Muzaffer Civa

Emlak İstimlak Müd. Vk.

Müdürün Özgeçmişi
1987 yılında, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun olup, 1991 yılında Küçükçekmece Belediyesinde memuriyet hayatına başlamıştır., 2012 yılına kadar Emlak ve Istimlak Müdürlüğünde raportör, şef, Müdür muavini, değişik zamanlarda da müdür vekilliği görevlerini yapmış olup, 2014 yılı Haziran ayında Büyükçekmece Belediyesine naklen atanmış ve Emlak ve İstimlak Müdürü olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

MİSYON
Küreselleşen dünyada, marka haline gelmiş İlçemizin daha yaşanabilir bir kent olması yönünde, Müdürlüğümüzü ilgilendiren işleri, en etkin şekilde yürütmek.​

VİZYON
İlçemizin sosyal, ekonomik ve çevresel gelişiminin daha ileri seviyeye ulaşması için, hesap verilebilirlik ve şeffaflık anlayışıyla etkin çözümler üreterek katkı sağlamak.

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

1.Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün Görevleri
* 2886/4734 Sayılı İhale yasalarına göre; Belediye taşınmazları ile kamuya terkli alanlardaki işgallerin, kira, ecrimisil işlemleri ve tahliyesini sağlamak ve bütçeye kaynak oluşturulması açısından, satılabilir Belediye malı taşınmazların ihale yolu ile satışını yapmak. Belediyemize ait kiracı ve ecrimisil ödeyenlerin bedel tespiti, kira artışı, tahakkuk ve tahsilâtla ilgili işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
* 2942/4650 sayılı yasalara göre İmar Planlarında yol, meydan, park, çocuk bahçesi, yeşil alan vb. kamu hizmetlerine ayrılan yerlerin, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğünce hazırlanan 5 yıllık program dâhilinde, istimlâk işlemleri veya irtifak tesislerinin yapılmasını sağlamak.
* Hazineye ait taşınmaz malların değerlendirilmesine ilişkin, 4706/4916 Sayılı Yasalar kapsamında devir ve hak sahiplerine satış işlemlerini yapmak.
* Yatırım Müdürlüklerinin, gerçekleştirmeyi planladıkları projelerin hayata geçirilebilmesi için, ihtiyaç duyulan gayrimenkullerle ilgili olarak, Belediye sınırları içinde veya dışında kurum, kuruluş ve şahıslara ait gayrimenkullerin ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde alım, kiralama, trampa, tahsis, intifa, irtifak hakkı vb. konularda protokoller hazırlamak ve işlemleri gerçekleştirmek.
* 2886/4734, 3194, 2981/3290, 4706/4916, 2942/4650 Sayılı Yasalar çerçevesinde, taşınmazlara ilişkin kıymet takdirlerinin yapılması için “Başkanlık Takdir Komisyonu” teşekkülünü Başkanlık Onayı ile sağlamak ve Komisyonun işleyişini organize etmek.
* 3194 Sayılı Yasanın 15-16-17 maddeleri uyarınca yoldan ihdas, tevhid, yola terk ve ifraz işlemleriyle ilgili olarak yoldan ihdas en Belediye adına tescil edilecek taşınmazların satışı ile ilgili işleri yapmak.
* Belediyemiz adına hissedar olduğumuz taşınmazların, 3194 sayılı yasanın 17 maddesine göre, hissedarlarına imar kanunu mevzuatı çerçevesinde satışını gerçekleştirmek.
* Büyükçekmece Belediyesi sınırları içinde kurulan semt pazarları ile ilgili Pazar belgelerini hazırlamak, yıllık vize bedellerinin tahsilini sağlamak, gelir tarifesi doğrultusunda Pazar yerlerini devretmek isteyenlerin devir işlemlerini, iptal ve boş yerlerin ilgili yönetmelik çerçevesinde tahsisi yapmak.
* 775 Sayılı Gecekondu Önleme Yasası çerçevesinde eksik kalmış işlemleri tamamlamak.
* Kamu kurum ve kuruluşlar arasında gerekli evrak işleyişini sağlamak, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre kişilerin bilgi edinmeye dair dilekçe ve müracaatlarına istinaden gerekli bilgilendirmeyi yapmak.
* 5393 sayılı Belediye Kanununda verilmiş göre v ve yetkilerle ilgili olarak, Belediye Meclisinin ve Belediye Encümeninin almış olduğu kararların, yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yerine getirmek.

2.Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün
Sorumlulukları Müdürlüğümüz yasalarda, yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumluluklarının yanında görev ve yetkilerinin ifasında Belediye Başkanına ve Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.

3.Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün Yetki
Alanları Müdürlüğümüz, görevleriyle ilgili iş ve işlemlerin yerine getirilmesinde ilgili mevzuat dâhilinde yetkilidir.

Müdürlüğe Ait Bilgiler

1.Fiziki Yapı Hizmet Birimleri
Müdürlüğümüzle ilgili iş ve işlemler Mimarsinan Merkez Binası’nda yürütülmektedir.

2. İş Akışı Şeması
Müdürlüğümüz teşkilat şeması aşağıdaki gibidir.

3. Personel Durumu
Müdürlüğümüzün hizmet ve faaliyetleri 1 Müdür, 2 Memur, 2 Büro Elemanı ve 1 Harita Teknikeri olmak üzere toplam 6 personelle yürütülmektedir.

4. Sunulan Hizmetler
Belediyemiz sınırları dahilinde, Belediyenin her türlü gayrimenkullerinin korunması ve değerlendirilmesi, resmi kurum ve kuruluşlara ait yerlerin işgalden korunması, arındırılması ve gerekli işlemlerin yapılması,
Belediyemize ait olan ve tek başına yapılaşmaya müsait olmayan parseller ve yol artığı kısımların imar planı gereği bitişik parsellere satışları yapılarak gelir elde edilmesi,İmar planlarına göre yol, yeşil alan, park ve
çocuk bahçesi alanında kalan şahıs parsellerinin planın tahakkuku açısından 4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı yasaya göre istimlak işlemlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması,Mülkiyeti Mazine adına kayıtlı olup, imar planlarında park, yeşil alan, çocuk bahçesi ve yol sahasında kalan taşınmazların tespitlerinin yapılarak amacı doğrultusunda kullanmak üzere Hazîneden bedelsiz devirlerinin sağlanması,

2886 sayılı yasaya göre gelir getirmek amacıyla Belediyemiz tarafından İhaleleri öngörülen yerlerin İhale edilmesi için gerekli çalışmaların yapılarak İşlemlerin yürütülmesinin sağlanması,Belediye tasarrufunda olan kira karşılığı verilen yerlerin aylık kira bedellerinin düzenli olarak ödenmesini ve artışlarının yapılarak takibinin sağlanması,Vatandaşlardan gelen dilekçelere ve resmi kuruluşlardan gelen evraklarla İlgili gerekli İşlemler yapılarak zamanında cevap verilmesi.

Müdürlüğün Amaç ve Hedefleri
Belediyemizin sorumluluk alanlarındaki arsa ve arazi düzenlemelerini yapmak ve Belediye mülklerinin etkin ve rasyonel kullanımını sağlamaktır.Amaç Belediyemiz mülkiyetindeki gayrimenkullerin plan amaçları ve alınacak yönetim kararları doğrultusunda satışı, kiralanması, gayri ayni hak tesisi, kat karşılığı verilmesi, gayrimenkulün herhangi bir hizmete tahsisi işlemlerini zamanında, seri, doğru, ekonomik ve etkili bir şekilde gerçekleştirmek.
Hedef Emlak yönetimi işlemlerinin verimlilik ve etkinliğinin Başkan ve Başkan Yardımcıları tarafından yapılacak bir değerlendirme ile her yıl % 80’in üzerine çıkarmak.Revizyon uygulama imar planı doğrultusunda kamu hizmetine (yol-park) tahsis edilen kamuya / özel kişilere /tüzel kişilere ait gayrimenkullerin istimlak, satın alma ve/ veya tahsis işlemlerinin zamanında ve prosedüre uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak.Belediyeye ait gayrimenkullerin, belediye ve ilçe sakinlerinin yararı gözetilerek değerlendirilmesi, imar planlarında kamuya ayrılmış alanların elde edilmesinin hızlandırılması, yasaların belediyelere terkinini öngördüğü alanların tescilinin ve mevcut alanların en verimli şekilde kullanımını sağlamak.Atıl vaziyetteki gayrimenkullerin değerlendirilmelerini sağlamak.​​

EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ’NCE YAPILAN İŞLER

1-Evrak Kayıt İşleri
2-Taşınmaz kayıt envanteri
3-Taşınmaz Satış ve Kiralama İşlemleri
4-Ecrimisil ve İşgal İşlemleri
5-Semt Pazarı İşlemleri
6-Liman İşletme Gelirleri
7- Şartlı ve Şartsız taşınmaz bağış işlemlerini yürütmek
8-Kamulaştırma İşlemleri
9-4734 Sayılı Kanunun 22 e. Maddesine Göre Taşınmaz Kiralama İşlemleri
10-775 sayılı yasa kapsamında G.Ö.B. Kapsamında Yapılan İşlemler
11-4706 sayılı yasa kapsamında devirler
12-İrtifak Ve İntifa Hakkı Tesis İşlemleri​​

Telefon: 444 0 340
Fax:  (212) 883 54 63
E-posta : emlak@bcekmece.bel.tr ​