Alper Aydın

Park ve Bahçeler Müdürü 

MİSYONUMUZ
Tüm çalışanlarıyla birlikte yenilikçi, modern, çevreci, güler yüzlü, özgürlükçü, katılımcı, insan odaklı, güvenilir, tarihi ve kültürel değerlere bağlı, insana, doğaya ve tüm canlılara saygılı, şeffaf ve adil bir yönetim anlayışıyla hizmetleri etkin ve verimli bir şekilde sunarak, kentin değişimine yön verip halkın yaşam standardını yükseltmek, fonksiyonel yaşam mekanları oluşturmak, Büyükçekmece’yi yemyeşil bir dünya kentine dönüştürmek.

VİZYONUMUZ
Doğru planlama ve yönetimle geleceği tasarlayan; ekonomisi güçlü, kültürel değerleri canlı, çevreye duyarlı, yaşayanların memnun, görenlerin yaşamak istediği ve sürdürülebilir gelişmenin sağlandığı, Ülkemizde önder, Dünyada örnek park ve bahçeler yapmak.

Büyükçekmece halkının ihtiyaçlarına uygun, park, spor alanı ve benzeri projeleri uygulayan; işlevini yitirmiş yeşil alanları ve kent mobilyalarını, çocuk oyun gereçleri gibi parkların tamamlayıcı donanımlarını, yenilikler içeren mimari yaklaşımlar ve estetik malzemelerle yenileyen; daha yaşanabilir bir Büyükçekmece için özen ve özveriyle çalışmaktayız.

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

1.Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün Görevleri
İlçe sınırları dahilinde kişi basına düsen yeşil alan miktarının standartlar seviyesine ulaştırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak.İmar ve mülkiyet bakımından uygun yeşil alanları, ilçe halkının ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirerek yeni parklar tesis etmek ve yeni parkları isimlendirmek.Cadde, sokak, meydan ve refüjlerde ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışması yapmak.Parklar, çocuk oyun alanları, çocuk oyun grupları, spor aletleri, yürüyüş yolları, spor alanları ve yeşil alanların bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarını yapmak, Parkların temizliğini yapmak.Bölgedeki tüm ağaçların hem daha sağlıklı büyüyebilmesi hem de yaya yolları, apartman önleri gibi alanlarda vatandaşları rahatsız etmeyecek forma getirilmesi amacıyla budamalarını yapmak.Yeşil alanlar ile ağaçlar ve süs bitkilerinin periyodik olarak belirlenen zamanlarda sulama,gübreleme, ilaçlama ve çapalama işlemlerini yapmak. Çalışma programlarının günlük, haftalık, aylık ve 5 yıllık olarak hazırlanması ve hazırlanan programların tatbikini yapmak.

Gerek vatandaş, gerekse diğer kurum ve kuruluşlar tarafından ilçe sınırları içinde kamusal alanlarda bulunan ağaçlara yapılan herhangi bir izinsiz kesme, tasıma vb. zarar verme durumunda gerekli inceleme ve tespitleri yaparak yasal takip başlatmak,gerekli cezai yaptırımı uygulatmak.Parklarda bulunan tüm yapısal peyzaj donatılarına (Aydınlatma elemanları, çocuk oyun elemanları, pergola, bank, çöp kutusu, bilgilendirme panosu vb.) zarar verilmesi durumunda gerekli inceleme ve tespitleri yaparak yasal takip başlatmak, gerekli cezai yaptırımı uygulatmak.İşyerlerinde is güvenliğini ve is sağlığını sağlayacak tedbirler almak veya aldırmak.Park, bahçe, refüj vb. alanlarda çiçeklendirme çalışmalarını yapmak.Vatandaşların talepleri doğrultusunda bakım,​budama, kesim vb. isleri yapmak.Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından anıt ağaç ya da korunacak ağaç olarak tesciilenmesi gerekli özellik arz eden ağaçları tespit etmek. Kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.
İlgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerekli konularda koordinasyon kurularak çalışma yapmak. Yıl içerisinde mevcut park ve yeşil alanların bakımı ile havuz ve sulama sistemlerinin onarım islerinin yanı sıra; okul, cami ile diğer kamu kuruluşlarına çevre düzenlemeleri konusunda yardımcı olmaktır.

Müdür (İnşaat Mühendisi) (1)
Müdür Yardımcısı (Peyzaj Mimarı) (1)
Yük.Orman Mühendisi (1)
Peyzaj Mimarı (4)
Ziraat Mühendisi (1)
Peyzaj Teknikeri (2)
Ziraat Teknikeri (1)
İnşaat Teknikeri (2)
Makine Teknikeri(1)
Büro Elemanı (2)
Memur(1)
İşçi (4)
Belediye Şirket İşçisi (85)

1-PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Park ve Bahçeler Müdürlüğü
5393 sayılı Belediyeler Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi ile ilgili Kanunlarla imarplanında yeşil alan olarak ayrılan alanların park, çocuk bahçesi, spor sahaları, yaya bölgeleri, ağaçlandırma sahalarıile mevcut alanların bakım onarım ve korunmasını sağlayan birimdir.

1.1. Müdürlüğün Görevleri
İlçe sınırları dahilinde kişi basına düşen yeşil alanmiktarının standartlar seviyesine ulastırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak.
İmar ve mülkiyet bakımından uygun yeşil alanları, ilçehalkının ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirerek yeni parklartesis etmek ve yeni parkları isimlendirmek.
Cadde, sokak, meydan ve refüjlerde ağaçlandırma veyeşillendirme çalışması yapmak.
Parklar, çocuk oyun alanları, çocuk oyun grupları, sporaletleri, yürüyüş yolları, spor alanları ve yeşil alanların bakım,onarım ve iyileştirme çalışmalarını yapmak. Parkların temizliğini yapmak. Bölgedeki tüm ağaçların hem daha sağlıklı büyüyebilmesihem de yaya yolları, apartman önleri gibi alanlardavatandaşları rahatsız etmeyecek forma getirilmesiamacıyla budamalarını yapmak.
Yeşil alanlar ile ağaçlar ve süs bitkilerinin periyodikolarak belirlenen zamanlarda sulama, gübreleme,ilaçlama ve çapalama işlemlerini yapmak.
Çalışma programlarının günlük, haftalık, aylık ve 5 yıllıkolarak hazırlanması ve hazırlanan programların tatbikiniyapmak. Gerek vatandaş, gerekse diğer kurum ve kuruluşlar tarafından ilçe sınırları içinde kamusal alanlarda bulunanağaçlara yapılan herhangi bir izinsiz kesme, tasıma vb. zarar verme durumunda gerekli inceleme ve tespitleri yaparak yasal takip başlatmak,gerekli cezai yaptırımı uygulatmak.
Parklarda bulunan tüm yapısal peyzaj donatılarına(Aydınlatma elemanları, çocuk oyun elemanları, pergola,bank, çöp kutusu, bilgilendirme panosu vb.) zararverilmesi durumunda gerekli inceleme ve tespitleri yaparakyasal takip başlatmak, gerekli cezai yaptırımı uygulatmak.
İşyerlerinde is güvenliğini ve is sağlığını sağlayacaktedbirler almak veya aldırmak. Park, bahçe, refüj vb. alanlarda çiçeklendirmeçalışmalarını yapmak.
Vatandaşların talepleri doğrultusunda bakım, budama,kesim vb. isleri yapmak. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından anıtağaç ya da korunacak ağaç olarak tescillenmesi gerekli özellikarz eden ağaçları tespit etmek.
Kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler vediğer mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevlerizamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.
İlgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerekli konulardakoordinasyon kurularak çalışma yapmak. Yıl içerisinde mevcut park ve yeşil alanların bakımı ile havuz ve sulama sistemlerinin onarım islerinin yanı sıra;okul, cami ile diğer kamu kuruluşlarına çevre düzenlemelerikonusunda yardımcı olmaktır.

1.2. Müdürlüğün Sorumluluğu
Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Belediye Başkanı’nca verilen veburada tarif edilen görevler ile yasalarda belirtilen görevlerigereken özen çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

2014 Yılı Park ve Bahçeler Müdürlüğü Bütçesi

2014 YILI BÜTÇESİ
BÜTÇE :14.517.466,00 TL
ÖDENEKLEŞMİŞ :14.326.015,39 TL
GERÇEKLEŞEN :13.049.496,44 TL
KALAN :1.467.969,56 TL
Park ve Bahçeler Müdürlüğü 2014 yılına ait bütçe bilgileri Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmıştır.

Büyükçekmece Yüzölçümü
Mutlak Koruma Alanı Hariç, 15700 ha.’dır.
Mutlak Koruma Alanı 1.560,79 ha.’dır.

Büyükçekmece Nüfus Bilgileri
Büyükçekmece Nüfusu 2014 yılı verilerine göre 223.324 kişidir.

2014 Yılı Yeşil Alanlar Ve Parklar
2014 yılı içinde yeşil alanların, parkların, çocuk oyun alanlarının, havuz ve otomatik sulama sistemlerinin bakımları hizmet alımı şeklinde yapıldı.Mevcut park alanları 49,99 ha’dır.
Düzenlemeye hazır kamuya terki yapılmış yeşil alan miktarı 408,23 ha’dır.İmar planında yeşil alan olarak ayrılıp terki yapılmamış yeşil alanlar 621,27 ha’dır.İmar planında rekreasyon alanı olarak ayrılmış alanlar 917,57 ha’dır.İmar planında günü birlik alan olarak ayrılmış alanlar 10,02 ha’dır.İmar planında ağaçlandırılacak alan olarak ayrılmış alan 47.77 ha’dır.

Parklar, Çocuk Oyun Alanları Ve Spor Alanları
Mevcut park sayısı 170 adet dir.Çocuk oyun alanları sayısı 145 adet dir.Spor ve fitness alanları sayısı 76 adet dir.Cadde Ve Sokaklar Mevcut cadde ve sokak sayısı 5213’tür.Sert zemin ot temizliği yapılan cadde ve sokak sayısı 185’dir.

Sunulan Hizmetler

Yapılan çalışmalardan bazıları

[row_inner_3] [col_inner_3 span__sm=”12″]
2014 YILI SONUNA KADAR PARKLARDA VE YEŞİL ALANLARDA YAPILAN UYGULAMALAR​
[row_inner_4] [col_inner_4 span__sm=”12″]
[/col_inner_4] [/row_inner_4] [/col_inner_3] [/row_inner_3]

Telefon: 0 ​​​(212) 444 0 340
Fax: 0 ​(212) 868 00 98​
E-posta : ​park@bcekmece.bel.tr