri geçen inşaatların, yönetmeliğe uygun ruhsat yenileme işlemlerini yapmak, Bina inşaat harç ve ücretlerini tahakkuk ettirmek, Avan Proje onayı gereken yerlerde onay işlemlerini yapmak, Makine-Elektrik tesisatı projelerinin kontrolünü, iskân aşamasında ise muayenesini yapmak, bunlara ilişkin harç ve ücretleri tahakkuk ettirmek, ısı yalıtım projesinin kontrol ve muayenesi işlemleri ile asansör ruhsatı ve periyodik muayene işlemlerini yapmak,
Mevcut yapı stokunun depreme karşı güvenli hale getirilmesi bakımından güçlendirme ve onarım gerektirecek binaları tespit etmek, ilgililerine durumu tebliğ ederek gerekli güvenlik
önlemlerini almak, metruk yapıların tespiti ve yıkımıyla ilgili işlemleri yapmak, İnşaat yapı ruhsatına uygun olarak inşaatı tamamlanmış yapılara Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlemek, iskân harç ve ücretlerini tahakkuk ettirmek, Belediye sınırları dâhilinde nazım ve uygulama imar planlarını ve plan tadilatlarını yapmak/yaptırmak, Belediye meclisine sunmak, onaylanan planları askıya çıkarmak ve dağıtımını yapmak.

Mer’i imar planlarına uygun inşaat istikameti ve kot kesit rölevelerini hazırlamak. İmar uygulamaları, tevhid-ifraz, yola terk, yoldan ihdas, kamulaştırma, irtifak hakkı tesisi gibi işlemlere ilişkin teklif belgelerini hazırlayarak Encümene sunmak, Numarataj işlemlerinin güncel tutulmasını sağlamak, adres bilgilerini tanzim etmek, imar planlarıyla ilgili arşivi düzenlemek, muhafaza etmek,
Başkanca verilen diğer görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda yapmakla yükümlüdür.

2.İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün Sorumlulukları
Müdürlüğümüz yasalarda, yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumluluklarının yanında görev ve yetkilerinin ifasında Belediye Başkanına ve Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.​

Müdürlüğe Ait Bilgiler

1.Fiziki Yapı Hizmet Birimleri
Müdürlüğümüz ile ilgili iş ve işlemler Mimarsinan Merkez Binası’nda yürütülmektedir.

2. Teşkilat Şeması
Müdürlüğümüzün teşkilat şeması aşağıdaki gibidir.

3.Bilgisayar ve Teknolojik Kaynaklar
Müdürlüğümüzde bulunan hizmetlerin ifası için kullanılan 66 adet bilgisayar ve teknolojik kaynak mevcuttur. 23 adet iletişim amaçlı olarak 50 adet araç-gereç muhtelif amaç ve hizmetler için kullanılmaktadır

4.Personel Durumu
Müdürlüğümüz hizmet ve faaliyetleri, 1 Müdür (İnşaat Mühendisi), 6 Şehir Plancısı, 6 Mimar, 3 İnşaat Mühendisi, 3 İnşaat Teknikeri, 4 Harita Mühendisi, 3 Harita Teknikeri, 2 Makine Mühendisi, 5 Büro Elamanı ve 4 Arşiv Görevlisi olmak üzere toplam 37 adet personelle yürütülmektedir.

İmar Ve Şehircilik Bürosu

İmar Kalem Şefliği
İmar Kalem Şefliği Bünyesinde 1 Şef, 4 Büro Elemanı ve 4 Arşiv Görevlisi olmak üzere toplam 9 adet personel görev yapmaktadır.

Görevleri
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile ilgili kurum, kuruluşlar ve şahıslar tarafından gelen dilekçe ve müracaatları kayıt altına almak, Müdürün havalesine müteakip ilgili personele iletmek, İmzaya sunulan evrak ve dosyaların takibini yapmak, Her türlü resmi yazışmayı yapmak ve sonuçlandırmakla yükümlüdür. Arşivden sorumlu eleman arşivin düzeninden ve dosyaların muhafazasından sorumlu olup ilgili İmar personeli ile koordineli olarak çalışma düzeni oluşturmaktadır. Eski işlem dosyalarını yenileyip sağlamlaştırmakla yükümlüdür. 2014 faaliyet döneminde 12168 adet evrak, 9925 adet dilekçe işlem görmüştür.

Yapı Denetim Şefliği​
Yapı Denetim Şefliği bünyesinde 1 şef (Harita Mühendisi), 1 Mimar, 1 İnşaat Mühendisi, 1 Şehir Plancısı, 1 Harita Mühendisi, 4 İnşaat Teknikeri olmak üzere toplam 9 adet teknik personel görev yapmaktadır.

Görevleri
3194 sayılı imar kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediyeler Kanunu, 4708 sayılı Yapı Denetim hakkındaki kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde; Ruhsat ve Tadilat ruhsatı eki projelerine istinaden yapılan inşaatların uygunluğunu denetlemek.

Ruhsat ve eklerine aykırı veya kaçak olarak yapılan inşaatları tespit ederek, 3194 sayılı imar kanunun 32.maddesine istinaden yapı tatil tutanağı tanzim ederek inşai faaliyeti durdurmak. Yapı tatil tutanağı tanzim edilen yerlerin ilgilileri hakkında Yeni Türk Ceza Yasasının 184. maddesine istinaden Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmak ve 3194 sayılı İmar
Kanunun 42. maddesine istinaden para cezası kararı alınmak üzere evrakı Encümene havale etmek Yapı tatil tutanağı tanzim edilen, 1 ay içerisinde ruhsata bağlanamayan veya yıkımı yapılarak

ruhsat eki projesine uygun hale getirilemeyen yerlerin, 3194 sayılı İmar Kanunun 32. Maddesine istinaden yıkım kararı alınmak üzere evrakı Encümene havale etmek. Yıkım kararı alınan yerlerin yıkım işleminin gerçekleştirilmesi ile alakalı olarak,alt yapı hizmetlerinden faydalandırılmaması için ilgili kurumlara yazılar göndermek ve Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan Yıkım Koordinasyon Ekibine alınan yıkım kararlarını iletmek.

​​​​​​​​​​​​​​​Temel üstü safhasına gelen inşaatların temel üstü vizesini onaylamak. Kat irtifak projelerini onaylamak.
4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu kapsamında Yapı Hizmet Bedellerinin ödenmesini sağlamak. İskan aşamasına gelen binalara Yapı Kullanma İzin Belgesi tanzim etmek. 3194 sayılı İmar kanunu ilgili yönetmelik ve genelgelere uygun olarak inşaatların proje
ve ruhsata uygunluğunu denetlemek kontrol etmekle görevlidir. 01.01.2014 – 31.12.2014 faaliyet dönemi içinde ruhsat ve eklerine aykırı yapılan inşaatlar ile ilgili olarak, 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden 249 adet Yapı Tatil Tutanağı
Tanzim edilerek, 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesine istinaden 249 adet para cezası kararı ve aynı kanunun 32. maddesine istinaden 239 adet yıkım kararı alınmıştır. 2014 yılı içersinde toplam 53 adet yıkım ruhsatı tanzim edilmiştir.
2014 yılı içersinde mahallen yapılan tetkikler sonucunda 150 adet asansör tescil edilmiştir. 01.01.2014 – 31.12.2014 faaliyet dönemi içinde ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak toplam 5,579,325.76 TL. (beş milyon beş yüz yetmiş dokuz bin üç yüz yirmi beş lira yetmiş altı kuruş) imar cezası için tahsil edilmiştir. 01.01.2014 – 31.12.2014 faaliyet dönemi içinde 23,774,895.17 (yirmi üç milyon yedi yüz yetmiş dört bin sekiz yüz doksan beş lira on yedi kuruş) TL. yapı ruhsatı için, 9,999,494.16 TL (dokuz milyon dokuz yüz doksan dokuz bin dört yüz doksan dört lira on altı kuruş) de yapı kullanma izin belgesi ( iskan ) için tahsil edilmiştir.

Ruhsat Şefliği

Proje Onay Birimi
İmar Kalem Şefliği Bünyesinde 1 Şef, 4 Büro Elemanı ve 4 Arşiv Görevlisi olmak üzere toplam 9 adet personel görev
yapmaktadır.

Görevleri
İnşaat ruhsatı vermek, Yıkım ruhsatı düzenlemek, Makine –Elektrik tesisat projelerinin kontrol ve muayenesini yapmak,
Asansör ruhsatı ve periyodik muayene işlemlerinin yapılması, Isı yalıtım kontrol ve muayenesini yapmak, Her türlü proje üretimi ve teknik destek alımının sağlanmasıyla yükümlüdür. 01.01.2014 – 31.12.2014 faaliyet dönemi içinde ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak 367 adet yapı ruhsatı, 546 adet tadilat ruhsatı, 436 tane yenileme ruhsatı olmak üzere toplam 1349 adet inşaat ruhsatı tanzim edilmiştir. 2014 yılı faaliyet dönemi içersinde ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak 569 tane yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir.

Kentsel Dönüşüm Birimi
Kentsel Dönüşüm Birimi 1 şef (İnşaat Mühendisi), 1 İnşaat Mühendisi, 1 İnşaat Teknikeri olmak üzere 3 personel ile hizmet vermektedir.

Görevleri
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında, Bakanlığın yetki verdiği kurum ve kuruluşların hazırladığı riskli yapı olarak tespit edilen yapılara ilişkin dosyaları kontrol etmek. 01.01.2014 – 31.12.2014 faaliyet dönemi içinde ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak toplam 92 yapı kentsel dönüşüm kapsamına alınmıştır.

Harita ve İmar Durum Birimi
Harita ve İmar Durum Birimi 1 şef (İnşaat Mühendisi), 2 Şehir Plancısı, 2 Harita Mühendisi, 3 Harita Teknikeri, 2 Büro Elemanı olmak üzere 10 personel ile hizmet vermektedir.

Görevleri
İmar durum belgesi düzenlemek, Haritacılık hizmetleri olarak imar planları kapsamında 3194 sayılı yasanın 15-16 maddeleri
ile ifraz, tevhit,yola terk işlemleri yapmak, Encümen teklif folyelerini hazırlanmak, İmar kanunun 18.maddesine göre imar
uygulaması yapmak, İnşaat istikamet rölevesi ve kot kesit belgesi hazırlamak, Numarataj hizmeti olarak Ulusal Adres
Veritabanını güncel tutmak ve adres bilgisi vermekle yükümlüdür. Büyükçekmece ilçesinin alanı 15.700 hektar olup, bu alanın % 85’i (13.415 hektar) planlı alandır. Plansız alanın 495 hektarı tarım alanı, 295 hektarı havza alanı olduğundan planlanamamıştır.
Büyükçekmece ilçesinin alanı 15.700 hektar olup, bu alanın % 85’i (13.415 hektar) planlı alandır. Plansız alanın 495 hektarı tarım alanı, 295 hektarı havza alanı olduğundan planlanamamıştır. Birimin çalışmaları kapsamında 2014 yılı içerisinde 490 adet imar durum belgesi, 354 adet İnşaat İstikamet Rölevesi, 281 adet Kot Kesit belgesi, 3194 sayılı yasanın 15, 16 ve 17. maddelerine göre 225 adet evrak düzenlenmiş olup imar kanunun 18. maddesine göre 1 adet tescili yapılmış, 9 adet işlemi devam eden imar uygulaması bulunmaktadır.

Birimin çalışmaları kapsamında 2014 yılı
içerisinde 490 adet imar durum belgesi, 354
adet İnşaat İstikamet Rölevesi, 281 adet Kot
Kesit belgesi, 3194 sayılı yasanın 15, 16 ve 17.
maddelerine göre 225 adet evrak düzenlenmiş
olup imar kanunun 18. maddesine göre 1 adet
tescili yapılmış, 9 adet işlemi devam eden imar
uygulaması bulunmaktadır.​

2015 Yılı Faaliyet Hedeflerimiz
Tescil işlemleri devam etmekte olan imar uygulamalarının tamamlanması, Bölgemizin ihtiyaçları doğrultusunda yeni imar uygulama sahalarının tespiti ve imar uygulama çalışmalarının yapılması, Şehircilik ve estetik bakımından olumsuzluk gösteren binaların tespiti ve gerekli işlemlerin yapılması, Yıkılacak kadar tehlikeli ​durumdaki binaların tespiti ve gerekli işlemlerin yapılması, Arşiv yenileme çalışmalarının yapılmasıdır.

Telefon: 444 0 340
Fax: (212) 883 70 72
E-posta : imar@bcekmece.bel.tr