Uğur Salman

Destek Hizmetleri Müdür. V.

Müdürün özgeçmişi
​ 1978 yılında Isparta’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Isparta’da tamamladı. 1996 yılından sonra iki yıl Askeri okul öğrenimine müteakip Jandarma Genel Komutanlığı saflarına katılarak memleketimizin çeşitli illerinde Trafik Tim ve Karakol Komutanlığı görevlerinde bulundu.Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim fakültesi Halkla ilişkiler ön lisans ve İşletme lisans ile Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği bölümlerinden mezun oldu. 2015 yılında Büyükçekmece Belediyesinde göreve başladı. Evli ve iki çocuk babasıdır. ​​​​​​​​​​​​​

MİSYON
Görev alanımızdaki hizmet ve faaliyetlerin yerine getirilmesinde insan, para ve malzeme gibi kaynakları mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde şeffaf, etkin ve en verimli şekilde kullanarak, idari hizmetlerin sağlıklı ve aksamadan sürdürülmesini sağlamak üzere ihtiyaç duyulan hizmet, makine ve malzemeleri temin etmek iç ve dış paydaşlarımıza kesintisiz destek sunmaktır.

VİZYON
Teknolojik imkânlarla donanmış, çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri çalışmalarına yansıtan, uzman, yenilikçi personeliyle temin ettiği kaynakları ihtiyaca göre yerinde, her zaman kamunun ve kurumun menfaatini ön plânda tutarak, gerek mali işlemlerde ve gerekse idari işlemlerdeki kayıtlardan her zaman hesap vermeyi, sorumluluğu gerçekçiliği ve katılımcılığı adil ve ilkeli olarak vereceği hizmet ile belediyemizde herkesin çalışmak istediği, diğer belediyeler içinde örnek alınan lider bir Destek Hizmetler Müdürlüğü olmak.

1-MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN YETKİ VE SORUMLULUKLARI
5393 Sayılı Belediye Kanunu 4734- 4735 Kamu İhale Kanunları, 5018 Sayılı Kamu Mali yönetimi ve Kontrol Kanun,5216 Büyükşehir Belediye Kanunu,Bütçe ,Kanunu,Mahalli İdareler Belgeleri Yönetmeliği İle Diğer İlgili Kanun Ve Yönetmeliklere Dayanarak Belediye Başkanı tarafından Kendisine Verilen Tüm Görevleri Kanunlar Çe​rçevesinde Yapmaya Yetkilidir. Müdürlüğümüz, yasalarda, yönetmeliklerde ve ilgili mevzuatlarda belirtilen sorumlulukların yanında görev ve yetkilerinin ifasında , ilgili başkan yardımcısına ve belediye başkanına karşı sorumludur.

HİZMETLER

– İhtiyaca Binaen Araç Kiralama Hizmetleri

İlçemizin artan ihtiyaçlarına, Müdürlüğümüz uhdesinde yürütülen hizmetlerin kesintisiz ulaştırılabilmesi amacıyla, ihtiyaçlar dikkate alınarak, ihale mevzuatı kapsamında yapılan hizmet alımları yoluyla cevap verilmektedir.

– Belediyemiz Uhdesindeki Tüm Araçların Sevk ve İdaresi

Müdürlüğümüz bünyesindeki tüm araç ve iş makineleri, ihtiyaç ve öncelikler dikkate alınarak diğer birimlerimizin hizmetine sunulmaktadır. Belediyemizin yapmış olduğu kültürel, sosyal aktiviteler, afiş asma v.b. çalışmaların tamamında tüm araçlarımız ile 7 gün 24 saat kesintisiz lojistik destek sağlanmaktadır.

– Araç Sicil Dosyaları ve Trafik Mevzuatı İşlemleri

Belediyemize ait tüm araç ve iş makinelerimizin yıllık zorunlu trafik sigortaları, fenni muayeneleri, egzoz muayeneleri, ruhsatlarının yenilenmesi, kaza evraklarının takibi gibi resmi prosedürlerin izlenmesi ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında eksiksiz olarak tamamlanmaktadır.

– Personel Servis Hizmeti

Çalışan memnuniyeti ve gecikmelerden kaynaklanabilecek her türlü iş aksamalarının önüne geçmek amacıyla 9 ayrı güzergâhta sunulan servis hizmeti Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir.

– Akaryakıt İkmali

Tüm birimlerimizde kullanılmakta olan hizmet araçlarımız ile kiralık araç ve iş makineleri ve ekipmanlarımızın yakıtı 7 gün 24 saat Müdürlüğümüzce karşılanmaktadır.

– Sosyal Ve Kültürel Faaliyetlere Destek

Belediyemizin kültürel, sosyal, sağlık ve eğitim amaçlı tüm faaliyetlerinin yanı sıra vatandaşlarımızın ve diğer resmi kurumların araç ihtiyaçlarının da yasal çerçevede karşılanmasında Müdürlüğümüz önemli hizmetler sunmaktadır.

– Okullara Destek

İdaremizin eğitim odaklı çalışmalara verdiği önemin göstergesi olarak; ilçemizdeki ilköğretim okulları liselerin talebi doğrultusunda eğitim ve kültürel amaçlı faaliyetlerinde otobüs desteği verilmektedir.

– Resmi Kurumlara Destek

İlçemizde hizmet üreten resmi kurumların araç-gereç imkân ve kabiliyetinin ilçemiz halkının aldığı hizmet kalitesini doğrudan etkileyeceği düşüncesiyle; Milli Eğitim Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Devlet Hastanesi, Adliye, Halk Eğitim Müdürlüğü gibi tüm resmi kurumlarımızdan gelen araç talepleri Müdürlüğümüzce karşılanmaktadır.

– Dernek ve Vakıflara Destek Çeşitli hemşeri dernekleri ve vakıflarımızın kâr amacı gütmeyen eğitim, kültür ve sosyal içerikli faaliyetleri için araç görevlendirilmektedir.

– Amatör Spor Kulüplerine Destek

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinin “b” bendinde belirtilen “.amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar.” Hükmü uyarınca; ilçemizde faaliyet gösteren amatör kulüplerimizin il içi ve il dışı idman ve müsabakalarına ulaşımlarının sağlanması için araç desteği sağlanmaktadır.

– Cenaze Nakil Hizmetleri

Sosyal belediyecilik faaliyetlerimizin önemli bir ayağını oluşturan cenaze hizmetlerimiz kapsamında ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın cenaze merasimleri için il içi ve il dışı nakiller için otobüs görevlendirilmektedir.

– Binek Araç Doktor Nakil Hizmeti

Vatandaşlarımızın olağanüstü durumlarda mağdur olmaması ve aciliyet gerektiren defin işlemlerinde gecikmelere meydan vermemek amacıyla, cenaze raporu düzenlemekle görevli personelin cenaze evine ulaştırılması 7 gün 24 saat Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmektedir.

– Binek Araç ile Hasta Nakil Hizmeti

Yatalak durumda olmayıp kendi olanakları ile sağlık kurum ve hizmetlerine erişim imkânı bulunmayan hasta vatandaşlarımız için binek araç tahsis edilerek ulaşım ihtiyaçları karşılanmaktadır.

– Kademe Bakım-Onarım Faaliyetleri

Müdürlüğümüz bünyesinde bulunup sevk ve idaresi tarafımızdan yapılan tüm araç ve iş makinelerimizin bakım, onarım, periyodik kontrol ve yedek parça temini belli bir sistem çerçevesinde,

– Yıllık Periyodik Bakım Planı

GPS tabanlı Araç Takip sistemi ve Garaj Takip Programı ile tüm araç ve iş makinelerimizin görev, arıza kayıtları ve yedek parça sarfiyatları dijital ortamda kayıt altına alınıp aylık maliyet analizlerine dayanılarak bakım ve onarım faaliyetleri yürütülmektedir.

– Kış Çalışmalarına Destek

Vatandaşlarımızın kış şartlarında, yoğun kar yağışı, aşırı yağmur ve sel gibi doğal afetlerden olumsuz etkilenmemesi; can ve mal güvenliğinin sağlanması için bünyemizde bulunan araç, iş makinesi, ekipman ve donanımlı ekiplerimiz AKOM verileri dikkate alınarak her an göreve hazır tutulmaktadır.

– İş Güvenliği Ve İşçi Sağlığı Çalışmaları

Belediyemiz bünyesinde arazide ve atölyelerde çalışan işçi personelimizin, 4857 sayılı İş Kanunu ile İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine uygun olarak, işyeri ve iş ortamındaki kazalar ve meslek hastalıklarına karşı korunması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulunda görevli işçi temsilcilerinin de katkılarıyla işçilerin eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi, kişisel koruyucuların temini, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamlarının oluşturulması hususundaki önlemleri hassasiyetle devam edilmiştir. Ayrıca hizmet ihaleleri kapsamında çalışan personelin de işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatına uygun çalışma ortamları oluşturulması konusunda gerekli kontrol ve denetim sistemi oluşturulmuş ve geliştirilmiştir.​

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL LİSTESİ

  MEMUR SÖZLEŞMELİ MEMUR KADROLU İŞÇİ KENT ORG. TOPLAM
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 3 1 2 4 10
ARAÇ BAKIM VE YÖNETİM AMİRLİĞİ 3 16 64 83
İDARİ İŞLER AMİRLİĞİ 4 5 70 79
GÜVENLİK AMİRLİĞİ 1 6 122 129
DİĞER MÜDÜRLÜKLER 347 348
GENEL TOPLAM 11 2 29 607 649

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1:
(1) Bu yönetmeliğin amacı Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün görev alanını, sorunluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirlemektir.

Kapsam​
MADDE 2:
Bu yönetmelik, Büyükçekmece Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğünün kuruluş, görev ve esasları ile 5018 sayılı Kanunun 60.maddesinin ikinci fıkrası gereğince harcama birimlerinin talebi ve üst yöneticinin onayıyla diğer harcama birimlerine ilişkin mali işlemleri destek hizmetleri birimi olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhalesi Sözleşmeleri Kanunu’nun hükümleri çerçevesinde temin ederek, kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar.

Hukuki dayanak
MADDE 3:
Bu yönetmelik, 03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4:
(1) Bu yönetmelikte yer alan;
a) Belediye: Büyükçekmece Belediyesini,
b) Başkan: Büyükçekmece Belediye Başkanını,
c) Başkan Yardımcısı: Belediye Başkanı tarafından konuyla ilgili olarak görevlendirilen Büyükçekmece Belediye Başkanını,
d) Birim: Destek Hizmetleri Müdürlüğünü,
e) Müdür: Birim Müdürünü veya Müdür Vekilini ve sadece verilen yetkiyi kullandığı alanlara münhasır olmak üzere Müdür tarafından verilen imza yetkisini kullananları,
f) Şef: Destek Hizmetleri Müdürlüğü kadrolu Şefi,
g) Personel: Müdür ve Şef tanımının dışındaki birim mensuplarını, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Teşkilat

Kuruluş
MADDE 5:
(1) Destek Hizmetleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48 nci ve 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik” Hükümlerine dayanarak Büyükçekmece Belediye Meclisinin 09.01.2013 tarih ve 8 sayılı kararı gereğince kurulmuştur.

Teşkilat
MADDE 6:
(1) Destek Hizmetleri Müdürlüğü İdari Teşkilatı Müdür ve büro personelinden oluşur.
(2) Müdürlüğe bağlı olarak şeflik kurmak ve görevlerini belirlemede Müdür yetkilidir.,

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Personelin unvan ve nitelikleri
MADDE 7:
(1) Destek Hizmetleri Müdürlüğüne atanacak personelin unvan ve nitelikleri aşağıdaki gibidir.

a)Destek Hizmetleri Müdürü : 657 sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

b)Şef : 657 sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 8 :
(1) Destek Hizmetleri Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

a)Destek Hizmetleri Müdürünün Görevleri
1-Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişi olup, Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil etmek.
2-Müdürlüğün faaliyetlerle ilgili Başkanlık Makamının istemiş olduğu faaliyet raporlarını araştırma ve inceleme yaparak hazırlamak,
3-Alt Birim Şefleri arasında görev bölümü yapmak, izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılan yetkililerin yerine, bir başkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak.
4-Personelin, her türlü özlük ve sosyal haklarını izlemek, Müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili kuruluş ve birimlerle iş birliği kurmak.
5-Müdürlük servislerinin planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarını düzenleyerek, personel arasında uyumlu bir işbirliği ortamı kurulmasını sağlamak ve çalışmalarını izlemek, denetlemek.
6-Çalışma verimini arttırma amacıyla, kanunları, idari ve genel yargı kararlarını ve bunlarla ilgili yayınları satın almak, abone olmak, bunlardan personellerin yararlanmasını sağlamak.
7-Müdürlüğün çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek amacıyla her yıl çalışma programı hazırlamak, Başkanlığın onayına sunmak.​​
8-Başkanlıkça onaylanan çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzemeyi temin etmek.
9-Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmaları değerlendirmek.
10-Müdürlüğe ait bütün kısımların çalışmalarını izlemek, denetlemek ve gerekli direktifleri vermek.
11-Müdüriyetin kuruluşuna ve yaptığı görevler için ileriye dönük hedefler göstermek.
12-Müdürün görev alanlarına giren konularda kesin kararlar vermek, çeşitli konulara ilişkin farklı yollar ve çözümler arasında son ve kesin seçim yapmak.
13-Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak.

b)Destek Hizmetleri Müdürünün Yetkileri:

1-Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerini, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulama.
2-Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma.
3-Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1.derece imza yetkisi.
4-Disiplin Amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme.
5-Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapma, rastlayacağı aksaklıkları giderme.
6-Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak.
7-Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi.
8-Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, Müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan personelden birini Müdürlüğe vekalet etmek üzere belirleme ve Makamın onayına sunma.
9-Birimdeki tüm görevlilerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapma.
10-Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme.

c)Destek Hizmetleri Müdürünün Sorumlulukları:

1-Bu yönetmelikte belirtilen Müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak.
2-Alt birim şefliklerinde görevlendirilen personelin, yapacağı işle ilgili görevlerinin neler olduğu, Müdür ve ilgili alt birim şefi tarafından düzenlenecek bir iç yönergeyle tek tek açıklamalı bir şekilde belirtilerek personele imza karşılığında verilecek ve personel bu yönergede belirtilen görevleri eksiksiz yapacak ve sürekli olarak çalışma masasında bulunduracaktır.
3-Müdür, müdürlük personelinin devam/devamsızlığından sorumludur.
4-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer Belediye Mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.

Müdürlüğe bağlı Şeflik ve görevleri

MADDE 9:
(1) Şef, Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde Kanunlar, Tüzükler, Yönetmelikler, Başkanlık Genelge ve bildirileri çerçevesinde, üst amirlerinin emirleri doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinde Müdürlük Makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.

a)Şefin Görev Ve Sorumlulukları:

1-Müdürün herhangi bir sebeple bulunmadığı zamanlarda Müdürün görevlerini yürütmek,
2-Memur ve işçilerin görev bölümünü yapmalarından ve personelin devamından sorumlu olmak,
3-Personele havale edilen evraklarla ilgili olarak yapılan işleri kontrol etmek, işlemlerin eksiksiz ve zamanında yapılmasını sağlamak.

b)Destek Hizmetleri Şefliğinin görev ve sorumlulukları:

Kamu İhale Kanununun belirlediği senelik limitler çerçevesinde harcama birim Müdürlüklerinden gelen talepleri;
1-Mal ve Hizmet alımlarında Limit içinde ise piyasa araştırması yaparak 4734 sayılı Kanununun 22 (d) bendine göre temin etmek.
2- Mal ve Hizmet alımlarında Limit üzerinde ise İhale yolu ile teminini sağlamak.
3- Mal ve Hizmet alımları için gerekli idari ve teknik şartnameyi alım talebinde bulunan birimlere hazırlatmak.
4-Müdürlüklerden gelen ihtiyaç taleplerini cins, miktar, vasıf ve kapasite yönünden kontrole tabi tutmak.
5-Gerek dış piyasadan ve gerekse iç piyasadan temin edilen malzemenin teknik şartnameler uyarınca muayene ve kabul komisyonları ile muayenelerini yaptırmak ve bedellerinin ödenmesi için ilgili birimlere tahakkuklarını yaptırmakla görevlidirler.

c)Memurların Görev Ve Sorumlulukları:

Müdürlük emrinde görevli memurlar, kendilerine verilen görevleri Kanunlar, Tüzükler, Yönetmelikler, Başkanlık Genelge ve bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdürler. Müdürlüğün iç ve dış yazışmalarını hazırlar ve takip ederler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon

Hizmetlerin İcrası
MADDE 10:
(1) Destek Hizmetleri Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir.
a)Görevin Kabulü: Müdürlüğe gelen evrak bilgisayara işlenip zimmet defterine kaydedilerek ilgililerine verilir.
b)Görevin Planlanması: Destek Hizmetleri Müdürlüğündeki çalışmalar, Müdür ve büro sorumlusu tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür.
c)Görevin İcrası: Destek Hizmetleri Müdürlüğündeki tüm personeli kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

İşbirliği ve Koordinasyon
MADDE 11 :
(1) Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon
a)Destek Hizmetleri Müdürlüğündeki ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon Müdür tarafından sağlanır.

b)Destek Hizmetleri Müdürlüğüne gelen tüm yazılar kayıt memurunda toplanır, konularına göre dosyalandıktan sonra Müdür’e verilir.

c)Destek Hizmetleri Müdürü dosyasındaki evrakları havale eder ve Şef’e veya sorumlu personele iletir.

d)Şef veya görevli personel evrakları niteliğine göre inceler gerekli araştırmaları yaparak doğrudan temin yada ihale konusunda harcama yetkilisinden onay alarak sonuca ulaştırır.

2)Diğer Kuruluşlarla Koordinasyon:
(1) Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Valilik ve tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalarını, sorumlu personel, Şef ve Müdürün parafı ile Belediye Başkanı ve/veya ilgili Başkan Yardımcısı imzası ile yürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim ve Disiplin
Müdürlük içi denetim
MADDE 12:
a)Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur.

b)Destek Hizmetleri Müdürü, Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek gördüğünde denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir.

Personel Özlük dosyaları
MADDE 13:
(1) Destek Hizmetleri Müdürlüğünde birimde çalışan tüm personel için birer gölge (özlük) dosyası düzenlenir.
Disiplin Cezaları
MADDE 14 :
(1) Destek Hizmetleri Müdürlüğünde çalışan tüm personelle ilgili disiplin işlemleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Hükümlerine ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütülür.​

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte yer almayan hususlar
MADDE 15 :
(1) İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir.

Yürürlük

MADDE 16:

(1) Bu yönetmelik Belediye Meclisi tarafından onaylanmasını takiben yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 17:
(1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.​

Telefon:​ 0 (212) 873 20 98 / 99
Fax: ​0 (212) 871 16 54
E-posta : destekhizmetleri@bcekmece.bel.tr