Dr Ali Kaya

Halkla İlişkiler Müdür Vk.

Müdürün Özgeçmişi
05.08.1976 yılında Adana’nın Ceyhan İlçesinde dünyaya geldi. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Ceyhan ilçesinde tamamladı.1996 yılında Jandarma Genel Komutanlığı saflarına katılarak ülkemizin çeşitli yerlerinde Karakol Komutanlıklarında farklı kademelerde görev yaptı. 2011 yılında kendi isteği ile görevinden istifa ederek Büyükçekmece Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü emrinde göreve başladı.
Aynı yıl Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. 2012 yılında Özel Kalem Müdürlüğüne atandı ve 2015 yılına kadar Başkanlık Makamında görevde bulundu. 2014 yılında Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yerel Yönetimler-Mahalli İdareler Ana Bilim Dalında ”Yerel Yönetimlerde Marka Şehirler: Avrupa 12 Yıldızlı Şehir Ünvanlı Büyükçekmece Belediyesi Örneği’ projesi ile Yüksek Lisans Eğitimini tamamladı.
2017 yılında St. Clements Üniversitesi Uluslararası Hukuk ”Kamu Hukuku” alanında ‘’ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununun Getirmiş Olduğu Yenilikler Çerçevesinde, İç Kontrol Sistemi Ve Performans Yönetimi Aracı Olarak Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi: Uygulanabilirlikleri, Karşılaşılan Sorunlar, Olumlu ve Olumsuz Yaklaşımlar İle Sistemlerin Geleceği ve Tavsiyeler.’’ Konulu Tezi ile Doktora eğitimini tamamladı.
Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde 11.08.2015 tarihinde Stratejik Araştırma Geliştirme ve Planlama Birimini kurdu. İç Kontrol, Bütçe ve Performans Programı, Anketler, Raporlamalar ve diğer konularda çalışmalarda bulundu ve bu çalışmalara halen devam etmektedir. 17.01.2017 tarihinde Büyükçekmece Belediyesi Halkla İlişkiler Müdür Vekili olarak atandı. Evlidir.

(Almış Olduğu Diğer Eğitimler (Kurslar, Seminer ve Kongreler)

Yeni Dönemde Strateji ve Risk Eğitimi 2018

(Internal Control Institute (ICI) Türkiye)

-Yerel Yönetimlerin Finansman Teknik Destek Eğitimi

2017

 

(FMDV-UCLG MEVA-İstanbul)
-Proje Yazarlığı 2016

(Marmara Belediyeler Birliği)

-Proje Döngüsü

2015 (İstanbul Kalkınma Ajansı)
-Global Liderlik Formu 2015

(Bahçeşehir Üniversitesi)

-Yerel Yönetimler  Akademisi

2014 (Bahçeşehir Üniversitesi)
-Diplomat Okulu 2014

(Bahçeşehir Üniversitesi)

-Stratejik Yönetim

2012 (Bahçeşehir Üniversitesi)
-Küresel Tehdit  ve Terörizm 2012

(Bahçeşehir Üniversitesi)

-Bilgisayar İşletmenliği

2012

(Büyükçekmece Halk Eğitim Merkezi)

-Kamu Diplomasisi

2011 (Bahçeşehir Üniversitesi)

-Algılama Yönetimi

2011

(Bahçeşehir Üniversitesi)

– İnsan Hakları Semineri 2009

(İstanbul İl Jandarma Komutanlığı)

-Kriz Yönetimi ve Psikolojiktik

2008 (Bahçeşehir Üniversitesi)
– Küresel Tehdit: Terörizm 2007

(Bahçeşehir Üniversitesi)​

MİSYON
Hemşehrilerimiz’de ortak kentlilik bilincinin ve kent kültürünün oluşmasına, yaygınlaşmasına katkı sağlayarak Hemşehrilerimiz ile kurum arasındaki iletişimin etkin ve verimli bir biçimde sürdürülmesini sağlamak, Belediyemizin kurumsal kimliğini ve projelerini Halkla İlişkiler alanında etkin bir biçimde paylaşmak ve takibini yapmak.

VİZYON
Halkla İlişkiler alanında çağın gerekliliklerinin ötesinde etkin ve öncü uygulamalar geliştirmek.

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

*Halkla ilişkilerle ilgili konularda gerçek ve tüzel kişiler nezdinde olumlu bir kurum imajı ve kurumsal temelde sağlıklı bir halkla ilişkiler ortamı oluşturmak üzere tüm faaliyetlerin yürütülmesinin sağlanması,
*Vatandaşlar tarafından Belediye Başkanlığına gönderilen her türlü ihbar, şikâyet ve dilekçeleri değerlendirmek ve cevaplandırmak için gerekli işlemlerin yapılarak yasal süre içerisinde sonuçlandırılması ve vatandaşa bilgi verilmesinin sağlanması,
*Büyükçekmece Belediyesinin hizmetlerinden yararlanan kişi ve kuruluşların istek ve şikâyetlerinin alınarak, Belediyenin hizmetleri hakkında vatandaşa bilgi verilmesi amacıyla kurulan Çözüm masası ve Çağrı merkezi (Santral) çalışmalarının etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesinin sağlanması,
*Belediyemizin hizmetlerinden yararlanan kişi ve kuruluşların istek ve beklentilerini değerlendirerek çeşitli alandaki faaliyetlerin etkinliğini artıracak önlemleri belirlemek üzere araştırmalar yapmak,
*Her türlü imkândan yararlanılarak, ilçemizin millî, manevî, tarihî, kültürel, sanatsal ve turistik değerlerinin yurt içi ve yurt dışında tanıtımı, bu amaç ve kapsamla yurt içinde ve yurt dışında seminer, sempozyum, kongre, fuar, sergi, festival, yarışma, gösteriler ve benzeri faaliyetlerin düzenlenmesi veya düzenlenmiş olanlara katılım sağlanması,
*Fuar, festival vb. çeşitli etkinliklerde belediye hizmetlerinin hemşehrilerimiz ve kamu kurumları tarafından bilinmesine yönelik etkin tanıtım çalışmaları gerçekleştirmek,
*Belediye hizmetleri ile ilgili vatandaşların görüş ve düşüncelerinin tespit edilmesi, elde edilen sonuçların değerlendirilmesi, bu alanda faaliyetlerin etkinliğini arttıracak önlemlerin alınması için gerektiğinde kamuoyu yoklaması ve anket çalışmalarının yapılması,
*Yukarıda belirtilen faaliyetlerin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi amacıyla bu faaliyetleri yürüten, yönlendiren kitle iletişim veya ulaştırma kurumları ile yakın ilişki içinde bulunmak ve kamuoyunu etkileyebilecek konumda bulunan kişi, kurum, kuruluş, topluluk veya bunların temsilcilerinin davet edilmesi ve ağırlanması işlemlerinin yapılarak sonuçlandırılmasının sağlanması,
*Talep veya şikâyette bulunan kişinin telefon numarası veya sosyal medya adreslerinin de alınarak ilgili kişiye yasal süre içerisinde sonuç hakkında olumlu ya da olumsuz bilgilendirilmesi, İletişim merkezine ulaşan tüm başvuruları değerlendirerek elde edilen veriler doğrultusunda kaynakların daha verimli kullanılmasına hizmet edilmesinin sağlanması,
*Şahsi olarak müracaata gelen kişilerin Hizmet binası girişinde konuşlandırılmış olan, Karşılama, Danışma ve Yönlendirme Birimi görevlileri tarafından talep ve şikâyetleri alınarak ilgili kişi veya müdürlüklere yönlendirilmesinin sağlanması,
*Hizmet binası görmek, kültürel amaçlı veya gezi amaçlı görmek isteyen kişi, gruplar veya okulların bina içerisinde gezmelerine ve bilgilendirilmelerine, Karşılama, Danışma ve Yönlendirme Birimi tarafından rehberlik hizmeti verilerek eşlik edilmesinin sağlanması,
*Diğer müdürlükler tarafından organize edilen her türlü, Kültür, Sanat ve sosyal faaliyetlerine destek verilmesi, host ve hostes görevlerinin icra edilmesi noktasında koordine sağlanması,
*Faaliyetlerin onaylanan plan, program ve bütçeye uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemlerin alınması. Kurum içi ve dışı bildiri genelge vb. duyuruların, bilgilerin personele iletilmesi ve dosyalanmasının sağlanması, gerektiğinde bu hususta işlem yapılması,
*Kurumun halkla ilişkiler bağlamında sosyal ve kültürel amaçlı faaliyetler organize etmesine yönelik öneri ve projeler geliştirilmesi. Yurtiçi ve yurt dışı fonlardan yararlanılabilmesi amacıyla AR-GE,İnovasyon, Yapay zekave Sürdürebilirlik çalışmalarının yapılması konusunda çalışmaların sağlanması,
*Belediye yönetiminin izlemekle yükümlü olduğu politikanın halka benimsetilmesi, yapılan çalışmaların halka duyurulması, halkın belediye yönetimine karşı olumlu hisler beslemesinin sağlanması, halkın da yönetim hakkındaki düşüncelerinin, yönetimden beklentilerinin alınması amaçlı çalışmaların yürütülmesinin sağlanması,
*Halk ile yönetim arasındaki bilgi akışını ve iletişimi güçlendirmek, etkin ve verimli bir biçimde sürdürülmesini sağlamak,
*Halkın yönetimden bilgi edinme hakkını göz önüne alarak, yürütülen faaliyet ve işlerle ilgili olarak halkın bilgilendirilmesine ortam hazırlanması ve Başkanın halkı bilgilendirici mahiyetteki toplantılarının organizesinin sağlanması,
*Gerektiğinde çeşitli sivil toplum kuruluşları, muhtarlar vb. ile Belediye yönetiminin katılımıyla belirli dönemlerde toplantılar yaparak bir araya gelmeleri için organizasyonlar düzenlemesi, Talep edilmesi halinde, Belediye hizmetleri hakkında vatandaşların bilgilendirilmesi,
*Halkla ilişkiler alanında yapılması gereken görevlerin yerine getirilmesi, diğer birimlerle bu konuda koordineli biçimde çalışmaların yürütülmesi,
*Vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetlerin rapor formatı halinde hazırlanarak, haftalık ve aylık periyotlar halinde Başkanlık Makamına veya ilgili Başkan Yardımcısına sunulması ve onay halinde kurum içi müdürlüklere tamim edilmesinin sağlanması,
Müdürlüğe bağlı olarak çalışmakta olan personelin iş, bilgi ve verimliliklerini arttırabilmek için gerekli eğitim-öğretim ve araştırmaya yönelik çalışmalarının yürütülmesi,
*Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesinin sağlanması,
*Stratejik planın öngördüğü görevlerin icra edilmesini sağlamak.

Teşkilat Şeması​

Müdürlüğümüzün teşkilat şeması aşağıdaki gibidir.​

1-Halkla İlişkiler Büro

Halkla İlişkiler Müdürlüğü Büro personeli, gün içerisinde herhangi bir sebepten ötürü, şikayet, istek, talep için gelen vatandaşlarımızın ilgili birimlere en hızlı şekilde yönlendirilmesinin yanında, yıl içerisinde yapılan toplantı, seminer, fuar, festival, hastane ziyaretleri gibi görevleride yerine getirmektedir. Bunların yanı sıra kurum içi ve kurum dışı müdürlüğün diğer evrak işlerinin yürütmektedir.

2-Karşılama, Danışma ve Yönlendirme Birimi

Karşılama ve yönlendirme ekibimiz, 6 bayan ve 5 erkek personelimizden oluşmaktadır. Birim personellerimiz, hizmet binamıza gelen vatandaşlarımızı kapıda karşılayarak talep, şikâyet ve istekleri doğrultusunda ilgili birime kadar eşlik etmekte ve vatandaşla birimler arasında köprü kurmaktadır.Bu projeyle, vatandaşlarımızın etkin bir biçimde hizmetlerden yararlanmasına katkı sağlanması amaçlanmıştır.

Kuruma gelen vatandaşlarımızın beklenti ve talepleri öncelikli olarak karşılama ekibi tarafından değerlendirilmekte ve vatandaşın izlemesi gereken yol konusunda vatandaşa bilgi verilip eşlik edilmektedir. Karşılama ve yönlendirme ekibimizin vatandaşlarımızın hizmet alımı sürecindeki desteği ile vatandaşlarımızın memnuniyetinin artmasına katkı sağlanmaktadır.

Karşılama ve yönlendirme personelimiz, kurumsal imajımızı temsil etmek amacıyla forma ile görev yapmaktadır.

3-Çözüm Merkezi

Çözüm Masası Şefliği (Çağrı Merkezi), vatandaşlarımızın belediyemiz ile ilgili talep ve şikâyetlerini değerlendirmeye alarak ilgili birim müdürlüklerine elektronik ortamda sistem üzerinden göndermektedir. Sonuçlanan talep veya şikâyeti yine ilgili müdürlükten aldıktan sonra talep sahibine dönüş yaparak işlemin tamamlandığına ilişkin bilgisini paylaşmaktadır. Çağrı Merkezi yürütümü sadece çağrı merkezinde görev alan personel ile sınırlı değildir. Vatandaşlarımızın şikâyetlerinin en kısa sürede sonuçlanmasını sağlamak amacıyla tüm birimlerde görevlendirilen kişiler de Çağrı Merkezi ekibini tamamlar. Dış saha sorumluları da Çağrı Merkezi’nin en önemli paydaşlarıdır. Çağrı Merkezi gerek vatandaşlarımızla, gerek kurum içi ve gerekirse de kurumlar arası iletişimi koordine ederek çözüm merkezi olmayı amaçlamaktadır.

4-Santral Hizmetleri

Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan santral ofisimize,telefon yolu ile gelen istek ve şikâyetleri çözüm masasına anlık olarak yönlendirilmekte ve çözüm masası üzerinden ilgili müdürlüklere iletilmektedir. Toplamda 6 personelin hizmet ettiği santral ofisimizde, istek ve şikâyette bulunan vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü hızlı bir şekilde yerine getirilmektedir.​

5-AR-GE ve İnovasyon Projeleri Birimi

Başkanlığımızın çeşitli alanlarda bilinirliğini ve tanınırlığını arttırmak için çeşitli etkinlikler düzenlemek; etkinliklere katılmak, halkla ilişkiler bağlamında belediye hizmetlerinin içinde olduğu çeşitli alanlarda çeşitli amaçlara yönelik öneri ve projeler geliştirmek, bu projeler için ilgili paydaşlarla iletişime geçmek, yapılan proje ve hizmetlerin etkinliğinin değerlendirilmesi yapmak amaçlanmaktadır.

Alanya Uluslararası Yerel Yönetimler Sempozyumu

Alanya Hamdullah Emin Pașa Üniversitesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Alanya Belediyesi paydaşlığında, 01 – 03 Kasım 2018 tarihleri arasında Alanya’da düzenlenen “Kent Yönetiminde Yeni Yaklașımlar ve Yerel Kalkınma Stratejileri Kapsamında Sürdürülebilir, Etkin Belediyecilik Uygulamaları” ana temalı Alanya Uluslararası Yerel Yönetimler Sempozyumuna göndermiș olduğumuz “Belediyelerde Gıda Bankacılığı: Büyükçekmece Belediyesi Sevgi Eli” adlı bildirimizsempozyum bilim ve hakem kurulu tarafından kabul edilmiş olup bildiri, kitap bölümü olarak yayınlanmıştır.

Telefon: 444 0 340