İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Arşiv Belgelerinin Dijitalleştirilmesi, Belge Tiplerinin Otomatik Sınıflandırılması, Mevcut Opentext Sisteminin Uyarlanması ve Güncel Versiyona Yükseltilmesi, KVKK Oluşumu ve Ekspertiz Ekranlarının Geliştirilmesi İhalesi

17.08.2021

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ARŞİV BELGELERİNİN DİJİTALLEŞTİRİLMESİ, BELGE TİPLERİNİN OTOMATİK SINIFLANDIRILMASI, MEVCUT OPENTEXT SİSTEMİNİN UYARLANMASI VE GÜNCEL VERSİYONA YÜKSELTİLMESİ, KVKK OLUŞUMU VE EKSPERTİZ EKRANLARININ GELİŞTİRİLMESİ

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Arşiv Belgelerinin Dijitalleştirilmesi, Belge Tiplerinin Otomatik Sınıflandırılması, Mevcut Opentext Sisteminin Uyarlanması ve Güncel Versiyona Yükseltilmesi, KVKK Oluşumu ve Ekspertiz Ekranlarının Geliştirilmesi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2021/468539

1-İdarenin

a) Adresi

:

Fatih Mah. Şehremini Sok. 1 34500 BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

444 0 340 - 0 (212) 883 55 64

c) Elektronik Posta Adresi

:

ihale@bcekmece.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

4 Kalem İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Arşiv Belgelerinin Dijitalleştirilmesi, Belge Tiplerinin Otomatik Sınıflandırılması, Mevcut Opentext Sisteminin Uyarlanması ve Güncel Versiyona Yükseltilmesi, KVKK Oluşumu ve Ekspertiz Ekranlarının Geliştirilmesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Büyükçekmece Belediyesi-Büyükçekmece/İstanbul

c) Süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 3(Üç) aydır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Büyükçekmece Belediyesi C Blok 2. Kat Avrupa Konseyi Toplantı Salonu Fatih Mahallesi, Şehremini Sokak, No:1, Büyükçekmece/İstanbul

b) Tarihi ve saati

:

13.09.2021 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Arşiv Dijitalleştrilmesi ve/veya Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile Entegrasyon İşleri ve/veya Arşiv Yönetim Sistemi Yazılım Hizmet Alım İşleri ayrı ayrı veya bir arada benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Büyükçekmece Belediyesi C Blok 2. Kat İhale Bürosu Fatih Mahallesi, Şehremini Sokak, No:1, Büyükçekmece/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Bilgisayar Sistemlerine Yönelik Hizmetler/0,83
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Duyuru Liste Resmi
15.09.2021

BÜYÜKÇEKMECE BİSİKLET ŞENLİĞİ

Duyuru Liste Resmi
07.09.2021

İlimiz, Bahçelievler, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Eyüpsultan, Sarıyer ve Silivri İlçelerinde bulunan Hazine'ye ait taşınmazların 10/09/2021 Cuma ve 21/09/2021 Salı günü ilanda belirtilen saatlerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. ve 45. maddelerine göre açık ve kapalı teklif usulü ile satış ihaleleri ile aynı Kanunun 51/g maddesine göre pazarlık usulü ile irtifak hakkı ihaleleri.

Duyuru Liste Resmi
01.09.2021

2021 Yılı İdare Malı Asfalt ile Asfalt Kaplama ve Yama Yapım İşi İhalesi

Duyuru Liste Resmi
27.08.2021

EYLÜL AYI MECLİS GÜNDEMİ

Duyuru Liste Resmi
19.08.2021

Büyükçekmece İlçesi, Kamiloba Mahallesi, İstanbul Caddesi, No: 510, 451 parsel sayılı yerdeki yapının 1999 yılı Marmara Depreminde orta hasarlı olarak tespit edildiği ve konu ile alakalı olarak 3194 sayılı İmar kanununun 39. Maddesine göre ilgililerin adreslerine ulaşılmadığından gerekli tebligatlar yapılamamaktadır.

Duyuru Liste Resmi
17.08.2021

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Arşiv Belgelerinin Dijitalleştirilmesi, Belge Tiplerinin Otomatik Sınıflandırılması, Mevcut Opentext Sisteminin Uyarlanması ve Güncel Versiyona Yükseltilmesi, KVKK Oluşumu ve Ekspertiz Ekranlarının Geliştirilmesi İhalesi

Duyuru Liste Resmi
16.08.2021

09.07.2021 tarihli ve 4263 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile onaylanan ve 10.07.2021 tarihli ve 31537 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhuriyet Mahallesi 766, 1509 ve 4625 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı, 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesi gereğince, Büyükçekmece Belediyesi ilan panosunda (Büyükçekmece Belediye Binası, C Blok, Kat:1) 16.08.2021 tarihinde askıya asılmıştır. Askı süresi 14.09.2021 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Söz konusu plan değişikliğine yönelik açılabilecek davalar 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/A maddesinde yer alan “…ivedi yargılama usulünde dava açma süreci otuz gündür…” hükmüne tabidir.

Duyuru Liste Resmi
12.08.2021

Büyükçekmece İlçesi, Dizdariye Mahallesi, 350 ada 1 ve 2 parselin güneyindeki terkli alana ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı, 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesi gereğince, Büyükçekmece Belediyesi ilan panosunda (Büyükçekmece Belediye Binası, C Blok, Kat:1) 12.08.2021 tarihinde askıya asılmıştır. Askı süresi 10.09.2021 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.

Duyuru Liste Resmi
27.07.2021

22. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali Çağdaş Dans Yarışması’nın ön eleme sonuçları

Duyuru Liste Resmi
24.06.2021

Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Güler Ertan Fotoğraf Yarışması 2021 Sonuçları

HelpMan

CANLI DESTEK

SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ.