Büyükçekmece İlçe sınırları içerisinde Ambalaj Atıklarının Evsel Nitelikli Atıklardan Kaynaklı Ayrı Toplanması, Taşınması ve Değerlendirilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45.  Maddesi

11.08.2020

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Büyükçekmece İlçe sınırları içerisinde Ambalaj Atıklarının Evsel Nitelikli Atıklardan Kaynaklı Ayrı Toplanması, Taşınması ve Değerlendirilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45.  Maddesi

 

1)İdarenin Adı-Adresi ve İletişim Bilgileri:

a) Büyükçekmece Belediye Başkanlığı

b) Fatih Mahallesi, şehremini Sokak. No:1 Büyükçekmece/İSTANBUL

C) Telefon ve Faks numarası: 444 0 340 ve 0 (212) 883 69 68

2) İşin Adı ve Niteliği: Büyükçekmece İlçe Sınırları içerisinde Ambalaj Atıklarının Kaynağında Kaynaklı Ayrı Toplanması, Taşınması ve Değerlendirilmesi işinin 1 (bir) yıl süreyle verilmesi.

3) Muhammen Kira Bedeli (aylık): 23.000,00 TL

4) Geçici Teminat: 8.280,00 TL

5) İhalenin Yeri ve Zamanı:

a) Yapılacağı Yer: Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Fatih Mahallesi, Şehremini Sokak, No:1 Büyükçekmece /İSTANBUL adresindeki Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası C Blok 2. Kat Encümen Salonu, Büyükçekmece/İSTANBUL

b) Tarih ve Saati: 18.08.2020- 10:00

6) Şartname ve Eklerinin Temin Edileceği ya da Görüleceği Yer: İhale şartnamesi, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nde bedelsiz olarak görülebilir veya 500,00 TL (Beş Yüz Türk Lirası) bedel ile satın alınabilir. Ancak ihale şartname bedeli karşılığında satın alınacak, makbuz talebe eklenecek ve okunduğuna dair gerekli imzalar alınacaktır. İhaleye katılabilmek için şartname alınması zorunludur.

7) Son Başvuru Tarihi ve Saati: İhaleye iştirak etmek isteyen kişiler ihaleye katılmak istediklerini belirten dilekçe ile 9. maddede belirtilen belgelerle birlikte17.08.2020 Pazartesi günü mesai bitimine (17:30 ) kadar Büyükçekmece Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne teslim etmeleri ve ihale saatinde Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası C Blok 2. Kat encümen Salonu’nda hazır bulunmaları gerekmektedir.

8) Başvuruların Yapılacağı Yer:Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Fatih Mahallesi, Şehremini Sokak No:1 Büyükçekmece/İSTANBUL adresindeki Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası C Blok 3. Katta bulunan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne müracaat edecektir.

9) İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler:

a) İhaleye sadece çevre lisansına sahip tüzel kişiler katılabilir.

b) 2020 yılı içinde ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c) Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin yukarıda belirtilen belgeler ile noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

e) Geçici teminatın ödenmesine dair makbuzun aslı,

f) Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunduğuna dair belge

g) Şartname bedeline ait makbuz aslı.

h) Temsil durumunda noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri.

i) Çevreve Şehircilik Bakanlığından Ambalaj atıkları toplama ve ayırma konusunda alınmış Çevre izin ve Lisans Belgesi,

j) İstekli tarafından “ okudum, anladım” şeklinde imzalanan ihale dokümanı ve ihale dokümanının satın alındığına ilişkin makbuzun aslı, belgelerin ibrazı zorunludur.

10) Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

11) İhale komisyonu, ilan gününe kadar ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

HelpMan

CANLI DESTEK

SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ.