Banner Büyükçekmece

 

Özkan Saka

Fen İşleri Müdür V.

MÜDÜRÜN ÖZGEÇMİŞİ:

1968 yılında Trabzon Yomra’da doğdu. İlk-Orta öğrenimini Trabzon Yomra’da tamamladı. 1991 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Harita ve Kadastro Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1993-2014 yılları arasında özel sektörde şantiye şefi ve proje müdürü görevlerinde bulundu. 2015 yılında Büyükçekmece Belediyesinde Fen İşleri Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı. 2018 yılı Eylül ayından itibaren Fen İşleri Müdür V. Olarak görevine devam etmektedir

MİSYONUMUZ:
Yasal Düzenlemelerin vermiş olduğu görev, yetki ve sorumluluk bilinci ile, Büyükçekmece’nin Kentsel gelişim seviyesini, İlçe halkının yaşam kalitesini sürekli artırma yönünde çalışmalar yapmak, Kentimizin; Yol ve altyapı hizmetlerinin yapımını tamamlamak, Kamu kurumlarına etkili bir şekilde katkıda bulunmak ve bunun sürekliliğini sağlamaktır.

VİZYONUMUZ:​
Avrupa Kenti Büyükçekmece’de Yol ve altyapı görevlerini tamamlamış, Şehircilik unsurlarının sağlanabilecek en üst düzeyde olduğu, İnsanların yaşamaktan keyif aldığı, gereksinimlerini çağdaş koşullarda sağlayabileceği, belediye hizmetlerinin kentin tüm noktalarına eşit, kaliteli ve hızlı ulaştıran kurum içinde örnek bir müdürlük olmak.

MÜDÜRLÜĞE AİT BİLGİLER

1-Fen İşleri Müdürlüğünün Görevleri
Büyükçekmece İlçesi’nde çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu,halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla kentsel düzenleme, alt ve üst yapı çalışmalarının yürütülmesini sağlamak. Bu iş ve işlemleri aşağıda gösterilen görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde yerine getirir. Fen İşleri Müdürlüğü; 5393-5216-5018-3194- 3030-2981 – 3290-3366-4734-4735 sayılı ve ilgili yasalar ile bunlara bağlı yönetmelikler, yönergeler ve diğer mevzuatlara göre aşağıda sayılan görevleri yapar.

5393 sayılı Belediye Kanunu ile Belediye’nin görevlerinden sayılan veya Belediye Meclisi tarafından yapımı kararlaştırılan her türlü hizmet, sosyal ve kültür amaçlı binaların, kent donatılarının, altyapı ve üstyapı tesislerinin, kapalı ve açık spor alanların yapımını gerçekleştirmek, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereği muayene, kabul ve diğer komisyonları teşekkülettirmek.Yukarıda sözü edilen işlere ait hakediş ve kesin hesaplarını tetkik etmek ve onaylamak, geçici ve kesin kabullerini yapmak, İlgili mevzuat gereği Belediye’nin yetki sınırları içinde kalan alanlarda cadde, sokak, meydan vb. yerlerde alt ve üst yapı ile ham yolların açılmasını sağlamak, kentin imar planına uygun hale getirilmesini sağlamak, yeniden yapılanma çerçevesinde yollar, alt geçitler, köprüler yapılmasını sağlamak.İlçe içerisinde, belirlenen plan ve program çerçevesinde bordür, tretuar yapım ve bakımını sağlamak, Belediye sınırlan içerisindeki yeni yapılan yolları asfaltlamak, mevcut ve bozulan asfaltların onarılması çalışmalarını sağlamak.
Kamuya ait diğer alt yapı kurum ve kuruluşları ile (BEDAŞ, İGDAŞ, TürkTelekom, İSKİ yatırımlarda koordinasyon sağlamak ve bu kurumlara çalışmalar sırasında gerekli desteği sağlamak.Resmi ve özel kuruluşların veya vatandaşların yol kazı çalışmalarına ilişkin taleplerini değerlendirip, altyapı ruhsatlarının verilmesini sağlamak. Uhdesinde bulunan her türlü iş makinelerinin sevk ve idare edilmesini sağlamak. Kaçak veya ruhsatına aykırı yapıların yıkım işlemlerinde; işçi, makine ve her türlü araç ve gerecin gönderilmesini sağlayarak ilgili birimlerle uyumlu çalışmalarını sağlamak. Kar, don, sel baskınları ile plan çerçevesinde mücadele etmek.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu ile İlçe belediyelerine verilen görev ve yetkilerden kendisini ilgilendiren konuları takip ederek yapmak ve yaptırmak.Müdürlüğümüz, tüm bu hizmetleri 2013 yılı süresince müdürlüğüne bağlı şeflikler ve belediyenin diğer müdürlükleriyle işbirliği içinde tamamlamıştır.

2-Fiziki Yapı Hizmet Birimleri
Müdürlüğümüzdeki iş ve işlemler Belediyemiz Büyükçekmece Hizmet Binası ve Güzelce Garaj Amirliği Şantiyesinde yürütülmektedir..

Müdürlüğümüzün iş ve işlemleri yeni hizmet binamız c blok 2 katta yürütülmektedir.

 

3.Teşkilat Şeması

BÜYÜKÇEKMECE YÜZÖLÇÜMÜ

Mutlak Koruma Alanı Hariç, 15700 ha.’dır.
Mutlak Koruma Alanı 1.560,79 ha.’dır.

BÜYÜKÇEKMECE NÜFUS BİLGİLERİ

Büyükçekmece Nüfusu 2014 yılı verilerine göre 223.324 kişidir.

YAPILAN ÇALIŞMALARDAN BAZILARI

Dini Tesisler

Eğitim Kurumları

Sosyal Tesisler

Taş ve Asfalt Kaplama Yollar

Diğer Projeler

Elektrik Aydınlatma

Telefon: 0 ​(212) 885 25 00
Fax: 0 ​(212) 885 02 30
E-posta : fenisleri@bcekmece.bel.tr