Büyükçekmece İlçe sınırları içerisinde Tekstil Atıklarının Toplanması ''Açık Teklif Usulü'' ihale ile 2 yıl süre ile kiralanması

11.12.2020

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

Büyükçekmece İlçe sınırları içerisinde Tekstil Atıklarının Toplanması işi, 2886 sayılı Devlet İhale

Kanunu 45. Maddesi

1)İdarenin Adı-Adresi ve İletişim Bilgileri:

a) Büyükçekmece Belediye Başkanlığı

b) Fatih Mahallesi, şehremini Sokak. No:1 Büyükçekmece/İSTANBUL

C) Telefon ve Faks numarası: 444 0 340 ve 0 (212) 883 69 68

2) İşin Adı ve Niteliği: Büyükçekmece İlçe Sınırları içerisinde Tekstil Atıklarının Toplanması işinin 2

(iki) yıl süreyle verilmesi.

3) Muhammen Kira Bedeli (yıllık): 320.000,00 TL

4) Geçici Teminat:19.200,00 TL

5) İhalenin Yeri ve Zamanı:

a) Yapılacağı Yer: Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Fatih Mahallesi, Şehremini Sokak, No:1

Büyükçekmece /İSTANBUL adresindeki Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası C Blok 2. Kat

Encümen Salonu, Büyükçekmece/İSTANBUL

b) Tarih ve Saati: 22.12.2020- 10:30

6) Şartname ve Eklerinin Temin Edileceği ya da Görüleceği Yer: İhale şartnamesi, Çevre Koruma

ve Kontrol Müdürlüğü’nde bedelsiz olarak görülebilir veya 500,00 TL (Beş Yüz Türk Lirası) bedel ile

satın alınabilir. Ancak ihale şartname bedeli karşılığında satın alınacak, makbuz talebe eklenecek ve

okunduğuna dair gerekli imzalar alınacaktır. İhaleye katılabilmek için şartname alınması zorunludur.

7) Son Başvuru Tarihi ve Saati: İhaleye iştirak etmek isteyen kişiler ihaleye katılmak istediklerini

belirten dilekçe ile 9. maddede belirtilen belgelerle birlikte 21.12.2020 Pazartesi günü mesai bitimine

(16:00) kadar Büyükçekmece Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne teslim etmeleri ve

ihale saatinde Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası C Blok 2. Kat encümen Salonu’nda hazır

bulunmaları gerekmektedir.

8) Başvuruların Yapılacağı Yer: Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Fatih Mahallesi, Şehremini

Sokak No:1 Büyükçekmece/İSTANBUL adresindeki Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası C Blok

3. Katta bulunan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne müracaat edecektir.

9) İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler:

a) Kanuni ikametgah belgesi,

b) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,

c) 2020 yılı içinde ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış gerçek/tüzel

kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı

tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca

veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

ç) İsteklinin gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri, nüfus

cüzdanı fotokopisi ve en son tescile ait Ticari Sicil Gazetesi,

d) İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret

Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza

sirküleri, (Türkiye de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel

kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca ve Türkiye Dışişleri Bakanlığınca

onaylanmış olması gerekir.)

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin

her biri için istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi ve noter tasdikli ortak girişim

beyannamesi,

f) İsteklinin vakıf veya dernek olması halinde dernek tüzüğünde veya vakıf senedinde

kuruluş gayesine uygun olarak kiralama, üst hakkı, intifa hakkı edinme vb. hususlarda

yetkiye haiz olduğu belirtilmiş olmalıdır. Dernek tüzüğü veya vakıf kuruluş senedi ibraz

edilmelidir.

g) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin uygun geçici teminat mektubu veya

geçici teminat mektupları dışında muhammen bedelin % 3’ü oranındaki geçici teminatın

Büyükçekmece Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırıldığını gösteren

makbuz,

ğ) Büyükçekmece Belediyesine, Sosyal Güvenlik Kurumuna, Vergi Dairesine borcu

olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgelerin aslı,

h) Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza

beyannamesi/sirküleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin

vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri

Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

ı) Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış “Tehlikesiz Atıklar Toplama-Ayırma” konulu

Çevre İzin ve Lisans Belgesi,

i) Vergi dairesi veya yeminli mali müşavirler tarafından tasdikli son üç (3) yıla ilişkin

bilanço ve gelir-gider tablosu vermesi,

j) İhale dokümanının satın alındığına ilişkin makbuzun aslı, belgelerinin ibrazı zorunludur.

k) İstekli tarafından “ okudum, anladım” şeklinde imzalanan ihale dokümanı ve ihale dokümanının

satın alındığına ilişkin makbuzun aslı, belgelerin ibrazı zorunludur.

10) Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

11) İhale komisyonu, ilan gününe kadar ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

HelpMan

CANLI DESTEK

SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ.