Çağlayan Gürsel

Çevre Kontrol ve Koruma Müd. Vk.

MİSYONUMUZ
Çevrenin korunması, iyileştirilmesi konusunda Büyükçekmece Halkına çevre ile ilgili hizmet vermek, toplumu çevre konularında bilinçlendirmek ve insan odaklı, katılımcı bir yönetim anlayışıyla, kaliteli ve sürdürülebilir hizmetler sunmaktır.

VİZYONUMUZ
Yaşanılabilir bir çevre için, çevre kirliliğine etken olan tüm kirletici faktörlerin önlenmesi ve kontrolünün sağlanması ile birlikte yaşam kalitesinin yükseltildiği, çevresel kaynakların akılcı yönetimi için çalışan öncü bir kurum olmak.

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN YÖNETMELİĞE GÖRE FAALİYET KONULARI

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü;

-5393 sayılı Belediyeler Kanunu
-5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu
-2872 sayılı Çevre Kanunu

Kanunları gereğince;

-Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
-Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
-Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği
-Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
-Atık Pil Ve Akümülatörün Kontrolü Yönetmeliği
-Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
-Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliği
-Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Kontrolü Yönetmeliği

BELEDİYEMİZ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HAKKINDA YÖNETMELİK

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün Görevleri;
Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğünde hizmetler Müdürün koordinatörlüğünde başkan onayı ile kurulan Çevre Koruma ve Çevre Kontrol İşleri alt biriminde çalışan memur personel ile diğer personel eliyle yürütülür.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü “5393 sayılı Belediye Kanunu”, “5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu”, “2872 sayılı Çevre Kanunu” ve ilgili diğer kanunlar ile “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”,” “Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği”, “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”, “Atık Pil ve Akümülatörün Kontrolü Yönetmeliği”, “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”, “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” ve ”Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Kontrolü Yönetmeliği” hükümleriyle belediyelere verilen
yetkileri kullanır ve genel görevlere ilave olarak aşağıdaki görevleri yapar;

a)İnsanların ruh ve beden sağlığına, hayvan sağlığına, doğal bitki örtüsüne, yeşil alanlara ve binalara, toplumun düzeni ve emniyetine, yer altı ve yüzeysel su alanları ile su rezerv sahalarına zarar vermeyecek ve hava, gürültü yönünden çevre kirlenmesini önleyecek tedbirleri almak, aldırmak ve uygulamalarının denetimini yapmak
b)Katı atık bertarafı ile ilgili olarak konut ve işyerlerinden daha az atık atılmasını temin etmek, atık içerisinde zararlı madde atılmasını önlemek, katı atıkları değerlendirmek ve maddesel geri kazanma çalışmalarına katılımı sağlamak üzere yapılan çalışmaları denetlemek,
c)Çevre bilincinin gelişmesi ve yerleştirilmesine yönelik bilgilendirme amaçlı afiş broşür ve kitapçıklar hazırlayarak dağıtmak,
ç)Çalışma konuları ile ilgili sosyal etkinlikler düzenlemek,
d)Kirlenmeye sebep olan kişi, kurum veya kuruluşlar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak,
e)Çevre uygulamaları ve yatırımlara etkinlik kazandırmak için gerekli eğitim faaliyetlerini izlemek, desteklemek, yönlendirmek, yapılan ve proje aşamasındaki yatırımların tanıtımını yapmak çevre sorunları konusunda kamuoyu araştırmaları yapmak toplantılar düzenlemek,
f)Gayrisıhhî müesseselerin ruhsatlandırılmasında görüş bildirmek,
g)Görev alanıyla ilgili olarak yıllık faaliyet raporlarını ve stratejik plan ve performans programını hazırlamak,
h)Başkanca verilen diğer görevleri yapmak,

TEŞKİLAT ŞEMASI

Fiziksel Altyapı
Müdürlüğümüz hizmet ve faaliyetlerini Belediyemiz Kumburgaz Ek Hizmet hizmet binasında yürütmektedir.

Personel Durumu
1 Müdür, 1 Müdür Yardımcısı, 2 Çevre Mühendisi, 1 Zabıta Komiseri, 4 Zabıta Memuru ve 2 Büro Elemanı Personeli ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Personel Yaş Durumu
Müdürlüğümüzün personel yaş durumları aşağıdaki grafikte belirtilmiştir.

Personel İstihdam Durumu
Müdürlüğümüzün personel istihdam durumları aşağıdaki grafikte belirtilmiştir.

2015 Yılı İşlem Yapılan Yazışma Sayıları

GİDEN

TAMAMLANAN

Evrak: 502

Evrak: 1307

Dilekçe:  –

Dilekçe: 350

Şikâyet: 682

Şikâyet: 1675

GELEN

ÜRETİLEN

Evrak:  1307

Evrak: 302

Dilekçe: 350

Dilekçe:  –

Şikâyet: 1675

Şikâyet: 177

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Müdürlüğümüzde bulunan ve hizmetlerin ifası için kullanılan araç ve gereç listesi aşağıda belirtilmiştir.

Araç – Gereç Listesi

Donanım Türü

Adet

LCD Monitör

10

Bilgisayar Kasası

7

Diz Üstü Bilgisayar

1

Projeksiyon

1

Yazıcı

1

Telefon

7
El Telsizi

7

Klima

1
Fotoğraf Makinesi

1

Hizmet Aracı

3

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ OLARAK ENERJİ HAFTASI NEDENİYLE ; AYDIN ÜNİVERSİTESİ PROF. DR ZAFER UTLU TARAFINDAN “ENERJİNİN BİLİNÇLİ VE ETKİN KULLANIMI” KONUSUNDA BİR SEMİNER PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
SEMİNER KAPSAMINDA BAŞTA BELEDİYE PERSONELİ OLMAK ÜZERE TASARRUFUN ÖNEMİ VE DOĞRU TÜKETİM YAPILMASI KONULARINDA BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ VERİLDİ.

Hizmetlerimiz

Ambalaj Atıklarının Toplanması
Cam Atıklarının Toplanması
Atık Pillerin Toplanması
Bitkisel Atık Yağların Toplanması
Elektrikli ve Elektronik Atıkların Toplanması
Baca ve Havalandırma Sistemleri İle İlgili Çalışmalar​
Hava Kalitesi Ölçümleri
Hurdacılar İle İlgili Çalışmalar
Kıyı Ve Deniz Temizliği
İş Yerlerinin Denetimi
Yüzme Alanlarının Tespiti ve Kirlilik Noktalarının Analizleri

Atık Pillerin Toplanması
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluş olan Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüzce ilçe genelinde atık pillerin ayrı toplanması çalışmaları devam etmektedir. ​

Öğrencilere yönelik olan ödüllü atık pil toplama kampanyası için ilçemiz sınırları içindeki tüm ilk ve ortaöğretim okullarına atık pil kutusu, afiş ve tanıtım malzemesi (CD) dağıtılmıştır. Tarafımızca toplanan atık piller TAP’ a protokol gereği teslim edilmektedir.

KUTU BIRAKILAN YERLER

BIRAKILAN KUTU ADEDİ

İŞYERLERİNE

52

OKULLARA

233

KONUTLARA VE SİTE YÖNETİMİNE

60

ANAOKULLARI

61

TOPLAM

406

2015 YILINDA TOPLANAN ATIK PİL MİKTARI:

1.758,36 KG

2015 yılı TAP Derneği ile ortaklaşa yapılan “Okullararası Ödüllü Pil Toplama” yarışmasında İstanbul genelinde ilçemizde anaokullarında Rüya Anaokulumuz ikinci olurken, İlke Anaokulu ilk ona girmeyi başarmıştır. Yarışmada dereceye giren okullara TAP Derneği tarafından verilen ödüller tarafımızca ulaştırılmıştır.

Bitkisel Atık Yağların Toplanması
Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” gereğince Bitkisel Atık Yağlar lisanslı firmalar aracılığı ile toplanmaktadır. Müdürlüğümüzün denetimleri sırasında işletmelerin atık yağ sözleşmeleri kontrol edilmektedir. Konutlar ve Okullarda ise atık yağların toplanması ile ilgili bilgilendirme çalışmaları devam etmektedir.
Bitkisel Atık Yağların toplanması ile ilgili olarak müdürlüğümüz ve lisanslı firmalar olan EZİCİ, KOLZA, BESTAŞ NEVBİO, ve ALBİYOBİR olmak üzere dört firma ile ortak çalışmalar yapılmaktadır.
2015 Yılında ilçemiz genelinde Toplam 70.147 Litre Bitkisel Atık Yağ toplanmıştır.

Ambalaj Atıkları

Cam Atıklarının Toplanması
Belediyemiz ÖZEN CAM GERİ DÖNÜŞÜM KAZANIM VE İNŞ SAN. LTD. ŞTİ ile Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması ve Geri Kazanımı Projesi Uygulama Usul ve Esasları Protokolü gereğince çalışmalarını yürütmektedir.
Bölgemizdeki cam kumbara sayımız 2014 yılında 77 adet olup 2015 yılı itibariyle 110 adete yükseltilmiştir.

Elektrikli ve Elektronik Atıkların Toplanması
22/05/2012 tarih ve 28300 sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü yönetmeliği gereğince Müdürlüğümüz bünyesinde elektronik atıklarla ilgili çalışma başlatılmıştır. Lisanslı firma olan Evciler Kimya ile elektronik atıklar toplatılmaktadır.

Baca ve Havalandırma Sistemleri İle İlgili Çalışmalar
İlçemiz sınırlarındaki koku ve görüntü şikâyeti yaratan işletmelere Baca ve Havalandırma parametreleri ile ilgili Müdürlüğümüzce tebligatlar yapılmıştır. Verilen süre sonunda işletmenin baca ve havalandırma denetimi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile birlikte yapılmaktadır.

​Hurdacılar İle İlgili Çalışmalar
İlçemiz sınırları içerisindeki hurda alanlarının mevzuata uygun olup olmadığı, görüntü kirliliği sorunu, çalışanların iş güvenliği açısından sorunları, atıkların verildiği firmaların lisanslı olup olmadığı ve söz konusu hurda biriktirme alanlarının ve toplayıcıların hiçbir şekilde vatandaşlar tarafından şikâyete sebebiyet verilmemesi ile ilgili müdürlüğümüzce çalışmalar yapılmaktadır.

HAVA KALİTESİ ÖLÇÜMLERİ
Belediyemize gelen yoğun koku ve toz şikâyetleri için Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü olarak talebimiz doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı, Hava Kalitesi İzleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren ”Seyyar Hava Kalitesi Ölçüm Aracı” İlçemiz Mimarsinan Mahallesinde konumlandırılarak; Evsel, Endüstriyel ya da Trafik gibi kirletici kaynaklarının belirlenebilmesi amacıyla; Partikül Maddeler, Kükürtdioksit, Karbonmonoksit, Azotoksitler, Ozon ve VOC denilen uçucu organik bileşiklerin ölçümleri yaklaşık 2 ay boyunca yapılmıştır.

Ölçüm sonuçları neticesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Büyükçekmece Belediyesi olarak ortak çalışma ile kirletici kaynakları belirlenerek gereken yasal işlemler uygulanacaktır.

İş Yerlerinin Denetimi
Müdürlüğümüzce ilçemiz sınırları içerisinde çevreyi olumsuz etkileyerek şikâyetlere neden olan işletmeler tespit edilerek, gereken uyarılar ve yaptırımlar uygulanmaktadır. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ile de koordineli denetimler yapılmaktadır.

KIYI VE DENİZ TEMİZLİĞİ
Yaz mevsimi boyunca kiralanan katamaran-tekne aracılığıyla denizdeki ve kıyılardaki katı atık, çöpler ve doğal olarak oluşan yosunların temizlenme çalışmaları yapılmıştır. Özellikle katı atıkların rüzgâr, akıntı ve yağmur durumuna göre yoğun biriktiği bölgelerde deniz yüzeyinden paslanmaz krom saçtan yapılmış katı atık toplama sistemi bulunan katamaran-tekne ile atıklar toplanılmıştır. Müdürlüğümüz tarafından yapılan bu çalışma İlçemizde yaz mevsiminde nüfus patlaması yaşanması ve denizin mavi bayrağa sahip olması neticesinde vatandaşın gönül rahatlığıyla denize girmesini sağlamak amacıyla yapılmıştır.

Yüzme Alanlarının Tespiti ve Kirlilik Noktalarının Analizleri
Müdürlüğümüz ekipleri ve Büyükçekmece Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri ile İlçemiz deniz sahilinin tespit edilen sorunlu noktalarından örnekler alınarak İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilmiş ve analiz edilmesi sağlanmıştır. Gelen sonuçlar neticesinde kirlilik noktaları belirlenmiş ve yüzme alanları tespit edilmiştir. Belirlenen kirlilik noktalarının nedenleri üzerinde çalışma yapılmış, yakın bölgedeki ev ve işletmelere bitkisel atık yağ ve fosseptiğin kontrolü ile ilgili tebligatlar yapılmıştır. Yağmur suyu kanallarından denize karışan atıklarla ilgili sorunlar tespit edilerek İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne bildirilmiştir.

Telefon: (212) 885 25 00
Fax: (212) 885 02 30
E-posta : ​cevre@bcekmece.bel.tr