Fatma Derya Bozkurt

Etüt Proje Müdür Vk.

Kentsel Tasarım Müdürlüğü, 01.07.2014 tarihinde kurulmuş olup,Büyükçekmece İlçesi’nin yaşam kalitesini arttırmak,özgün kimliğini modernist bir yaklaşımla pekiştirmek;sağlıklı, yaşanabilir, ergonomik, sürdürülebilir ve estetik bir çevreye sahip,saygın bir Dünya Kenti haline getirilmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Bu hedeften yola çıkarak,ilçenin,üst ölçekte,kentin doğal,kültürel,tarihi ve sosyal özelliklerinin röper alındığı, kent kimliğini belirleyici tasarımlarını;orta ölçekte, yapılar ile çevrelerinin bütüncül bir anlayışla tasarlanmasını
sağlayan yapı-açık alan düzenleme çalışmalarını; alt ölçekte ise yapılar arasındaki alanların tasarımlarını çözümleyen plan ve projeler üretir.

Kentsel Tasarım Müdürlüğü,Büyükçekmece İlçesi’nin fiziksel form ve mekânsal kalitesinin geliştirilmesine yönelik tasarım standartlarını belirleyip,kent estetiğini bozan tüm olumsuzlukları engelleyecek çözümler üreterek
kentin yaşanabilir,çağdaş ve yüksek bir çevre kalitesi düzeyine kavuşması için gerekli olan tüm çalışmaları,kurumumuza ait diğer birimlerle koordineli ve eşgüdüm içinde yürütür.​

MİSYONUMUZ
Misyonumuz, İlçe genelinde estetik, sağlıklı, ergonomik ve sürdürülebilir mekânsal gelişmeyi sağlamak ve yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla, yerel şartları ve ihtiyaçları da gözeten, kent kimliğini belirleyici standartlar koymak, projeler üretmek ve bunların uygulanmasını sağlamaktır.

VİZY​O​NUMUZ
Vizyonumuz,uzman personelimiz ile, hedef yönelimli ve proje temelli çalışmalarla, etkin ve hızlı çözümler üreten, bunların uygulanmasını sağlayan ve katılımcı bir anlayışla özgün kent kimliğini modernist bir yaklaşımla pekiştiren, gelişime açık, verimli ve etkili bir yönetim anlayışıyla bu alanda hizmet sunarak ve kalitemizi yükselterek, İlçemiz’i Dünya Kenti yapmaya katkıda bulunmaktır.​​​​​​​​​​​​

Yetki,Görev ve Sorumluluklar

Yasa ve yönetmelikler doğrultusunda kurum bünyesinde kentsel tasarım faaliyetlerini yürütmek.​Kentsel tasarıma yönelik işlerin araştırma,​inceleme ve onaylanmasına ilişkin görevlerinin yasal mevzuata uygun, tespit edilmiş strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda eksiksiz olarak ve zamanında yerine getirilmesini sağlamak,Belediye adına takibini yapmak.İlçenin ihtiyaçları doğrultusunda,kentsel kimliğin yaratılması ve geliştirilmesi için, meydanlar, rekreasyon bölgeleri, bulvar ve caddeler gibi mekanlarda bütüncül ve sürdürülebilir,uzun dönemli Kentsel Tasarım Projeleri yapmak, yaptırmak.

İlçe bütününde yapılar ile ilgili kent estetiğini gözeten kararlar üretip,cephe tasarım ve cephe ıslah çalışmaları yapmak veya yaptırmak.Büyükçekmece İlçesi genelinde İlan, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği çerçevesinde yürütme ve denetleme yapmak.Büyükçekmece Belediyesi’nin özel mülkiyetinde bulunan gayrimenkul ve arsalara;meydanlar, cadde, sokak, kamu ve özel mülklere konulacak her türlü ilan ve reklam panoları, megaboard,
bilboard, ışıklı – ışıksız pano, elektrik, elektronik ve bilgisayar sistemi ile çalışan ilan ve reklamlar ile ilgili talepleri incelemek, şekil, konum ve ölçülerini belirlemek, değerlendirmek, bu ilan ve reklamın konulup ​​konulmayacağı hususunda olumlu veya olumsuz onay vermek. Büyükçekmece Belediye Meclisince her yıl çıkarılan “İlan Asma Tahsis ve Bakım Ücret Tarifesi” doğrultusunda İlan ve reklamın yapılacağı yerler hakkında ilan ve reklamın yapılıp yapılamayacağına dair karar ve onay vermek.

Kentsel Tasarım hizmetlerinin daha verimli ve etkin sunulması yönünde (AR-GE) araştırma ve geliştirme çalışmalarını yapmak, projeler geliştirmek ve uygulamak.İlçe genelinde kullanılacak her tür kentsel donatı elemanının estetik,fonksiyonel ve bütüncül bir yaklaşımla tasarımını ve detaylandırmasını yapmak ve yaptırmak .Kentsel sanat yapıları için proje yaptırmak, proje yarışmaları düzenlemek, sanat yapıları için üniversiteler ile protokoller yapmak.Fiziksel engellilerin topluma kazandırılması ve hayatlarını kolaylaştırıcı standartlar geliştirilmesi amacı ile tasarım projeleri ve uygulamalarını yapmak, yaptırmak.Belediyenin yapacağı kentsel tasarım ile ilgili tüm

Yapım, Hizmet alımı, Danışmanlık ile ilgili ihale ve kontrollük hizmetlerini(İhale dosyalarının hazırlanması, kontrollük, muayene ve kabul, kesin hesap işlemleri dahil) yapmak veya yaptırmak.Kent estetiğini bozan, görüntü kirliliğine neden olan tüm olumsuzlukların önüne geçilmesi amacı ile Zabıta Müdürlüğü ile koordinasyonu sağlamak.Meclis Kararı alınması gereken durumlarda dosya hazırlayarak Belediye Meclisine sunmak.Toplumu bilgilendirmek amacıyla Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün faaliyet alanları ile ilgili yazılı ve görsel olarak halkı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek, özendirmek için kitap, kitapçık,broşür, vb. bastırmak, ilan yolu ile tanıtım
yapmak, Kentsel Tasarım Kılavuzu hazırlamak veya hazırlatmak.Kent kimliğinin oluşturmak amacıyla Büyükçekmece genelinde meydan, ana arter, cadde, sokak, kaldırım düzenlemeleri ve bu alanların görüntü, kullanım ve mekan kalitelerini arttıracak araştırma, inceleme amacına yönelik yurt içi ve yurt dışı teknik inceleme gezileri yapmak.17) Kentsel Tasarım çalışmalarını desteklemek,görünür ve bilinir kılmak adına söyleşi, tiyatro,
sanatsal etkinlikler, sempozyum, panel, konferans, çalıştay ve yarışmalar gibi faaliyetleri planlamak Belediyenin diğer müdürlükleri ile birlikte organize etmek ve gerçekleştirmek. Büyükçekmece genelinde toplumsal ihtiyaç
ve isteklerin belirlenmesi, uygulamalarda halkın katılımının sağlanması amaçlı sosyolojik araştırmalar ve anketler yapmak veya yaptırmak.

Proje üretme konusunda yeni teknolojilere vakıf olmak, takip etmek, personelin bu amaçla eğitimini sağlamak için hizmet alımı ihalesi yapmak.Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla, yurtdışı ve yurtiçi üniversitelerle, yurtdışı ve yurtiçi ilgili meslek örgütleriyle, mesleğin gelişimi ve proje teknolojileri ile ilgili diyalog kurmak, haberleşme ağı kurmak, teknoloji ve bilgi alışverişini sağlamak.Kentsel Tasarım Müdürlüğü bünyesinde; konuları ile ilgili gerekli birimlerin elemanlarından oluşan komisyonlar kurmak.Müdürlüğün Performans Hedeflerini belirlemek ve bu hedeflere ulaşmak için çalışmalar yapmak.Müdürlüğün Stratejik Planını hazırlamak.Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlamak ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek.
Müdürlüğün faaliyet raporunu hazırlamak.Kentsel tasarım çalışmaları sırasında toplanan ve toplanacak bilgi ve dökümanların tasnifini yaparak uygun ortamlarda ve formatlarda arşivlenmesini sağlamak.​

Müdürlüğe Ait Bilgiler

Teşkilat Yapısı

Upload Image...

Personel Eğitim ve İstihdam Durumu

Upload Image...
Upload Image...

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN G​ÖREVLERİ

1) Yasa ve yönetmelikler doğrultusunda kurum bünyesinde kentsel tasarım faaliyetlerini yürütmek.

2) Kentsel tasarıma yönelik işlerin araştırma, inceleme ve onaylanmasına ilişkin görevlerinin yasal mevzuata uygun, tespit edilmiş strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda eksiksiz olarak ve zamanında yerine getirilmesini sağlamak,Belediye adına takibini yapmak.

3) İlçenin ihtiyaçları doğrultusunda,kentsel kimliğin yaratılması ve geliştirilmesi için, meydanlar, rekreasyon bölgeleri, bulvar ve caddeler gibi mekanlarda bütüncül ve sürdürülebilir,uzun dönemli Kentsel Tasarım Projeleri yapmak, yaptırmak.

4) İlçe bütününde yapılar ile ilgili kent estetiğini gözeten kararlar üretip,cephe tasarım ve cephe ıslah çalışmaları yapmak veya yaptırmak.

5) Büyükçekmece İlçesi genelinde İlan, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği çerçevesinde yürütme ve denetleme yapmak.

6) Büyükçekmece Belediyesi’nin özel mülkiyetinde bulunan gayrimenkul ve arsalara;meydanlar, cadde, sokak, kamu ve özel mülklere konulacak her türlü ilan ve reklam panoları, megaboard, bilboard, ışıklı – ışıksız pano, elektrik, elektronik ve bilgisayar sistemi ile çalışan ilan ve reklamlar ile ilgili talepleri incelemek, şekil, konum ve ölçülerini belirlemek, değerlendirmek, bu ilan ve reklamın konulup konulmayacağı hususunda olumlu veya olumsuz onay vermek.

7) Büyükçekmece Belediye Meclisince her yıl çıkarılan “İlan Asma Tahsis ve Bakım Ücret Tarifesi” doğrultusunda İlan ve reklamın yapılacağı yerler hakkında ilan ve reklamın yapılıp yapılamayacağına dair karar ve onay vermek.

8) Kentsel Tasarım hizmetlerinin daha verimli ve etkin sunulması yönünde (AR-GE) araştırma ve geliştirme çalışmalarını yapmak, projeler geliştirmek ve uygulamak.

9) İlçe genelinde kullanılacak her tür kentsel donatı elemanının estetik,fonksiyonel ve bütüncül bir yaklaşımla tasarımını ve detaylandırmasını yapmak ve yaptırmak .

10) Kentsel sanat yapıları için proje yaptırmak, proje yarışmaları düzenlemek, sanat yapıları için üniversiteler ile protokoller yapmak.

11) Fiziksel engellilerin topluma kazandırılması ve hayatlarını kolaylaştırıcı standartlar geliştirilmesi amacı ile tasarım projeleri ve uygulamalarını yapmak, yaptırmak.

12) Belediyenin yapacağı kentsel tasarım ile ilgili tüm Yapım, Hizmet alımı, Danışmanlık ile ilgili ihale ve kontrollük hizmetlerini(İhale dosyalarının hazırlanması, kontrollük, muayene ve kabul, kesin hesap işlemleri dahil) yapmak veya yaptırmak.

13) Kent estetiğini bozan, görüntü kirliliğine neden olan tüm olumsuzlukların önüne geçilmesi amacı ile Zabıta Müdürlüğü ile koordinasyonu sağlamak.

14) Meclis Kararı alınması gereken durumlarda dosya hazırlayarak Belediye Meclisine sunmak.

15) Toplumu bilgilendirmek amacıyla Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün faaliyet alanları ile ilgili yazılı ve görsel olarak halkı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek, özendirmek için kitap, kitapçık, broşür, vb. bastırmak, ilan yolu ile tanıtım yapmak, Kentsel Tasarım Kılavuzu hazırlamak veya hazırlatmak.

16) Kent kimliğinin oluşturmak amacıyla Büyükçekmece genelinde meydan, ana arter, cadde, sokak, kaldırım düzenlemeleri ve bu alanların görüntü, kullanım ve mekan kalitelerini arttıracak araştırma, inceleme amacına yönelik yurt içi ve yurt dışı teknik inceleme gezileri yapmak.

17) Kentsel Tasarım çalışmalarını desteklemek, görünür ve bilinir kılmak adına söyleşi, tiyatro, sanatsal etkinlikler, sempozyum, panel, konferans, çalıştay ve yarışmalar gibi faaliyetleri planlamak Belediyenin diğer müdürlükleri ile birlikte organize etmek ve gerçekleştirmek.

18) Büyükçekmece genelinde toplumsal ihtiyaç ve isteklerin belirlenmesi, uygulamalarda halkın katılımının sağlanması amaçlı sosyolojik araştırmalar ve anketler yapmak veya yaptırmak.

19) Proje üretme konusunda yeni teknolojilere vakıf olmak, takip etmek, personelin bu amaçla eğitimini sağlamak için hizmet alımı ihalesi yapmak.

20) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla, yurtdışı ve yurtiçi üniversitelerle, yurtdışı ve yurtiçi ilgili meslek örgütleriyle, mesleğin gelişimi ve proje teknolojileri ile ilgili diyalog kurmak, haberleşme ağı kurmak, teknoloji ve bilgi alışverişini sağlamak.

21) Kentsel Tasarım Müdürlüğü bünyesinde; konuları ile ilgili gerekli birimlerin elemanlarından oluşan komisyonlar kurmak.

22) Müdürlüğün Performans Hedeflerini belirlemek ve bu hedeflere ulaşmak için çalışmalar yapmak.

23) Müdürlüğün Stratejik Planını hazırlamak.

24) Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlamak ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek.

25) Müdürlüğün faaliyet raporunu hazırlamak.

26) Kentsel tasarım çalışmaları sırasında toplanan ve toplanacak bilgi ve dökümanların tasnifini yaparak uygun ortamlarda ve formatlarda arşivlenmesini sağlamak.

Telefon: 444 0 340
Fax: ​​(212) 885 02 30
E-posta : kentseltasarim@bcekmece.bel.tr