Songül Dursun Çelik

Hukuk İşleri Müd. V.

Misyon
Misyonumuz; Hukukun üstünlüğünü ilke edinmiş, araştırmacı, güncel ve somut bilgilere dayalı kaliteli hizmet sunmak.

Vizyon
İş ve işlemlerimizde hukukun üstünlüğünü esas alarak, yasalara uygun, şeffaf bilgilerle kamu yararını gözeterek kurumun menfaatleri doğrultusunda iş ve işlemleri personelimizle birlikte en süratli bir biçimde yürütmektir.

Hukuk İşleri Müdürlüğü;
1 Müdür,1.Müdür Vk,4. Sözleşmeli Avukat,1 Avukat(memur) 1 Memur ve 1 İşçi olmak üzere toplam 9 personel ile hizmet vermektedir.

Büyükçekmece Belediyesi’nin;
Tüm hukuksal sorunları ile ilgili işleri yapmak ve yürütmekten sorumludur. Yargı organlarında açılmış veya açılacak her türlü dava, icra takibi işlerinde Belediye ​Başkanlığı’nı temsil ederek yasa hükümleri, kazai ve ilmi içtihatlara göre Belediye hak ve alacaklarının iddia ve savunmasının yürütülmesini sağlamaktadır. Duruşma, keşif ve yüksek yargı organlarında hazır bulunmaktadır. Birimlerin istemiş olduğu hukuki yorumları yazılı veya sözlü olarak vermektedir. Hukuk İşleri Müdürlüğü faaliyetlerini ifa ederken referans olarak Türkiye Cumhuriyeti’ne ait tüm kanun, yönetmelik, tüzük ve genelgeleri kullanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’ne ait tüm kanun, yönetmelik, tüzük ve genelgeler ile ilgili güncellemelerin takibi yapılmaktadır​.

Yetki,Görev ve Sorumluluklar
Müdürlüğümüzün Görev ve Çalışma Yönetmeliğine göre görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: Davacı veya davalı olarak yargı yerlerinde belediyeyi temsil ile, Belediye Başkanının vekili sıfatıyla belediye hak ve menfaatlerinin korunması için tüm iş ve işlemleri yapmak, dava açmak, açılan davalar ile İcra Müdürlüğü dosyalarını takip etmek.

Açılmış veya açılacak olan davalarla ilgili olarak belediye birimlerinden bilgi ve belgeleri toplamak, iş bu bilgi ve belgeler ışığında sav ve savunmalar hazırlamak, tüm yargı yerlerince verilen kararları ilgili birimlere göndermek, Davadan feragate, sulh veya uygulanması amacıyla kabule, duruşmaya gitmeme şeklinde davanın düşürülmesi yoluna gidilmesi veya temyizden vazgeçilmesi; ancak Belediye Başkanının yazılı talimatı ile mümkün olup bu talimatlar doğrultusunda hareket etmek, Belediye tüzel kişiliğine gönderilen veya tüzel kişilikçe gönderilecek olan ihtarnameler ile ilgili, birimce düzenlenen ihbarnameleri hukuki yönden inceleyerek görüş belirtmek.

Başkanlık Makamının kanunlara uygun verdiği talimatları yerine ​​​getirmek. Müdürlüğe ait stratejik planları hazırlamak ve faaliyetleri stratejik planlara uygun olarak yapmak, Başkanlık Makamı, belediye müdürlüklerinin ve belediyeye bağlı müesseselerin uygulamada karşılaştıkları sorunlar hakkında müdürlüklerce Başkanlık onaylı talep edilmesi halinde hukuki görüş vermek.

Telefon:​ 444 0 340
Fax: ​0 (212) 883 69 68
E-posta : hukuk@bcekmece.bel.tr