2020 MALİ YILI EVSEL KATI ATIK ÜCRET TARİFESİ

2020 MALİ YILI EVSEL KATI ATIK ÜCRET TARİFESİ MECLİS KARARI

27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”te Evsel Katı Atıkların toplanması ve taşınması maliyetleri Çevre Temizlik Vergilerinden elde edilen gelirle karşılanamadığı durumlarda, aradaki farkın “kirleten öder prensibine” göre hizmet alan gerçek ve tüzel kişilerden su faturaları ile toplanması gerektiği belirtilmektedir. Söz konusu yönetmelik gereği, Belediye Meclisi’nin 10.01.2020 tarih ve 15 sayılı kararı ile kabul edilen 2020 Mali Yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi dosya halinde ekte sunulmuş olup tüm ilgililere duyurulur.​

 

T.C BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI